spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Nabór wniosków

Treść

Wójt Gminy Czorsztyn
ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy

 

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 r.

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Czorsztyn informuje o rozliczeniu dotacji.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwoju sportu, zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.5.2023 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokości udzielanej dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku.

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji przyznanej
na zadanie

Kwota dotacji niewykorzystanej

LKS „SPŁYW”

ul. Graniczna 32,

Sromowce Wyżne

21.000,-

-

L.K.S.

CZORSZTYN-SKI

ul. Kamieniarska 30A,

Kluszkowce

28.000,-

-

L.K.S. „LUBAŃ” MANIOWY

ul. Gorczańska 6A

Maniowy

185.000,-

-

UKS „SPŁYW”

ul. Nad Zalew 12,

Sromowce Wyżne

16.000,-

-

Łącznie

250.000,-

-

Zgodnie z zapisami treści umów, kluby zobowiązane zostały do złożenia rozliczenia realizacji zadania pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania, które przedstawiają się następująco:

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji przyznanej
na zadanie

Informacje o rozliczeniu dotacji

LKS „SPŁYW”

ul. Graniczna 32,

Sromowce Wyżne

21.000,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

L.K.S.

CZORSZTYN-SKI

ul. Kamieniarska 30A,

Kluszkowce

28.000,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

L.K.S. „LUBAŃ” MANIOWY

ul. Gorczańska 6A

Maniowy

185.000,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

UKS „SPŁYW”

ul. Nad Zalew 12,

Sromowce Wyżne

16.000,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych klubów w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s      w Maniowach.    

             Wójt
    (-)Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 28 lutego 2024 r.


Zarządzenie Nr WG.0050.6.2024

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 18 stycznia 2024 r.

 

w sprawie: ogłoszenia listy wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokości udzielanej dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 8 ust. 3 pkt 2 uchwały
Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam listę wniosków wybranych i realizujących je podmiotów, którym została udzielona dotacja na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
  na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Przyznaję podmiotom dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących, w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 3. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone umową o realizację zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania w zakresie sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

  (-) Tadeusz Wach

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr WG.0050.6.2024

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 18 stycznia 2024 r.

 

Lista wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonej dotacji

na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku

 

l.p.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa zadania

Opis zadania

Łączny koszt zadania

Kwota dotacji przyznanej na zadanie

1.

LKS „SPŁYW”

ul. Graniczna 32,

Sromowce Wyżne

Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych zgodnie z harmonogramem PPPN oraz utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych (szatnie, boisko sportowe, amfiteatr).

Organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży. Utrzymanie obiektów sportowych oraz utrzymanie stanu boiska pozwalające na bezproblemowe organizowanie imprez i zawodów sportowych. Przeciwdziałanie dewastacji obiektów sportowych oraz dbanie o obiekty, które są wizytówką wsi i gminy. Promocja gminy.

58 900,00 zł

21 000,00 zł

2.

L.K.S.

CZORSZTYN-SKI

ul. Kamieniarska 30A,

Kluszkowce

Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w konkurencjach narciarskich i udział w sportowym współzawodnictwie klubów sportowych.

Osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubu sportowego. Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. Promocja sportu i aktywnego stylu życia. Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn, poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

132 000,00 zł

28 000,00 zł

3.

L.K.S. „LUBAŃ” MANIOWY

ul. Gorczańska 6 D

Maniowy

Stworzenie warunków do uprawiania sportu, podnoszenia umiejętności piłkarskich i uzyskanie wysokich wyników w młodzieżowych i seniorskich rozgrywkach piłkarskich w 2024 roku.

