spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Konkurs ofert

Treść

Zarządzenie Nr WG.0050.53.2022

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2022 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h, 2j i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U
z 2020 r. poz.
1057, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdzam rozstrzygnięcie komisji konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji zadań publicznych w roku 2022 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
 2. Środki publiczne zostały przyznane na zadanie publiczne z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, do realizacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło
  w Szczawnicy w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł).
 3. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowną umową.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania pożytku publicznego.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                   (-) Tadeusz Wach


Zarządzenie Nr WG.0050.52.2022 Wójta Gminy Czorsztyn 
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2022 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz.1057, z późn. zm.), §13 i §14 Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/93/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XXXI/274/2022 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 oraz § 6 ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” stanowiącego załącznik do Zarządzenia WG 0050.38.2022 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2022 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, w następującym składzie:
 1. Przewodniczący komisji – Mieczysław Niemiec (przedstawiciel organu administracji publicznej),
 2. Członek komisji – Sandra Koterba (przedstawiciel organu administracji publicznej),
 3. Członek komisji – Małgorzata Niemiec (przedstawiciel organu administracji publicznej),
 4. Członek komisji – Lucyna Jandura (przedstawiciel organu administracji publicznej),
 5. Członek Komisji – Halina Wojtaszek (przedstawiciel organu administracji publicznej).

 

§ 2

 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.
 3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm) dotyczące wyłączenia pracownika
  z postępowania konkursowego. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 4 osoby.
 4. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, zgodnie z załącznikiem nr 1
  do niniejszego zarządzenia, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 3, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny ofert podmiotu, z którym powiązanie występuje.

§ 3

 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
  Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
 3. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen zawierający wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych w poszczególnych kryteriach tj.: merytorycznych, finansowych i organizacyjnych oraz ocenę łączną zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
 4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumy ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Przy rozpatrywaniu ofert w otwartym konkursie ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytorycznymi (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):
   1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie.
   2. atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.
  2. finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):
   1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
    i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów
    do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
   2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
   3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
  3. organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):
   1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
   2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   3. dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 2. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt).
 3. Oferty, które nie obejmują zadań objętych konkursem oraz oferty, które uzyskały ocenę łączną mniejszą niż: 25 pkt. zostaną odrzucone.

§ 5

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.

§ 6

Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze oferty (propozycję przyznania dotacji) w terminie do 7 dni od daty składania ofert i przedstawia wyniki Wójtowi Gminy Czorsztyn w formie protokołu, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji w terminie do 5 dni od otrzymania protokołu.

§ 7

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji konkursowej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Wójt

                                                                                   (-) Tadeusz Wach

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr WG.0050.52.2022

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..

Instytucja organizująca konkurs: ……………………………………………………………………….

Ja niżej podpisany/a, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny ofert
o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Czorsztyn w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dotację, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dotacji. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji
  i wycofania się z oceny danej oferty.
 2. Od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia
  z oferentami oraz nie byłem/łam członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji i wycofania się z oceny danej oferty.
 3. Nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie (dotację) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania
  o tym fakcie Przewodniczącego Komisji i wycofania się z oceny danej oferty.

Niniejszym deklaruję, iż:

 1. Będę bezstronnie, sprawiedliwie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.
 2. Zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.
 3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji
  i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych albo przygotowanych przeze mnie
  w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

 

Maniowy, dnia .......................................                                     ……………………………………

                                                                                                                       Podpis

 

                                                                                               Wójt

                                                                                   (-) Tadeusz Wach

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WG.0050.52.2022 
Wójta Gminy Czorsztyn 
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

 

 

ARKUSZ OCENY

 

Imię i nazwisko

członka komisji konkursowej

Kryteria

merytoryczne

finansowe

organizacyjne

kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie

 

x

x

atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań

 

x

x

budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo - finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania

x

 

x

odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania

x

 

x

zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

x

 

x

rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac

x

x

 

posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe

x

x

 

dotychczasowa współpraca z Gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę

x

x

 

Suma

 

 

 

 

Skala ocen dla każdego kryterium to od 0-5 pkt.

Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumy ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt) nie mniej niż 25 pkt.

 

                                                                                               Wójt

                                                                                   (-) Tadeusz Wach

 

 

 

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr WG.0050.52.2022
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

 

ZBIORCZY ARKUSZ OCENY

Członkowie komisji konkursowej

Kryteria

merytoryczne

finansowe

organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

I Kryteria

1)         merytoryczne (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):

 1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
 2. atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.
  1. finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):
   1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
    i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów
    do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
   2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
   3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
  2. organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):
   1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
   2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   3. dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.

II Ocena końcowa

Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt) nie mniej niż 25 pkt.

 

                                                                                               Wójt

                                                                                   (-) Tadeusz Wach

 


OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. zadań z obszaru:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

„Aktywizacja osób niepełnosprawnych”

 

§ 1 Rodzaj zadań.

 1. Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 2022, przyjętego uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia
  13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 oraz uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
  w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmieniony uchwałą nr XXXI/274/2022 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, konkurs obejmuje zadania z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”,
 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zlecone zostanie wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 2 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte
w projekcie budżetu Gminy Czorsztyn na rok 2022 do kwoty 18 000 zł.

 

§ 3 Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie objętym konkursem.
 2. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.
 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 4. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych konkursem.
 5. Oferta wypełniona w sposób czytelny powinna zostać złożona wg wzoru zawartego
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2057).
 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone
  na obowiązującym formularzu. Oferty niekompletne pod względem formalnym
  i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego w §5 nie będą rozpatrywane.
 7. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:
 1. prawidłowo wypełnionego formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
 2. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
  – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
  i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 2. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego
  w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Czorsztyn zobowiązuje się do przekazania
  na realizację zadania dotacji celowej na podstawie umowy.
 3. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy.
 4. Wójt Gminy Czorsztyn zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli
  i oceny realizacji zadania, obejmujące m. in.: stan realizacji, efektywność rzetelność
  i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej
  w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.),
  a w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050).

 

§ 4 Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania publiczne wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia
  31 grudnia 2022 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.
 3. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

 

§ 5 Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy Czorsztyn
z siedzibą w Maniowach, ul. Gorczańska 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 kwietnia 2022 r.
(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
ul. Gorczańska 3) w zaklejonej kopercie podpisanej: Otwarty Konkurs Ofert 2022 r. - „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” .

 

§ 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz terminie wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym, merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z wykazem zadań, które mogą być zlecone w wyniku konkursu:
 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (w tym: potencjał organizacyjny oferenta; doświadczenie oferenta; prowadzenie przez oferenta działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania, wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zgodność zaproponowanej bazy lokalowej z potrzebami projektu),
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w tym: przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (w tym: wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów
  i rezultatów działań, ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu, spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych jako zasoby kadrowe przewidywane do realizacji zadania publicznego w formularzu ofertowym, zgodność działań z opisem grup adresatów),
 4. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytorycznymi (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):
   1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
   2. atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.
  2. finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):
   1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
    i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
   2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
   3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
  3. organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):
   1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
   2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   3. dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 2. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt).
 3. Oferty, które nie obejmują zadań objętych konkursem oraz oferty, które uzyskały ocenę łączną mniejszą niż: 25 pkt. zostaną odrzucone.
 4. Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Czorsztyn propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w terminie do 7 dni od daty składania ofert w formie protokołu.
 5. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 5 dni od daty otrzymania protokołu z prac Komisji Konkursowej.
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 7. Od zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się
  w sytuacji gdy:
 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

 

§ 7 Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tego samego rodzaju zadania i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3,
ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadania publiczne z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Czorsztyn zlecane były w trybie otwartych konkursów ofert następującymi kwotami:

 1. W 2021 roku - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” w kwocie 27.000,- zł,
 2. W 2022 roku - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” w kwocie 27.000,- zł.

§ 8 Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz o wzorach formularzy niezbędnych do złożenia oferty w ramach otwartego konkursu.

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
  ul. Gorczańska 3.
 2. Wzory formularzy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Wzory oferty, umowy, sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, pokój 19.

