spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne

Treść

WYNIK

przeprowadzonych konsultacji społecznych, którym poddano PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK.

Zgodnie z Regulaminem konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że konsultacje społeczne w sprawie PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK zostały przeprowadzone w dniach od 27 października 2023 r. do dnia 9 listopada 2023 r. W terminie konsultacji do Urzędu Gminy Czorsztyn nie wpłynęła żadna uwaga czy opinia. Przeprowadzone konsultacje społeczne uważa się za ważne, ponieważ zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Podczas trwania konsultacji społecznych żadna organizacja nie wniosła uwag i opinii.

Wójt

                                                                                          (-) Tadeusz Wach      

 

Maniowy, 10 listopada 2023 r.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK

WÓJT GMINY CZORSZTYN

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK.

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się
w terminie od 27 października 2023 r. do dnia 09 listopada 2023 r.  Zakres konsultacji obejmuje projekt Rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.czorsztyn.pl
w zakładce „Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce „Konsultacje projektów, organizacje pozarządowe – Konsultacje
z mieszkańcami” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach. Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu Rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok - w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie (e-mail, list).

 

Uwagi i opinie prosimy wnosić na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
  ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skoterba@ug.czorsztyn.pl lub gmina@czorsztyn.pl,
 • osobiście w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach pok. 5 lub nr 17 (Sekretariat).

 

Wójt

                                                                             (-) Tadeusz Wach

Maniowy, 27 października 2023 r.

 

Załączniki:

1. Projekt rocznego programu współpracy na 2024 rok.

2. Formularz opinii i uwag do projektu rocznego programu współpracy na 2024 rok.


WYNIK

przeprowadzonych konsultacji społecznych, którym poddano PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK.

Zgodnie z Regulaminem konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że konsultacje społeczne w sprawie PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK.

W terminie konsultacji do Urzędu Gminy Czorsztyn nie wpłynęła żadna uwaga czy opinia.

Przeprowadzone konsultacje społeczne uważa się za ważne, ponieważ zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem, oraz pomimo, iż w czasie tych konsultacji żadna organizacja nie wniosła uwag i opinii.

 

z up. WÓJTA
(-) Krzysztof Górecki
Zastępca Wójta

 

Maniowy, 15 listopada 2022 r.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

WÓJT GMINY CZORSZTYN

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK.

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie od 29 października 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r. Zakres konsultacji obejmuje projekt Rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.czorsztyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce „Konsultacje projektów, organizacje pozarządowe – Konsultacje z mieszkańcami” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach. Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu Rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok - w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie (e-mail, list).

Uwagi i opinie prosimy wnosić na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
  ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skoterba@ug.czorsztyn.pl lub gmina@czorsztyn.pl,
 • osobiście w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach pok. 5 lub nr 17 (Sekretariat).

 

                  Wójt 

                                                                                              (-) Tadeusz Wach

 

Maniowy, 28 października 2022 r.

Załączniki:

1. Projekt rocznego programu współpracy na 2023 rok.

2. Formularz opinii i uwag do projektu rocznego programu współpracy na 2023 rok.


WYNIK

przeprowadzonych konsultacji społecznych, którym poddano PROJEKT ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/121/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XX/175/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/121/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022.

Zgodnie z Regulaminem konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że konsultacje społeczne w sprawie PROJEKTU ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/121/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XX/175/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/121/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022.

W terminie konsultacji do Urzędu Gminy Czorsztyn nie wpłynęła żadna uwaga czy opinia. Przeprowadzone konsultacje społeczne uważa się za ważne, ponieważ zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem, oraz pomimo, iż w czasie tych konsultacji żadna organizacja nie wniosła uwag i opinii.

 

                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                   (-) Tadeusz Wach

 

Maniowy, 18 lutego 2022 r.


INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKTU ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/121/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XX/175/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/121/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022.

WÓJT GMINY CZORSZTYN

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022”, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu zmiany wieloletniego programu współpracy odbędą się w terminie od 4 lutego 2022 r. do 17 lutego 2022 r. Zakres konsultacji obejmuje projekt uchwały Rady Gminy Czorsztyn wprowadzający zmianę brzmienia zapisu §9 ust. 1 Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.czorsztyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne” i Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce „Konsultacje projektów, organizacje pozarządowe – Konsultacje z mieszkańcami”. Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 - w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie (e-mail, list).

