sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Najczęściej zadawane pytania

Treść

1. Kto w związku z nową ustawą odbiera odpady komunalne od 1 lipca na terenie Gminy Czorsztyn?

Na terenie Gminy Czorsztyn nadal usługi odbioru odpadów komunalnych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.

2. Według jakich grup powinniśmy segregować odpady?

a) opakowania ze szkła – zgodnie z harmonogramem,
b) metal na zgłoszenie,
c) makulaturę (papier i tektura) – zgodnie z harmonogramem,
d) opakowania z tworzyw sztucznych (plastik, opakowania wielomateriałowe) – zgodnie z harmonogramem,
e) zużyte baterie (w szkołach i sklepach na terenie Gminy Czorsztyn),
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – na zgłoszenie,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe– zgodnie z harmonogramem,
h) odpady budowlane i remontowe (na zgłoszenie),
i) zużyte opony– zgodnie z harmonogramem,
j) odpady zielone – na zgłoszenie,
k) popiół– zgodnie z harmonogramem
l) pozostałe zmieszane odpady komunalne– zgodnie z harmonogramem

3. Z jaką częstotliwością odbierane są poszczególne odpady?

a) zmieszane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu, w okresie lipiec – sierpień dodatkowy odbiór według harmonogramu
b) opakowania z tworzyw sztucznych – 1 raz w miesiącu
c) szkło – 1 raz w miesiącu
d) metal – na zgłoszenie właściciela nieruchomości
e) makulatura – 1 raz na pół roku
f) odpady zielone, bioodpady i inne odpady ulegające biodegradacji – na zgłoszenie właściciela nieruchomości
g) popiół - 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym (listopad - kwiecień)
h) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na pół roku
i) opony – 1 raz na pół roku
j) odpady budowlano – remontowe – na zgłoszenie właściciela nieruchomości

4. Gdzie obecnie przekazywane są odpady segregowane i niesegregowane z terenu Gminy Czorsztyn?

Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne niesegregowane i segregowane zebrane z miejscowości na terenie Gminy Czorsztyn przekazywane są do przedsiębiorstwa IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Punkt Przekazania Odpadów do Segregacji i Utylizacji, Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115.

5. Jak i kiedy odbierane będą odpady z terenów trudno dostępnych?

Odpady komunalne znajdujące się na posesjach w miejscach trudno dostępnych dla samochodu – śmieciarki, będą odbierane w każdy piątek miesiąca. Właściciele wskazanych nieruchomości w tym dniu wystawiają odpady zarówno niesegregowane jak i segregowane do godziny 730. Miejscami trudno dostępnymi są:

  • w Sromowcach Wyżnych: ul. Bystra
  • w Maniowach: ul. Potok
  • w Czorsztynie: „Pustelnia”
  • w Hubie: górna część Huby

6. Jak wyglądać będą płatności za wywóz nieczystości, jeśli nie będzie wystawianych faktur?

Zgodnie z nowymi zasadami regulowania płatności za wywóz odpadów komunalnych, każdemu właścicielowi nieruchomości zostanie dostarczona informacja z blankietami do zapłaty (opłata nadal będzie pobierana kwartalnie, do 10 dnia września, grudnia, marca i czerwca). Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą będą otrzymywały faktury w rozliczeniu miesięcznym.

7. Jaka opłata będzie obowiązywała za dodatkowy odbiór odpadów komunalnych?

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXII/213/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty, właściciele nieruchomości uiszczają opłatę zadeklarowaną miesięczną, bez względu na ilość oddanych w miesiącu odpadów.

8. Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

9. Co to jest i gdzie się znajduje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych?

Punkt selektywnego zbierania odpadów jest to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Czorsztyn mogą przekazać odpady zebrane w sposób selektywny dostarczając je własnym transportem. Odpady, o których można powyżej odbierane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w przypadku, gdy przekazanie ich w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.
Na terenie naszej gminy taki punkt znajduje się w Maniowach przy ulicy Pienińskiej (poniżej remizy OSP). Odpady można dostarczać w godzinach 7.30 – 15.30.

10. Kto dostarcza mieszkańcom pojemniki i worki?

Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości podmiot uprawniony do odbioru odpadów, natomiast zakup pojemników i worków do gromadzenia odpadów w sposób zmieszany każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie.

11. Kto w związku z nową ustawą odbiera odpady od osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Czorsztyn?

Zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami komunalnymi, każdy przedsiębiorca z terenu Gminy Czorsztyn ma możliwość wyboru odbiorcy odpadów. Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach również może odbierać odpady od wyżej wymienionych osób. W tym celu należy podpisać stosowną umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Maniowach.

12. Kto świadczy usługi wywozu ścieków bytowych?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach świadczy wyżej wymienione usługi ciągnikiem z beczką asenizacyjną o pojemności 4 m3, które są dostarczane na podstawie umowy z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym (PPK) w Nowym Targu do oczyszczalni ścieków w Maniowach. PPK również świadczy usługi wywozu ścieków na terenie Gminy Czorsztyn. W tym celu należy podpisać stosowną umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Maniowach lub PPK w Nowym Targu.

13. Co w przypadku nie złożenia deklaracji?

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czorsztyn. W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy Czorsztyn będzie żądał złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niedostarczenia deklaracji i wezwie do jej złożenia.

14. Do której godziny należy wystawić odpady w dzień zbiórki, gdyż zdarza się, że śmieci nie zostają odebrane pomimo wystawienia ich przed domem.

Worki i pojemniki należy wystawić przed posesją na drodze gminnej w dniu wywozu do godziny 730. Jednakże w rzadkich przypadkach losowych może się zdarzyć, że odpady odebrane zostaną w dniu następnym.