 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2021 r. zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu,
a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 5 lat.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
w konkursie.

 

§ 10. Informacje dodatkowe.

Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadań przyjętych w ofertach,
 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

                                                                                   z up. Wójta

                                                                                   (-)Krzysztof Górecki

                                                                                   Zastępca Wójta

Załączniki
- oferta,
- sprawozdanie,
- umowa.

 


Zarządzenie Nr WG.0050.38.2022

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 28.03.2022 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz §8 ust. 3 Wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 przyjętego uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 oraz uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XXXI/274/2022 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2022 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
 2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania pożytku publicznego.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   z up. Wójta

                                                                                   (-)Krzysztof Górecki

                                                                                   Zastępca Wójta

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr WG.0050.38.2022

Wójta Gminy Czorsztyn

Z dnia 28.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. zadań z obszaru:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

„Aktywizacja osób niepełnosprawnych”

 

§ 1 Rodzaj zadań:

 1. Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 2022, przyjętego uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia
  13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 oraz uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
  w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmieniony uchwałą nr XXXI/274/2022 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, konkurs obejmuje zadania z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zlecone zostanie wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 2 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte
w projekcie budżetu Gminy Czorsztyn na rok 2022 do kwoty 18 000 zł.

 

§ 3 Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie objętym konkursem.
 2. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.
 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 4. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych konkursem.
 5. Oferta wypełniona w sposób czytelny powinna zostać złożona wg wzoru zawartego
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2057).
 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu. Oferty niekompletne pod względem formalnym
  i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego w §5 nie będą rozpatrywane.
 7. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:
 1. prawidłowo wypełnionego formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
 2. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 2. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego
  w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Czorsztyn zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie umowy.
 3. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy.
 4. Wójt Gminy Czorsztyn zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli
  i oceny realizacji zadania, obejmujące m. in.: stan realizacji, efektywność rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej
  w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), a w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050).

 

§ 4 Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania publiczne wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia
  31 grudnia 2022 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.
 3. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

 

§ 5 Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy Czorsztyn
z siedzibą w Maniowach, ul. Gorczańska 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 kwietnia 2022 r.
(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
ul. Gorczańska 3) w zaklejonej kopercie podpisanej: Otwarty Konkurs Ofert 2022 r. - „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” .

 

§ 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz terminie wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym, merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z wykazem zadań, które mogą być zlecone w wyniku konkursu:
 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (w tym: potencjał organizacyjny oferenta; doświadczenie oferenta; prowadzenie przez oferenta działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania, wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zgodność zaproponowanej bazy lokalowej z potrzebami projektu),
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w tym: przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (w tym: wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów
  i rezultatów działań, ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu, spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych jako zasoby kadrowe przewidywane do realizacji zadania publicznego w formularzu ofertowym, zgodność działań z opisem grup adresatów),
 4. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytorycznymi (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):
   1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
   2. atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.
  2. finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):
   1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
    i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
   2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
   3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
  3. organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):
   1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
   2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
   3. dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 2. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt).
 3. Oferty, które nie obejmują zadań objętych konkursem oraz oferty, które uzyskały ocenę łączną mniejszą niż: 25 pkt. zostaną odrzucone.
 4. Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Czorsztyn propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w terminie do 7 dni od daty składania ofert w formie protokołu.
 5. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 5 dni od daty otrzymania protokołu z prac Komisji Konkursowej.
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 7. Od zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się
  w sytuacji gdy:
 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

 

§ 7 Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tego samego rodzaju zadania i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3,
ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadania publiczne z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Czorsztyn zlecane były w trybie otwartych konkursów ofert następującymi kwotami:

 1. W 2021 roku - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” w kwocie 27.000,- zł,
 2. W 2022 roku - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” w kwocie 27.000,- zł.

 

§ 8 Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz o wzorach formularzy niezbędnych do złożenia oferty w ramach otwartego konkursu.

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3.
 2. Wzory formularzy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Wzory oferty, umowy, sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, pokój 19.