Uwagi i opinie prosimy wnosić na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
  ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy),

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@ug.czorsztyn.pl lub gmina@czorsztyn.pl,

 • osobiście w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach pok. 17 (Sekretariat).

 

                                                                                  (-) Tadeusz Wach

Maniowy, 3 lutego 2022 r.

Załączniki:

1. Projekt do uchwały.

2. Formularz opinii i uwag do projektu.

 


Zarządzenie Nr WG.0050.101.2021

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 28 października 2021 r.

 

 

w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni w każdy dzień”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057, późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Szczawnicy, ul. Trzech Koron 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, na realizację zadania publicznego pn. „Aktywni w każdy dzień”, uznając celowość realizacji tego zadania i wobec braku zgłoszenia uwag do tej oferty, postanawia się zawrzeć umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie na jego wykonanie dotacji w kwocie 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące zł).

 

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone we wskazanej umowie.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn www.czorsztyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                                                 (-)Tadeusz Wach


 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

W dniu 18 października 2021 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Szczawnicy, ul. Trzech Koron 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego o wsparcie działań związanych z aktywizacją osób niepełnosprawnych pn. „Aktywni w każdy dzień”.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez powyższy podmiot spełniający łącznie warunki wynikające z art. 19a ust. 1 ustawy, na podstawie art.19a ust. 3 ustawy, podaje się ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na stronie internetowej Urzędu www.czorsztyn.pl.

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie do dnia 27 października 2021 r. w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy lub drogą elektroniczną na adres: gmina@czorsztyn.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Liczy się data wpływu

 

Po upływie powyższego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. Oferta będzie stanowiła załącznik do umowy.

 

 

 

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                                                                                                           (-)Tadeusz Wach

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

1.    Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o wsparcie działań związanych  z aktywizacją osób niepełnosprawnych pn. „Aktywni w każdy dzień”.

 

2.    Formularz z uwagami do oferty w trybie art.19a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3.    Klauzula informacyjna.


 

 

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czorsztyn na lata 2021-2025


WYNIK

przeprowadzonych konsultacji społecznych, którym poddano projekt zmiany Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

Zgodnie z Regulaminem konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.
W terminie konsultacji do Urzędu Gminy Czorsztyn nie wpłynęła żadna uwaga czy opinia.
Przeprowadzone konsultacje społeczne uważa się za ważne, ponieważ zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem, oraz pomimo, iż w czasie tych konsultacji żadna organizacja nie wniosła uwag i opinii.
                                                                                                                                                                  Wójt
                                                                                                                                                       (-)Tadeusz Wach

Maniowy, 14 grudnia 2020 r.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKTU ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022, ZMIENIONEGO UCHWAŁĄ NR XIV/121/2020 RADY GMINY CZORSZTYN Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022.

WÓJT GMINY CZORSZTYN

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022”, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

 

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu zmiany wieloletniego programu współpracy odbędą się
w terminie od 21 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. Zakres konsultacji obejmuje projekt uchwały Rady Gminy Czorsztyn wprowadzający zmianę brzmienia zapisu §6 pkt 4, §7 ust. 2 i §9 ust. 1 Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy http://cms29.vps163.iat.pl/
w zakładce „Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne” i Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce „Konsultacje projektów, organizacje pozarządowe – Konsultacje
z mieszkańcami”. Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 - w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie (e-mail, list).

Uwagi i opinie prosimy wnosić na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
  ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy),

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@ug.czorsztyn.pl lub gmina@czorsztyn.pl,

 • osobiście w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach pok. 17 (Sekretariat).

 

z up. Wójta
(-)Krzysztof Górecki

Maniowy, 20.11.2020 r.

 

 


WYNIK

konsultacji społecznych, którym poddano projekt zmiany Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022

 

Zgodnie z §8 ust. 3 Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia
30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 zostały przeprowadzone w dniach od 29 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. W terminie konsultacji do Urzędu Gminy Czorsztyn wpłynęła jedna uwaga.

Wniesiona uwaga sugerowała dokonanie zmiany zapisu §9 ust. 2 Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, w ten sposób, aby ogłoszenie konkursu ofert było możliwe przed przyjęciem Uchwały Budżetowej na następny rok, w oparciu o upoważnienie otrzymane przez Wójta od Rady Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych na kolejny rok budżetowy. Nadto wyrażono zaniepokojenie obniżeniem kwoty na wsparcie organizacji pozarządowych w bieżącym roku i w latach kolejnych, z wnioskiem o przywrócenie wcześniej zaplanowanych kwot na ten cel w budżecie.

