spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Czorsztyn w miejscowościach: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne.

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 


 Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” pn. „Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Czorsztyn w miejscowościach: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne”, mająca na celu zapewnienie dostawy wody z sieci wodociągowej mieszkańcom miejscowości: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne położonych na terenie Gminy Czorsztyn (2300 osób) poprzez przebudowę 4 pompowni wody, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców i turystów.


Z dniem 05.11.2021 r. zakończyły się prace związane z przebudową pompowni na terenie Gminy Czorsztyn, w miejscowościach: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne.

 

Zakres powyższego zadania obejmował:

  • przebudowę pompowni wody czystej w Czorsztynie
  • przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kluszkowcach
  • przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sromowce – Pośrednie”
  • przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sromowce – Góra (Wygon)”

 

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma Prm Krzysztof Bruzda ze Skawiny.

Kwota prac budowlanych wyniosła 961 510,12 złotych.

 

Kwota dofinansowania projektu wyniosła 530 509, 00 zł.

 


Z dniem 05.11. 2021 r. zakończyły się prace związane z przebudową pompowni na terenie Gminy Czorsztyn, w miejscowościach: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne.

Zakres powyższego zadania obejmował:

  • przebudowę pompowni wody czystej w Czorsztynie
  • przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kluszkowcach
  • przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sromowce – Pośrednie”
  • przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sromowce – Góra (Wygon)”

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma Prm Krzysztof Bruzda ze Skawiny.

Kwota prac budowlanych wyniosła 961 510,12 złotych.

Kwota dofinansowania projektu wyniosła 530 509, 00 zł.

 


 

Umowa na przebudowę pompowni w Kluszkowcach, Czorsztynie oraz Sromowcach Wyżnych podpisana. Samorząd gminny otrzyma środki na realizację zadania.

W dniu 09.06.2021 r. w siedzibie Samorządu Województwa Małopolskiego podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentował Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pan Roman Wcisło, natomiast Gminę Czorsztyn Wójt Gminy  - Tadeusz Wach, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Józefa Huzior.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Czorsztyn w miejscowościach: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne” zakłada przebudowę 4 pompowni wody, co znacznie usprawni realizację dostaw wody na terenie w/w sołectw. Samorząd gminy otrzyma środki w wysokości 530 509 zł, co stanowić będzie 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie robót budowlanych, które wyceniono na kwotę 896 710, 12 zł brutto. Roboty wykona firma Prm Krzysztof Bruzda ze Skawiny.

Termin wykonania to październik 2021 r.