Stworzenie mieszkańcom gminy warunków do spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu. Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego dzieci i młodzieży z Gminy Czorsztyn, a w szczególności podnoszenie umiejętności gry w piłkę nożną. Osiąganie wysokich wyników sportowych zawodników, poprzez udział w rozgrywkach sportowych w sezonie sportowym wiosna/jesień 2023 i uplasowanie się w jak najwyższym miejscu danej ligi drużyn Lubania – (seniorzy: I drużyna w IV lidze, II drużyna w A klasie zakładamy awans do klasy okręgowej, drużyny młodzieżowe juniorzy młodsi, trampkarze starsi, młodziki, orliki i żaki w rozgrywkach organizowanych przez Podhalański Podokręg Piłki Nożnej. Zgłoszenie drużyn do rozgrywek w sezonie jesień 2023/2024 drużyn Lubania (2 drużyny seniorów i 8 drużyn młodzieżowych do rozgrywek piłkarskich). Wybór 8 kategorii wiekowych grup młodzieżowych do zgłoszenia do rozgrywek nastąpi przed sezonem wiosna 2024 i jesień 2024. Promocja sportu Gminy Czorsztyn poprzez ukazywanie się obszernych relacji z meczów drużyn Lubania na stronie internetowej klubu: http://lubanmaniowy.futbolowo.pl a także bezpośrednich transmisji z meczów rozgrywanych na stadionie w Maniowach na stronach MZPN w Krakowie. Zachowanie wysokich standardów utrzymania bazy sportowej powierzonej klubowi, poprzez utrzymanie stałej gotowości do użytku obiektów sportowych w Maniowach i Kluszkowcach (rozegrania meczy, organizacji zawodów i imprez sportowych, korzystania ze ślizgawki) i dbanie o estetyczny wygląd obiektu sportowego w Maniowach i Kluszkowcach.

438 840,00 zł

185 000,00 zł

4.

UKS „SPŁYW”

ul. Nad Zalew 12,

Sromowce Wyżne

Kajakiem pływać każdy może.

Promocja sportu i aktywnego stylu życia. Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu. Osiąganie wysokich wyników sportowych. Zwiększanie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej poprzez uprawianie sportu.

42.600,00 zł

16 000,00 zł

RAZEM

672 340,00 zł

250 000,00 zł

 

 

 Wójt

  (-) Tadeusz Wach

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr WG.0050.6.2024 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 18 stycznia 2024 r.

 


 

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku.

§ 1
Przedmiot zgłaszanych wniosków

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, które
w sposób bezpośredni przyczyni się do:

 1. poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czorsztyn,
 2. osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 3. zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,
 4. promocję sportu i aktywnego stylu życia,
 5. kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2
 Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2024 r. przeznacza się kwotę – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

§ 3
 Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Czorsztyn.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czorsztyn, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
  i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

 

 

§ 4
 Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek
i objęte nim zadania

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czorsztyn, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować
  jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn
  z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Czorsztyn wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:

1)    realizacji programów szkolenia sportowego,

2)    zakupu sprzętu sportowego,

3)    kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)    wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

5)    kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

6)    kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Czorsztyn lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Czorsztyn, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków
z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych,

7)    kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,

8)    zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

9)    kosztów utrzymania obiektów sportowych,

10)  kosztów obsługi administracyjnej zadania.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:

1)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5)      poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

 

 

§ 5
Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru wniosków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-346 Maniowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku", na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane
  i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność
  z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (może być wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),

2)    aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

 1. Wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Konsultacje projektów/Programy i projekty/2024, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Organizacje pozarządowe/Nabór wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok. 5.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6
Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiot składający ofertę:

1)    wykonuje zadanie samodzielnie,

2)    posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Wójt bierze pod uwagę przede wszystkim:

1)    wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

2)    przedstawioną kalkulację kosztów,

3)    możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

4)    dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych wniosków, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
  Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

1)    Zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej mu dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób uprawnionych.

2)    Złożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji. Korekta powinna być złożona jak najszybciej, co zagwarantuje szybkie przygotowanie i podpisanie umowy.

§ 7
Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 7 dni roboczych od daty upływu terminu złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Czorsztyn określonego w §5 ust. 1.
 2. Do zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie wyboru wniosków wybranych
  i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach z wyszczególnieniem:
  1. nazwy klubu sportowego i nazwy zadania,
  2. opisu zadania objętego wnioskiem,
  3. łącznych kosztów zadania,
  4. kwoty dotacji przyznanej na zadanie.
 4. Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,

2)      uzgodnienia z każdym klubem sportowym wybranego wniosku treść zadania
z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,

b)    zadanie określone we wniosku o dotację nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku,

c)    klub sportowy, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować koszty realizacji zadania tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji.

3)      przełożenia terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków.

§ 8
 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji z budżetu gminy Czorsztyn,
  w ramach naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz niniejszym ogłoszeniem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację, składając wniosek podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku.

 

 Wójt

  (-) Tadeusz Wach

Załączniki:
1_wniosek
2_sprawozdanie
uchwała XIV1162012

 


Zarządzenie  Nr WG.0050.140.2023 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku.
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących.

§ 2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania w zakresie sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

  (-) Tadeusz Wach

 

Załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.140.2023 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2024 roku.

 


Wójt Gminy Czorsztyn
ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 r.