Uwagi i sugestie nie zostały uwzględnione, gdyż przedmiotem konsultacji była jedynie zmiana zapisu art. 9 ust. 1 Wieloletniego programu. Proponowana zmiana wieloletniego programu współpracy dotyczy zmiany wysokości środków finansowych, jakie Gmina będzie przeznaczać na realizację programu w latach 2020 – 2022. Wynika to z ostatecznie wyszacowanej kwoty na realizację zadania z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W pozostałych obszarach wysokość środków na ten cel pozostaje bez zmian.

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne uważa się za ważne, ponieważ zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

 

                                                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                                                                  (-)Tadeusz Wach

 

Maniowy, 16 marca 2020 r.


 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIANY WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022

WÓJT GMINY CZORSZTYN

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022”.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu zmiany wieloletniego programu współpracy odbędą się w terminie od 29 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. Zakres konsultacji obejmuje projekt uchwały Rady Gminy Czorsztyn wprowadzający zmianę brzmienia zapisu §9 ust. 1 Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy http://cms29.vps163.iat.pl/
w zakładce „Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne” i Biuletynie Informacji Publicznych w zakładce „Konsultacje projektów, organizacje pozarządowe – Konsultacje z mieszkańcami”. Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie (e-mail, list).

Uwagi i opinie prosimy wnosić na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy),

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@ug.czorsztyn.pl lub gmina@czorsztyn.pl,

 • osobiście w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach pok. 17 (Sekretariat).

                                                                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                                                            (-)Tadeusz Wach

>Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2022

>Formularz opinii i uwag do projektu


 

 

 

Maniowy, 28.02.2020 r.

 

 

WYNIK konsultacji społecznych, którym poddano projekt „WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022”


 KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2020 – 2022”


 

Maniowy, dnia 30.01.2019 r.

 

Informacja Wójta Gminy Czorsztyn

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących

projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że do tut. Urzędu, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisemne opinie lub uwagi do projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw.

Zgodnie z § 3, ust. 2 załącznika do uchwały Nr VII/58/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26.06.2015 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czorsztyn konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców, przedstawicieli grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w załączniku do ww. uchwały.

 

 

                                                                                               /-/ Wójt Gminy

                                                                                               Wach Tadeusz

 


 

Wynik konsultacji społecznych dotyczący

 

„Programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

 

          Zgodnie z § 8, ust. 3 załącznika do uchwały Nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.09.2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że do tut. Urzędu  w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna opinia i uwaga. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania - żadna organizacja nie uczestniczyła w konsultacjach, ale konsultacje zostały przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami prawa.

 

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                                                                                          / - / Tadeusz Wach

 

Maniowy, dnia 19.11.2018 r.


 

WÓJT GMINY CZORSZTYN

ZAPRASZA

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do konsultacji rocznego programu współpracy  Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.


1.    Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2.    Termin i zakres konsultacji
Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie  od 01 do 15 listopada 2018 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy.
3.    Forma i tryb konsultacji
Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.czorsztyn.pl  w zakładce „Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne” i BIP-ie w zakładce „Konsultacje projektów, organizacje pozarządowe – Konsultacje z mieszkańcami”. Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie (e-mail, list). Uwagi i opinie prosimy wnosić w oparciu o projekt Program współpracy na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:
•    za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn  z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy)
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@ug.czorsztyn.pl lub gmina@czorsztyn.pl
•    osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Maniowach pok. 17 lub 21.


                        

                                                                                                Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                  / - /  Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 31.10.2018 r.

Załączniki:

Formularz opinii i uwag do projektu

Projekt programu współpracy na 2019 r.

 


INFORMACJA

 

Działając zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy z siedzibą w Krościenku, ul. Trzy Korony 1, 34-450 Krościenko n/D złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pod tytułem: „Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni”.

Zgodnie z 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 27 września 2018 r. do godz. 15.30 nie wpłynęły uwagi do złożonej oferty, oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.

W związku z powyższym przyznano wsparcie Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy z siedzibą w Krościenku, ul. Trzy Korony 1, 34-450 Krościenko n/D w wysokości 2 000,00 zł.

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

 

Maniowy, dnia 28.09.2018 r.