 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu,
a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 5 lat.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 

§ 10. Informacje dodatkowe.

Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadań przyjętych w ofertach,
 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

                                                                                   z up. Wójta

                                                                                   (-)Krzysztof Górecki

                                                                                   Zastępca Wójta

 


Zarządzenie Nr WG.0050.20.2022

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 8 lutego 2022 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2022 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h, 2j i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdzam rozstrzygnięcie komisji konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji zadań publicznych w roku 2022 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.
 2. Środki publiczne zostały przyznane na zadanie publiczne z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”, do realizacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy w wysokości 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł).

3.    Środki publiczne zostały przyznane na zadanie publiczne z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

„Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”, do realizacji przez Bank Żywności w Krakowie w wysokości 1 000 zł (słownie jeden tysiąc zł).

4.    Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowną umową.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania pożytku publicznego.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                           Wójt

                                                                                   (-) Tadeusz Wach


 

Zarządzenie Nr WG.0050.10.2022 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2022 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


Zarządzenie Nr WG.0050.3.2022 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób


Zarządzenie Nr WG.0050.20.2021 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2021 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.


Zarządzenie Nr WG.0050.3.3021 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zarządzenie Nr WG.0050.20.2021 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2021 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.


Zarządzenie Nr WG.0050.3.3021 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021r. zadań z obszaru:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

„Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających
na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”

 

§ 1 Rodzaje zadań.

 1. Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 2022, przyjętego uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia
  13 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą
  nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 oraz uchwałą nr XX/175/2020 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2020 r.
  w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022, zmienionego uchwałą nr XIV/121/2020 Rady Gminy Czorsztyn
  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022 konkurs obejmuje zadania
  z obszaru:

1)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

2)    pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zlecone zostanie wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1.

 2. Zadanie, o którym mowa § 1, ust. 1, pkt 1 obejmuje wsparcie 30 osób niepełnosprawnych, w tym dowóz z miejsca zamieszkania (Sromowe Niżne, Sromowe Wyżne Czorsztyn, Kluszkowce, Mizerna, Maniowy) do Ośrodka i z Ośrodka do miejsca zamieszkania.

 

§ 2Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte
w projekcie budżetu Gminy Czorsztyn na rok 2021, z tym, że na zadanie wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1 środki do kwoty 27 000 zł a na zadanie wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2 środki do kwoty 1 000 zł.

§ 3 Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie objętym konkursem.

 2. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.

 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 4. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych konkursem.

 5. Oferta wypełniona w sposób czytelny powinna zostać złożona wg wzoru zawartego
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2057).

 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone
  na obowiązującym formularzu. Oferty niekompletne pod względem formalnym
  i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego w § 5 nie będą rozpatrywane.

 7. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

a)    prawidłowo wypełnionego formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

b)    w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 2. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego
  w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Czorsztyn zobowiązuje się do przekazania
  na realizację zadania dotacji celowej na podstawie umowy.

 3. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy.

 4. Wójt Gminy Czorsztyn zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli
  i oceny realizacji zadania, obejmujące m. in.: stan realizacji, efektywność rzetelność
  i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej
  w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.),
  a w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050).

§ 4 Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania publiczne wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia
  31 grudnia 2021 r.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

  1. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

§ 5 Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy Czorsztyn
z siedzibą w Maniowach, ul. Gorczańska 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 stycznia 2021 r.
(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
ul. Gorczańska 3) w zaklejonej kopercie podpisanej: Otwarty Konkurs Ofert 2021 r.
(z podaniem nazwy zadania).

 

§ 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz terminie wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym, merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z wykazem zadań, które mogą być zlecone w wyniku konkursu:

a)    ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (w tym: potencjał organizacyjny oferenta; doświadczenie oferenta; prowadzenie przez oferenta działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania, wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zgodność zaproponowanej bazy lokalowej z potrzebami projektu), 

b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w tym: przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),

c)     ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie(w tym: wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów
i rezultatów działań, ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu, spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych jako zasoby kadrowe przewidywane do realizacji zadania publicznego w formularzu ofertowym, zgodność działań z opisem grup adresatów),

d)    uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

 1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1)    merytorycznymi (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):

kryterium dotyczy zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. zgodność posiadanych środków transportu z wymaganymi dla przewozu osób niepełnosprawnych,

  1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie.

kryterium dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej:

 1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,

 2. atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.