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Czorsztyn informuje o rozliczeniu dotacji.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwoju sportu, zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.15.2022 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokości udzielanej dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku.

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji przyznanej
na zadanie

Kwota dotacji niewykorzystanej

LKS „SPŁYW”

ul. Graniczna 32,

Sromowce Wyżne

14.500,-

-

L.K.S.

CZORSZTYN-SKI

ul. Kamieniarska 30A,

Kluszkowce

18.500,-

-

L.K.S. „LUBAŃ” MANIOWY

ul. Gorczańska 6A

Maniowy

117.800,-

-

UKS „SPŁYW”

ul. Nad Zalew 12,

Sromowce Wyżne

14.200,-

-

Łącznie

165.000,-

-

Zgodnie z zapisami treści umów, kluby zobowiązane zostały do złożenia rozliczenia realizacji zadania pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania, które przedstawiają się następująco:

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji przyznanej
na zadanie

Informacje o rozliczeniu dotacji

LKS „SPŁYW”

ul. Graniczna 32,

Sromowce Wyżne

14.500,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

L.K.S.

CZORSZTYN-SKI

ul. Kamieniarska 30A,

Kluszkowce

18.500,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

L.K.S. „LUBAŃ” MANIOWY

ul. Gorczańska 6A

Maniowy

117.800,-

Sprawozdanie końcowe złożono dwa dni po terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

UKS „SPŁYW”

ul. Nad Zalew 12,

Sromowce Wyżne

14.200,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

 

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych klubów w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                    (-)Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 1 marca 2023 r.


Zarządzenie Nr WG.0050.5.2023
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia listy wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokości udzielanej dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1643, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam listę wniosków wybranych i realizujących je podmiotów, którym została udzielona dotacja na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Przyznaję podmiotom dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących, w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 3. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone umową o realizację zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania w zakresie sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Wójt

                                                                                   (-)Tadeusz Wach

Załącznik
do Zarządzenia Nr WG.0050.5.2023
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Lista wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonej dotacji
na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku

 

Lista wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonej dotacji
na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku

l.p.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa zadania

Opis zadania

Łączny koszt zadania

Kwota dotacji przyznanej na zadanie

1.

LKS „SPŁYW”

ul. Graniczna 32,

Sromowce Wyżne

Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych zgodnie z harmonogramem PPPN oraz utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych (szatnie, boisko sportowe, amfiteatr).

Organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży. Utrzymanie obiektów sportowych oraz utrzymanie stanu boiska pozwalające na bezproblemowe organizowanie imprez i zawodów sportowych. Przeciwdziałanie dewastacji obiektów sportowych oraz dbanie o obiekty, które są wizytówką wsi i gminy. Promocja gminy.

46 400,00 zł

21 000,00 zł

2.

L.K.S.

CZORSZTYN-SKI

ul. Kamieniarska 30A,

Kluszkowce

Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w konkurencjach narciarskich i udział w sportowym współzawodnictwie klubów sportowych.

Osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubu sportowego. Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. Promocja sportu i aktywnego stylu życia. Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn, poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

86 900,00 zł

28 000,00 zł

3.

L.K.S. „LUBAŃ” MANIOWY

ul. Gorczańska 6 D

Maniowy

Stworzenie warunków do uprawiania sportu, podnoszenia umiejętności piłkarskich i uzyskanie wysokich wyników w młodzieżowych i seniorskich rozgrywkach piłkarskich w 2023 roku

Stworzenie mieszkańcom gminy warunków do spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu. Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego dzieci i młodzieży z Gminy Czorsztyn, a w szczególności podnoszenie umiejętności gry w piłkę nożną. Osiąganie wysokich wyników sportowych zawodników, poprzez udział w rozgrywkach sportowych w sezonie sportowym wiosna/jesień 2023 i uplasowanie się w jak najwyższym miejscu danej ligi drużyn Lubania - seniorzy I drużyna w IV lidze, II drużyna w A klasie, drużyny młodzieżowe juniorzy młodsi, trampkarze starsi, młodziki w rozgrywkach organizowanych przez Podhalański Podokręg Piłki Nożnej. Zgłoszenie drużyn do rozgrywek w sezonie jesień 2023/2024 drużyn Lubania (2 drużyny seniorów i 3 drużyny młodzieżowe do rozgrywek piłkarskich). Wybór 3 kategorii wiekowych grup młodzieżowych do zgłoszenia do rozgrywek 2023/2024. Promocja sportu Gminy Czorsztyn poprzez ukazywanie obszernych relacji z meczów drużyn Lubania na stronie internetowej klubu: http://lubanmaniowy.futbolowo.pl a także bezpośrednich transmisji z meczów rozgrywanych na stadionie w Maniowach na stronach MZPN w Krakowie. Zachowanie wysokich standardów utrzymania bazy sportowej powierzonej klubowi, poprzez utrzymanie stałej gotowości do użytku obiektów sportowych w Maniowach i Kluszkowcach (rozegrania meczy, organizacji zawodów i imprez sportowych, korzystania ze ślizgawki) i dbanie o estetyczny wygląd obiektu sportowego w Maniowach i Kluszkowcach.