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy z siedzibą w Krościenku, ul. Trzy Korony 1 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.)zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot i uznając spełnienie łącznie przesłanki, o których mowa w art. 19a, ust. 1, na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na stronie internetowej urzędu http://cms29.vps163.iat.pl/

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 27 września 2018 r.do godziny 15.30 w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czorsztyn pod adresem: ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy lub drogą elektroniczną na adres: gmina@czorsztyn.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia trybu małych zleceń - oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. "Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego"

INFORMACJA

Działając zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.) Stowarzyszenie „Wodne Pogotowie Ratunkowe” w Nowym Targu złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie pod tytułem: „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”.

Zgodnie z 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wyznaczonym terminie, to jest do dnia
26 czerwca 2018 r. do godz. 15.30 nie wpłynęły uwagi do złożonej oferty, oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.

W związku z powyższym przyznano wsparcie Stowarzyszeniu 

„Wodne Pogotowie Ratunkowe” w Nowym Targu w wysokości 4 000,00 zł.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                  / - / Tadeusz Wach

 

Maniowy, dnia 27.06.2018 r.


 

Tryb małych zleceń - oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

 

Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Polana Szaflarska 1/38, 34-400 Nowy Targ złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.)zwanej
w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot i uznając spełnienie łącznie przesłanki, o których mowa w art. 19a, ust. 1, na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na stronie internetowej urzędu http://cms29.vps163.iat.pl/

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 26 czerwca 2018 r.do godziny 15.30 w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czorsztyn pod adresem: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy lub drogą elektroniczną na adres: gmina@czorsztyn.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

                                                                                           

  Wójt Gminy Czorsztyn

  / - / Tadeusz Wach


Wynik konsultacji społecznych dotyczący

 zmiany „Programu współpracy Gminy Czorsztyn

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 

Zgodnie z § 8, ust. 3 załącznika do uchwały Nr XLI/288/2010
Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.09.2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że do tut. Urzędu w terminie wyznaczonym
w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna opinia i uwaga. Oznacza to rezygnację z prawa
do jej wyrażania - żadna organizacja nie uczestniczyła w konsultacjach,
ale konsultacje zostały przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami prawa.

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

   Maniowy, dnia 27.12.2017 r.

 


Przejdź do: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIANY STATUTU GMINY CZORSZTYN


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK


 

Wynik konsultacji społecznych dotyczący

 

„Programu współpracy Gminy Czorsztyn

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 

Zgodnie z § 8, ust. 3 uchwały Nr XLI/288/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.09.2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Czorsztyn przedstawia zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz z uzasadnieniem w przypadku ich nieuwzględnienia.

 

Cel główny i cele szczegółowe programu

-

-

Zasady współpracy

 

-

Zakres przedmiotowy

 

 

-

Formy współpracy

 

Doprecyzowanie zapisu w § 5, ust. 2b poprzez wpisanie, że zadaniami tymi są;

 • Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do placówek

 • Dofinansowanie aktywizacji osób niepełnosprawnych

Dodanie (obok najmu) możliwości użyczenia lokali na potrzeby działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych

 

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ:

- katalog zadań publicznych został określony w § 4, ust. 1, pkt 2 oraz  w § 6, pkt 2,

- w § 5, ust. 3, pkt 4b jest mowa o udostępnieniu lokali
na spotkania organizacji.

 

Priorytetowe zadania publiczne

 

-

Inne propozycje

 

Wskazanie, że ogłoszenie konkursu ofert na dowóz osób niepełnosprawnych jest możliwe przed przyjęciem Uchwały Budżetowej na następny rok, w oparciu o upoważnienie otrzymane przez Wójta od Rady Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych na kolejny rok budżetowy.

 

Uwaga nieuwzględniona, ponieważ w WPF nie uwzględniono ww. przedsięwzięcia.

 

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                                                                            / - / Tadeusz Wach

 

Maniowy, dnia 31.10.2017 r.

 

 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK

  WÓJT GMINY CZORSZTYN

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do konsultacji rocznego programu współpracy
Gminy Czorsztyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 r.

 

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 1. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie od 13 października do 30 października 2017 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy.

 1. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy http://cms29.vps163.iat.pl/
w zakładce „Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne” i BIP-ie w zakładce „Konsultacje projektów, organizacje pozarządowe – Konsultacje z mieszkańcami”.

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu
w określonym terminie (e-mail, list).

Uwagi i opinie prosimy wnosić w oparciu o projekt Program współpracy na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn
  z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@ug.czorsztyn.pl
  lub gmina@czorsztyn.pl

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Maniowach pok. 17.

