spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
zima
stare maniowy
gmina czorsztyn
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Wstęp

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://czorsztyn.pl

Dane teleadresowe jednostki

34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
tel.: centrala 18 27 500 70
tel. bezpośredni 18 52 182 17
fax 0 18 2750987
e-mail: gmina@czorsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej:  2016-06-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-11-13.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą

•    Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
•    Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Czorsztyn.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Pan Waldemar Pasich, e-mail: radagminy@ug.czorsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 27 500 70 wew. 106, tel. bezpośredni 18 52 182 06.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

•    poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjnych budynków - korytarze na trzech poziomach,,
•    urządzenia lub zastosowane środki techniczne i rozwiązania architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych - schodołazy,
•    miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
•    wstęp do budynku dla osoby korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
•    zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

•    skorzystanie z tłumacza języka migowego na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku,
•    wysłanie wiadomości e-mail na adres: gmina@czorsztyn.pl,
•    skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel.: centrala 18 27 500 70 tel. bezpośredni 18 52 182 17
•    skontaktowanie się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:30-15:30,
•    skontaktowanie się osobiście, z pomocą tłumacza-przewodnika, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:30-15:30,

Koordynatorzy do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Czorsztyn

 • Pan Wiesław Lisiecki - Koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej
  tel. bezpośredni 18 52 182 07
  tel. 18 27 500 70 wew. 107
  e-mail: wlisiecki@ug.czorsztyn.pl

 • Pan Waldemar Pasich - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej.
  tel. bezpośredni 18 52 182 06
  tel. 18 27 500 70 wew. 106
  e-mail: radagminy@ug.czorsztyn.pl