2)    finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
  i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,

 2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,

 3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

3)    organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

 2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,

 3. dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.

 4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt).

 5. Oferty, które nie obejmują zadań objętych konkursem oraz oferty, które uzyskały ocenę łączną mniejszą niż: 25 pkt. zostaną odrzucone.

 6. Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Czorsztyn propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w terminie do 7 dni od daty składania ofert w formie protokołu.

 7. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 5 dni od daty otrzymania protokołu z prac Komisji Konkursowej.

 8. Zarządzenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

 9. Od zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się
  w sytuacji gdy:

a)          nie złożono żadnej oferty,

b)          żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 7Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tego samego rodzaju zadania i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3,
ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadania publiczne tego samego rodzaju realizowane w roku 2019 przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Czorsztyn dofinansowane były w trybie otwartych konkursów ofert następującymi kwotami:

1)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 27.000,- zł,

 § 8 Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz o wzorach formularzy niezbędnych do złożenia oferty w ramach otwartego konkursu.

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn , na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
  ul. Gorczańska 3.

 2. Wzory formularzy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 3. Wzory oferty, umowy, sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, pokój 21.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2021 r. zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu,
a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 5 lat.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
w konkursie.

 

§ 10. Informacje dodatkowe.

Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

 

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,

 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadań przyjętych w ofertach,

 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

                                                                     z up. Wójta

                                                                     (-)Krzysztof Górecki

                                                                     Zastępca Wójta

Pobierz załączniki

 


Zarządzenie Nr WG.0050.4.2020 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2020 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


 Zarządzenie Nr WG.0050.147.2019 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020r. zadań z obszaru:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

„Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających
na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”

 

 

§ 1 Rodzaje zadań.

 1. Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 2022 przyjętego uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 13 listopada 2019 r. konkurs obejmuje zadania z obszaru:

1)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

2)      pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zlecone zostanie wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1.

 2. Zadanie, o którym mowa § 1, ust. 1, pkt 1 obejmuje wsparcie 31 osób niepełnosprawnych, w tym dowóz z miejsca zamieszkania (Sromowe Niżne, Sromowe Wyżne Czorsztyn, Kluszkowce, Mizerna, Maniowy) do Ośrodka i z Ośrodka do miejsca zamieszkania.

 

§ 2Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu Gminy Czorsztyn na rok 2020, z tym, że na zadanie wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1 środki do kwoty 27 000 zł a na zadanie wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2 środki do kwoty 1 000 zł.

 

§ 3 Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie objętym konkursem.

 2. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.

 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 4. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych konkursem.

 5. Oferta wypełniona w sposób czytelny powinna zostać złożona wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego w § 5 nie będą rozpatrywane.

 7. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

a)      prawidłowo wypełnionego formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

b)      w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
– potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 2. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego
  w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Czorsztyn zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie umowy.

 3. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy.

 4. Wójt Gminy Czorsztyn zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli
  i oceny realizacji zadania, obejmujące m. in.: stan realizacji, efektywność rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), a w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050).

 

§ 4 Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania publiczne wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

 3. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

 

§ 5 Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach, ul. Gorczańska 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r.
(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3) w zaklejonej kopercie podpisanej: Otwarty Konkurs Ofert 2020 r. (z podaniem nazwy zadania).

 

§ 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz terminie wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym, merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z wykazem zadań, które mogą być zlecone w wyniku konkursu:

a)      ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (w tym: potencjał organizacyjny oferenta; doświadczenie oferenta; prowadzenie przez oferenta działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania, wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zgodność zaproponowanej bazy lokalowej z potrzebami projektu), 

b)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w tym: przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),

c)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie(w tym: wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań, ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu, spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych jako zasoby kadrowe przewidywane do realizacji zadania publicznego w formularzu ofertowym, zgodność działań z opisem grup adresatów),

d)      uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

 1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1)      merytorycznymi (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):

kryterium dotyczy zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. zgodność posiadanych środków transportu z wymaganymi dla przewozu osób niepełnosprawnych,

 2. zgodność z wymogami kwalifikacji zawodowych opiekunów w trakcie transportu,

kryterium dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej:

 1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,

 2. atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.