                                                                                                   Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - /  Tadeusz Wach

 Maniowy, dnia 13.10.2017 r.

 • Formularz opini i uwag

 • Projekt BRAK PDF


 

 

Wynik konsultacji społecznych dotyczący

 

projektu zmiany Statutu Gminy Czorsztyn

Zgodnie z § 3, ust. 2 uchwały Nr VII/58/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26.06.2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czorsztyn Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że do tut. Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna opinia i uwaga. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania - żaden mieszkaniec, przedstawiciel grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, żadna organizacja nie uczestniczyła w konsultacjach, ale konsultacje zostały przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami prawa.

 

                                                                                               Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                  / - / Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 19.05.2017 r.

Zarządzenie Nr WG 0050.293.2017 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 25.04.2017 r w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Statutu Gminy Czorsztyn BRAK PDF

 • PROJEKT ZMIANY STATUTU GMINY CZORSZTYN

 • KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIANY STATUTU GMINY CZORSZTYN

 • FORMULARZ KONSULTACJI DO SKŁADANIA UWAGI I OPINII DO PROJEKTU ZMIANY STATUTU GMINY CZORSZTYN  BRAK PDF

   

 

Wynik konsultacji społecznych

dotyczący

projektu planu pn.: „Plan Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego
na lata 2016 – 2021”
.

 

 

Zgodnie z § 3, ust. 2 i 3 uchwały Nr VII/58/2015 Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 26.06.2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czorsztyn Wójt Gminy Czorsztyn przedstawia zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz z uzasadnieniem w przypadku
ich nieuwzględnienia, które płynęły w czasie trwania konsultacji tj. od 14 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r. do godziny 11.00.

 

Wskazanie rozdziału, podrozdziału

Treść uwagi, propozycji

Uzasadnienie zasadności uwagi

Proponowany zapis do Planu uwzględniający treść uwag, propozycji

3.5. Analiza SWOT

Jakość przeprowadzonej diagnozy: brak opisu metodologii prowadzenia analizy SWOT (w jaki sposób i przez kogo została wykonana, w którym roku?); Wyniki analizy są podstawową wskazówką dla definiowania „kierunków rozwoju” oraz wyboru i opisu projektów; mają także pokazać, że PRZW został przygotowany w oparciu o konsultacje z zainteresowanymi stronami (społeczność lokalna, goście, eksperci, władze lokalne itp.).

Uwaga jest zasadna i została uwzględniona w treści dokumentu (str. 58): doprecyzowano informację na temat metodologii opracowania analizy SWOT, zawarto również informację o przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

Uwzględniono zaproponowany zapis do Panu:

„Analiza SWOT została wykonana w 2016 roku. W konsultacjach brali udział przedstawiciele społeczności i przedsiębiorcy z gmin objętych planem rozwoju jeziora, przedstawiciele władz lokalnych: wójtowie i radni gmin oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego. Spotkania prowadzone były przez ekspertów zewnętrznych. Przy opracowaniu analizy brano pod uwagę zapisy analiz SWOT, zawartych w aktualnych dokumentach Strategii Rozwoju poszczególnych gmin.”

5. Kierunki rozwoju Planu Zbiornika Wodnego

Trafność wybranych kierunków rozwoju zbiornika wodnego: w kluczowym rozdziale „Kierunki rozwoju…” (s. 88) skupiono się prawie wyłącznie na rozwoju turystyki rowerowej (z elementami narciarstwa biegowego zimą), funkcja bardzo ograniczona i nie wykorzystująca bezpośrednio zasobów „zbiornika wodnego”.  Analiza zbiornika wodnego wskazywała na szersze potrzeby: ekologiczne, społeczne, kulturowe (historyczno-kulturowe), miejsca pracy, marginalizacja miejscowości. Powinny one zostać ujęte w kierunkach działania (rozwoju) oraz w projektach (wskazanie oddziaływania projektów na rozwiązywanie problemów).

Uwaga częściowo zasadna, uwzględniona w treści dokumentu (str. 98): w rozdziale 5. „Kierunki rozwoju zbiornika wodnego” wykazano wpływ wybranych kierunków rozwoju zbiornika na zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb oraz przeciwdziałanie poszczególnym problemom.

