spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Trochę historii ....

Treść

Segregacja odpadów w Gminie Czorsztyn na przestrzeni lat

Organizacja zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Czorsztyn rozpoczęła się już w 1994 r. Zakład Gospodarki Komunalnej sprowadzał po cenie hurtowej pojemniki na odpady umożliwiając mieszkańcom ich zakup. Po kilku latach zaczęto wprowadzać segregację odpadów. Początki nie były łatwe, jednakże mieszkańcy wykazali dużo wyrozumienia i chęci współpracy z tutejszym Zakładem Gospodarki Komunalnej we wdrażaniu nowych zasad, rozumieli konieczność selektywnej zbiórki odpadów oraz potrzeby dbania o środowisko.

Nasza Gmina w dniu 30.03.2010 r. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu p.n. „Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Czorsztyn” Wartość całkowita projektu wynosiła 855 851,34 zł w tym dofinansowanie w kwocie 721 027,24 zł. Trwałość projektu kończy się w kwietniu 2017 r. Otrzymane dofinansowanie w znacznym stopniu umożliwiło na większą skalę prowadzenie segregacji poprzez:

  • zakup samochodu (śmieciarki) do selektywnej zbiórki odpadów,
  • zakup ciągnika z przyczepą,
  • zakup 15 kontenerów,
  • wydanie broszury dot. prawidłowego gospodarowania odpadami,
  • organizację konkursów dot. wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół,
  • artykuły promocyjne w prasie,
  • broszury promocyjne,
  • plakaty,
  • zakup worków na odpady segregowane (szkło, plastik, papier),
  • zakup harmonogramów selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców.

W związku z wejściem w życie nowej Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach, zobowiązującej do selektywnej zbiórki i konieczność zorganizowania przetargu na odbiór odpadów komunalnych, Gmina znalazła się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ w sytuacji przeprowadzenia przetargu i wyłonienia podmiotu odbierającego śmieci innego, niż ZGK nastąpi przerwanie ciągłości projektu (kończącego się w kwietniu 2017 r.) w takiej sytuacji Gmina musiałaby zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w kwocie, wynoszącej 971 407,24 zł (na dzień 1 lipca 2013 r.). W sytuacji natomiast, gdy Wójt zlecił odbiór śmieci ZGK przy użyciu tego samego sprzętu i ludzi, co dotychczas, ale bez przetargu, na Gminę może zostać nałożona kara w wysokości od 10 do 50 tys. zł.

Nasuwa się, więc proste pytanie: za co karać Gminę? za jej zaradność i gospodarność? Gmina Czorsztyn była pierwszą gminą na Podhalu, która wprowadziła w życie selektywną zbiórkę odpadów, na długo przed wprowadzeniem „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w obecnej formie. Nagradzana była w wielu konkursach m.in. w 2002 r. w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Szklana Statuetka”, w 2004 r. w konkursie „o puchar recyklingu”, w 2007 r. otrzymała tytuł „Najbardziej Proekologiczna Gmina Małopolski” oraz zdobyła II miejsce w konkursie „Gmina Lider Selektywnej Zbiórki 2010 – 2011” Wykazała inicjatywę i po dziś dzień gospodarka odpadami funkcjonuje bardzo dobrze. To Gmina Czorsztyn powinna być stawiana za wzór do naśladowania przez inne gminy, a wygląda na to, że za dotychczasowe proekologiczne działania zostanie ukarana…

Zdjęcia