2)      finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,

 2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,

 3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

3)      organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

 2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,

 3. dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.

 4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt).

 5. Oferty, które nie obejmują zadań objętych konkursem oraz oferty, które uzyskały ocenę łączną mniejszą niż: 25 pkt. zostaną odrzucone.

 6. Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Czorsztyn propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w terminie do 7 dni od daty składania ofert w formie protokołu.

 7. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 5 dni od daty otrzymania protokołu z prac Komisji Konkursowej.

 8. Zarządzenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

 9. Od zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się
  w sytuacji gdy:

a)             nie złożono żadnej oferty,

b)             żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,313143,2019.html na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/gmina-czorsztyn/organizacje-pozarzadowe/konkurs-ofert oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

 

§ 7Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tego samego rodzaju zadania i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3,
ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Zadania publiczne tego samego rodzaju realizowane w latach 2018-2019 przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Czorsztyn dofinansowane były w trybie otwartych konkursów ofert następującymi kwotami:

1)        działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 51.000,- zł,

2)        pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 2.000,- zł.

 

§ 8 Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz o wzorach formularzy niezbędnych do złożenia oferty w ramach otwartego konkursu.

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,313143,2019.html
  na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach http://cms29.vps163.iat.pl/pl/418/0/konkurs-ofert.html oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
  ul. Gorczańska 3.

 2. Wzory formularzy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 3. Wzory oferty, umowy, sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, pokój 21.

 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
w konkursie.

§ 10. Informacje dodatkowe.

Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,

 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadań przyjętych w ofertach,

 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Wójt Gminy

       (-)Tadeusz Wach

 

Wzory dokumentów:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy


 Zarządzenie Nr WG 0050.31.2019 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 07.02.2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych”

oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”

 

§ 1 Rodzaje zadań.

1. Zgodnie z uchwałą Nr I/9/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: „Programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” konkurs obejmuje zadania z zakresu:

1)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych”,

2)    pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zlecone zostanie wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Zadanie, o którym mowa § 1, ust. 1, pkt 1 obejmuje transport i opiekę w trakcie dowozu 17 osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania (Sromowe Niżne, Sromowe Wyżne Czorsztyn, Kluszkowce, Mizerna, Maniowy) do Ośrodka i z Ośrodka do miejsca zamieszkania.

§ 2Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte w budżecie Gminy Czorsztyn na rok 2019 z tym, że na zadanie wymienione w § 1, ust. 1, pkt. 1 środki do kwoty 28 000 zł a na zadanie wymienione w § 1, ust. 1, pkt. 2 środki do kwoty 1 000 zł.

 § 3 Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie objętym konkursem.

 2. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.

 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych konkursem.

 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego w § 5 nie będą rozpatrywane.

 7. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

a)     prawidłowo wypełnionego formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

b)    w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

9. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Czorsztyn zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie umowy.

10. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy.

11. Wójt Gminy Czorsztyn zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli 

 • i oceny realizacji zadania, obejmujące m. in.: stan realizacji, efektywność rzetelność 

 • i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej 

 • w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 12. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), a w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050).

 § 4 Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania publiczne wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

 3. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.

 § 5 Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach, ul. Gorczańska 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2019 r.
(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3) w zaklejonej kopercie podpisanej: Otwarty Konkurs Ofert 2019 r. (podać nazwę zadania).