W opisie projektów nie odniesiono się do jednostkowych problemów zidentyfikowanych podczas konsultacji społecznych, ponieważ z założenia realizacja planowanych inwestycji zapobiegać będzie ich rozwojowi.

Uwzględniono zaproponowany zapis do Panu:

„Określając kierunki rozwoju zbiornika wodnego skoncentrowano się na rozwoju turystyki rowerowej w celu uzasadnienia wybrania głównego kierunku rozwoju dla zbiornika wodnego, jakim jest budowa ścieżki rowerowej. Ścieżka ta w bezpośredni sposób wykorzystywać będzie zasoby zbiornika, jak również zaspokajać będzie potrzeby społeczności lokalnej oraz turystów, nie tylko w aspekcie aktywności fizycznej (ograniczenie ruchu samochodowego na obszarze objętym planem, wpływ na jakość środowiska naturalnego, bezpieczeństwo rowerzystów, dostęp do atrakcji turystycznych i kulturowych w sposób inny niż zmotoryzowany). Problem marginalizacji miejscowości w pewnym stopniu będzie wciąż aktualny, ponieważ poszczególne miejscowości (np. Niedzica-Zamek, Czorsztyn) ze względu na swoją infrastrukturę mogą być postrzegane jako bardziej atrakcyjne turystycznie niż inne, jednak plan zakłada zapobieganie temu zjawisku poprzez przeprowadzenie ścieżki przez obszar wszystkich miejscowości otaczających Jezioro Czorsztyńskie. Planowany wzrost liczby miejsc pracy został dokładnie opisany na liście projektów Planu Zbiornika Wodnego (rozdział 8), a ponadto zakłada się, że powstanie ścieżki wpłynie na rozwój sektora turystycznego na obszarze nadbrzeża Jeziora Czorsztyńskiego, z czym wiązać się będzie postępujący wzrost liczby nowych miejsc pracy oraz samozatrudnienia.”

6. Konsultacje społeczne,

3.7. Kluczowe problemy i wyzwania dla Jeziora Czorsztyńskiego wraz z nadbrzeżem

8. Lista projektów Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego

Zrównoważony rozwój: mimo wskazania w analizie jako atutu „dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” (s. 98) oraz nawiązywania do tych zasobów w części opisowej projekty (opisy projektów) nie zawierają odniesienia do tych elementów; w projektach nie odniesiono się (brak w opisach) do problemu „braku miejsc dla … młodzieży” (s.99) i niskiej aktywności mieszkańców. Zapisy PRZW (s.57) sugerują, ze najlepszym rozwiązaniem będzie turystyka rowerowa. Rozdział ten przypisuje tej formie aktywności nadmierne znaczenie zarówno w kontekście Planu jak i specyfiki tego typu turystyki (sezonowość, natężenie weekendowe, niewielkie zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę) w ramach projektów.

Uwaga częściowo zasadna, uwzględniona w dokumencie (str. 110): lista projektów Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego opisuje w skrócie zakres techniczny oraz zakres działalności w ramach danej inwestycji. W opisie projektów nie odniesiono się do poszczególnych problemów zidentyfikowanych podczas konsultacji społecznych, ponieważ z założenia realizacja planowanych inwestycji zapobiegać będzie ich rozwojowi. Zapisy PRZW jednoznacznie wskazują, iż nowa ścieżka rowerowa będzie elementem stymulującym wzrost gospodarczy obszaru nadbrzeża w oparciu o rozwój sektora turystycznego.

Uwzględniono zaproponowany zapis do Panu:

W opisie projektów nie odniesiono się do poszczególnych problemów zidentyfikowanych podczas konsultacji społecznych, ponieważ z założenia realizacja planowanych inwestycji zapobiegać będzie ich rozwojowi – zarówno nowopowstała ścieżka rowerowa, jak i planowane do realizacji projekty stanowić będą alternatywną możliwość spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w ramach poszczególnych projektów zakłada się budowę placów zabaw, renowację boisk sportowych, powstanie siłowni na świeżym powietrzu, pływających basenów itp.). Wzrost aktywności mieszkańców pod względem przedsiębiorczości został wielokrotnie wspomniany w treści dokumentu, łącznie z precyzyjnym określeniem liczby nowych miejsc pracy powstałych dzięki realizacji projektów wymienionych w planie. Zapisy PRZW jednoznacznie wskazują, że elementem, na którym opierać może się rozwój gospodarczy oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru nadbrzeża Jeziora Czorsztyńskiego, będzie nowa ścieżka rowerowa dookoła jeziora. Powstanie ścieżki rozwiązywać będzie problem sezonowości ze względu na jej całoroczny charakter – przez znaczną większość roku korzystać z niej będą mogli rowerzyści, natomiast zimą  stanowić będzie trasę do narciarstwa biegowego. Większe natężenie ruchu turystycznego w trakcie wakacji, ferii zimowych oraz weekendów jest zjawiskiem bardzo często spotykanym w kontekście infrastruktury turystycznej, oddalonej od większych ośrodków miejskich. Dotyczy to wyciągów narciarskich, basenów termalnych etc. Planowane do realizacji projekty wymienione w powyższej tabeli mają na celu zwiększenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego regionu oraz umożliwienie pełniejszego wykorzystania nowopowstałej ścieżki rowerowej wraz z ogółem walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych obszaru nadbrzeża Jeziora Czorsztyńskiego. Zainteresowanie przedsiębiorców w zakresie modernizacji i budowy nowych obiektów turystyczno-rekreacyjnych potwierdza zapotrzebowanie na poszerzanie oferty turystycznej nadbrzeża, komplementarnej i uzupełniającej się wzajemnie z nową ścieżką rowerową.

8. Lista projektów Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego

Wpływ projektów na realizację celów planu rozwoju zbiornika wodnego: projekty odnoszą się praktycznie tylko do stworzenia tras rowerowych i powstania infrastruktury sportowej – nie zawsze w odniesieniu do zbiornika wodnego (wyciąg krzesełkowy). Brak projektów (opisów) odnoszących się do zasobu jakim jest Jezioro Czorsztyńskie, konieczne rozszerzenie opisów (wartości kulturowe, ekologiczne), wskazanie jak projekty o charakterze wyłącznie komercyjnym czy infrastrukturalnym wpłyną na „zrównoważony” rozwój obszaru: podniesienie poziomu odpowiedzialności ekologicznej, mobilizację przedsiębiorczości, zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych itp.

Uwaga częściowo zasadna, uwzględniona w dokumencie (str. 108): projekty odnoszą się nie tylko do powstawania tras rowerowych oraz infrastruktury sportowej, ale również bazy gastronomicznej, obiektów turystyczno-rekreacyjnych oraz usługowych. Wszystkie projekty wymienione w podstawowej liście projektów odnoszą się do zasobu, jakim jest Jezioro Czorsztyńskie, ze względu na swoją lokalizację bezpośrednio na nadbrzeżu zbiornika wodnego (łącznie z wyciągiem krzesełkowym). Lista projektów Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego opisuje w skrócie zakres techniczny oraz zakres działalności w ramach danej inwestycji. W opisie poszczególnych projektów nie odniesiono się do danych problemów, zidentyfikowanych podczas konsultacji społecznych, ponieważ z założenia realizacja planowanych inwestycji zapobiegać będzie ich rozwojowi.

Uwzględniono zaproponowany zapis do Panu:

„Wyciąg krzesełkowy, położony bezpośrednio na nadbrzeżu Zbiornika Sromowieckiego, będzie miał istotne  znaczenie dla rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego. Będzie on stanowił infrastrukturę całoroczną, komplementarną z nowopowstałą ścieżką rowerową (możliwość korzystania przez rowerzystów uprawiających dyscypliny takie jak Downhill, Enduro itp. z wyjazdu wyciągiem krzesełkowym), jak również znacznie zwiększy atrakcyjność turystyczną nadbrzeża jeziora w kontekście turystyki i sportów zimowych.”

3. Wybrane elementy gospodarki

Zawarty w części analitycznej dokumentu rozdz. 3 zatytułowany „Wybrane elementy gospodarki” wypełnia w sensie formalnym zalecenia metodologii przygotowania PRZW, ale jest bardzo skromny tak w objętości jak i w prezentowanych treściach. Nie zawiera on szerszych wniosków ani ocen, a w ten sposób nie wnosi zbyt wiele do planu jako całości. Pierwszą częścią tego fragmentu analizy jest rozdz.” 3.1 Demografia”, która oddziałuje na gospodarkę, ale nie powinna być ujmowana jako jej część. Brakuje tutaj opisu tendencji demograficznych, analizy migracji i powiązania ich z presją budowlaną. Przedstawienie w dalszej części danych o liczbie bezrobotnych pozbawione komentarza – na przykład na ile to jest istotny problem społeczny i gospodarczy, na ile rozwiązują go dojazdy do pracy, a na ile rozwiązanie upatrywane jest w rozwoju podmiotów na miejscu – traci swoją moc diagnostyczną. Podobnie analiza usług – brak komentarza czy oceny poziomu ich rozwoju – na ile zaspakajają one obecne potrzeby – ogranicza przydatność tego rozdziału jako podstawy dalszej  analizy kierunków rozwoju.