 § 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz terminie wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym, merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z wykazem zadań, które mogą być zlecone w wyniku konkursu:

a)     ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (w tym: potencjał organizacyjny oferenta; doświadczenie oferenta; prowadzenie przez oferenta działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania, wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zgodność zaproponowanej bazy lokalowej z potrzebami projektu), 

b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w tym: przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),

c)     ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie(w tym: wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań, ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu, spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych jako zasoby kadrowe przewidywane do realizacji zadania publicznego w formularzu ofertowym, zgodność działań z opisem grup adresatów),

d)    uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1)    merytorycznymi (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):

kryterium dotyczy zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych”:

 • zgodność posiadanych środków transportu z wymaganymi dla przewozu osób niepełnosprawnych,

 • zgodność z wymogami kwalifikacji zawodowych opiekunów w trakcie transportu,

kryterium dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej:

 • kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,

 • atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.

2)    finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 • budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,

 • odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,

 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

3)    organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 • rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,

 • posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,

 • dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.

4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt).

5. Oferty, które nie obejmują zadań objętych konkursem oraz oferty, które uzyskały ocenę łączną mniejszą niż: 25 pkt. zostaną odrzucone.

6. Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Czorsztyn propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w terminie do 7 dni od daty składania ofert w formie protokołu.

7. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 5 dni od daty otrzymania protokołu z prac Komisji Konkursowej.

8. Zarządzenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

9. Od zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się w sytuacji gdy:

a)          nie złożono żadnej oferty,

b)         żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,313143,2019.html na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach http://cms29.vps163.iat.pl/pl/418/0/konkurs-ofert.html oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 7 Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tego samego rodzaju zadania i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Lista przyznanych dotacji w roku 2018

Nazwa podmiotu 

KWOTA

Zadanie

   Bank Żywności 

w Krakowie

  1000 zł                             

 pomoc społeczna: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

 Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło
w Szczawnicy 

 23 000 zł

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych”.

§ 8 Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz o wzorach formularzy niezbędnych do złożenia oferty w ramach otwartego konkursu.

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,313143,2019.html na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach https://czorsztyn.pl/pl/418/0/konkurs-ofert.html oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3.

 2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 3. Wzory oferty, umowy, sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, pokój 21.

 § 9 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

§ 10. Informacje dodatkowe.

Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,

 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadań przyjętych w ofertach,

 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Z up. Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

           / - /   Krzysztof Górecki

 

Załączniki:

 


Zarządzenie Nr WG 0050.400.2018 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 02.02.2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” i „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


Zarządzenie Nr WG 0050.398.2018 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” i „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” i „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


Zarządzenie Nr WG 0050.326.2017Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 20.07.2017 r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego pn. .„Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”.


Informacja dotycząca rozstrzygnięcie konkursu na pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

 Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Polana Szaflarska 1/38, 34-400 Nowy Targ złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.)zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot i uznając spełnienie łącznie przesłanki, o których mowa w art. 19a, ust. 1, na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na stronie internetowej urzędu www.czorsztyn.pl/

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2017 r.do godziny 15.30 w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czorsztyn pod adresem: ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy lub drogą elektroniczną na adres: gmina@czorsztyn.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Zalewu Czorsztyńskiego”

 • Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

 • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach
 


Zarządzenie Nr WG 0050.263.2017

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 10.02.2017 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA (brak pdf)

Ogłoszenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: "Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych" oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej".

 • Zarządzenie

 • Wzór oferty (brak pdf)

 • Wzór umowy (brak pdf)

 • Wzór sprawozdania (brak pdf)

 

Informacja dotycząca możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że do tut. Urzędu w terminie wyznaczonym
nie wpłynęła żadna uwaga. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 29.07.2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

 

Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Polana Szaflarska 1/38, 34-400 Nowy Targ złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239
z póź. zm.)
zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot i uznając spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa  w art. 19a, ust.1, na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na stronie internetowej urzędu http://cms29.vps163.iat.pl/

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 26 lipca 2016 r. w formie pisemnej
do Urzędu Gminy Czorsztyn pod adresem: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy
lub drogą elektroniczną na adres: gmina@czorsztyn.pl na załączonym formularzu
(skan z podpisem).

 • Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Zalewu Czorsztyńskiego”

 • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (brak pdf)

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

 

Zarządzenie Nr WG 0050.151.2016
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA (brak pdf)


Zarządzenie Nr WG 0050.152.2016
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA (brak pdf)