Uwaga niezasadna, nieuwzględniona w treści dokumentu: metodologia przygotowania Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego została opracowana zgodnie z „Metodyką przygotowania Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020”.

Nie uwzględniono.

2.5. Dostępność komunikacyjna

Przedstawiony w analizie opis dostępności komunikacyjnej ogranicza się jedynie do przedstawienia sieci drogowej i kierunków możliwego dojazdu. Wprawdzie wspomina on o możliwości dotarcia do miejscowości objętych planem transportem publicznym, co jest istotne dla wybranych grup turystów, a także z perspektywy zrównoważonego transportu, który jest częścią agendy zrównoważonego rozwoju, ale jest to opis zdawkowy ograniczony do jednego zdania. Analiza nie obejmuje zagadnienia dostępności miejsc parkingowych w otoczeniu zbiornika. Opis dostępności komunikacyjnej powinien także pokazać możliwości dotarcia pomiędzy miejscowościami objętymi PRZW, co jest istotne na przykład z perspektywy oceny komplementarności tworzonej infrastruktury – można zadać pytanie czy z obiektów w Maniowach mogą korzystać turyści wypoczywający w Niedzicy itp.

Uwaga częściowo zasadna, uwzględniona w dokumencie (str. 15): opisano dostępność miejsc parkingowych w otoczeniu zbiornika. Możliwości podróżowania pomiędzy poszczególnymi miejscowościami nadbrzeża jeziora są zależne od dostępności połączeń, obsługiwanych przez prywatnych przewoźników. Układ i dostępność komunikacyjną obszaru obrazuje mapa zamieszczona na str. 16.

Uwzględniono zaproponowany zapis do Panu:

„Na obszarze nadbrzeża Jeziora Czorsztyńskiego brak sieci zintegrowanego transportu miejskiego czy gminnego, dlatego też osoby chcące podróżować pomiędzy miejscowościami położonymi w obrębie zbiornika zmuszone są do korzystania z usług prywatnych przewoźników. Komunikacja pomiędzy miejscowościami nie jest utrudniona, gdyż wszystkie położone są w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie. Podróż pomiędzy wioskami położonymi na przeciwległych brzegach Jeziora Czorsztyńskiego może wiązać się z koniecznością przesiadki. Dostępność komunikacyjna obrzeża jeziora została zobrazowana na mapie. Miejsca parkingowe w otoczeniu zbiornika, poza centrami miejscowości objętych planem, zlokalizowane są na terenie obiektów świadczących usługi turystyczne.”

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 30.11.2016 r.

                    

KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK

WÓJT GMINY CZORSZTYN

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do konsultacji rocznego programu współpracy
Gminy Czorsztyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2017 r.

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 1. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie od 14 października do 27 października 2016 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy.

 1. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy http://cms29.vps163.iat.pl/
w zakładce „Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne” i BIP-ie w zakładce „Konsultacje projektów – Programy i projekty”.

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu
w określonym terminie (e-mail, list).

Uwagi i opinie prosimy wnosić w oparciu o projekt Program współpracy na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn
  z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@ug.czorsztyn.pl
  lub gmina@czorsztyn.pl

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Maniowach pok. 17.

                                                                                                  Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - /  Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 14.10.2016 r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZORSZTYN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

WÓJT GMINY CZORSZTYN
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji rocznego programu współpracy
Gminy Czorsztyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 r.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy odbędą się w terminie od 9 października do 23 października 2015 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.czorsztyn.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” i BIP-ie w zakładce „Konsultacje projektów – Programy i projekty” Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie (e-mail, list). Uwagi i opinie prosimy wnosić w oparciu o projekt Program współpracy na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy)

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@ug.czorsztyn.pl lub gmina@czorsztyn.pl

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Maniowach pok. 17.

Wójt Gminy Czorsztyn
Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 09.10.2015 r.

Formularz opinii i uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”  BRAK PDF

Wynik konsultacji społecznych dotyczący„Programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. brak pdf