417 840,00 zł

185 000,00 zł

4.

UKS „SPŁYW”

ul. Nad Zalew 12,

Sromowce Wyżne

Kajakiem pływać każdy może.

Promocja sportu i aktywnego stylu życia. Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu. Osiąganie wysokich wyników sportowych. Zwiększanie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej poprzez uprawianie sportu.

30.800,00 zł

16 000,00 zł

RAZEM

581 940,00 zł

250 000,00 zł

                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                        (-)Tadeusz Wach


Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku.

§ 1
Przedmiot zgłaszanych wniosków

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, które
w sposób bezpośredni przyczyni się do:

 1. poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czorsztyn,
 2. osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 3. zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,
 4. promocję sportu i aktywnego stylu życia,
 5. kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2
 Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 r. przeznacza się kwotę – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

§ 3
 Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Czorsztyn.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czorsztyn, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
  i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 4
 Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek
i objęte nim zadania

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czorsztyn, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować
  jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn
  z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Czorsztyn wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:

1)    realizacji programów szkolenia sportowego,

2)    zakupu sprzętu sportowego,

3)    kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)    wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

5)    kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

6)    kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Czorsztyn lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Czorsztyn, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków
z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych,

7)    kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,

8)    zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

9)    kosztów utrzymania obiektów sportowych,

10)  kosztów obsługi administracyjnej zadania.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:

1)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5)      poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

§ 5
Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru wniosków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-346 Maniowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku", na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane
  i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność
  z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (może być wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),

2)    aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

 1. Wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Konsultacje projektów/Programy i projekty/2023, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Organizacje pozarządowe/Nabór wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok. 5.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6
Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiot składający ofertę:

1)    wykonuje zadanie samodzielnie,

2)    posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Wójt bierze pod uwagę przede wszystkim:

1)    wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

2)    przedstawioną kalkulację kosztów,

3)    możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

4)    dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych wniosków, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
  Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

1)    Zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej mu dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób uprawnionych.

2)    Złożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji. Korekta powinna być złożona jak najszybciej, co zagwarantuje szybkie przygotowanie i podpisanie umowy.

§ 7
Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 7 dni roboczych od daty upływu terminu złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Czorsztyn określonego w §5 ust. 1.
 2. Do zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie wyboru wniosków wybranych
  i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach z wyszczególnieniem:
  1. nazwy klubu sportowego i nazwy zadania,
  2. opisu zadania objętego wnioskiem,
  3. łącznych kosztów zadania,
  4. kwoty dotacji przyznanej na zadanie.
 4. Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,

2)      uzgodnienia z każdym klubem sportowym wybranego wniosku treść zadania
z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,

b)    zadanie określone we wniosku o dotację nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku,

c)    klub sportowy, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować koszty realizacji zadania tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji.

3)      przełożenia terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków.

§ 8
 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji z budżetu gminy Czorsztyn,
  w ramach naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz niniejszym ogłoszeniem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację, składając wniosek podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku.

 

 

               Wójt

                                                                                           (-) Tadeusz Wach

załączniki:
1_wniosek
2_sprawozdanie
uchwała XIV1162012


 

Zarządzenie Nr WG.0050.167.2022 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2023 roku.
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących.

§ 2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania w zakresie sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                        Wójt

                                                                                           (-) Tadeusz Wach

 

Załącznik: załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.167.2022 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2022 r.


Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 r.

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Czorsztyn informuje o rozliczeniu dotacji.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwoju sportu, zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.18.2021 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokości udzielanej dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku.

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji przyznanej
na zadanie

Kwota dotacji niewykorzystanej

LKS „SPŁYW”

ul. Graniczna 32,

Sromowce Wyżne

12.000,-

-

L.K.S.

CZORSZTYN-SKI

ul. Kamieniarska 30A,

Kluszkowce

15.000,-

-

L.K.S. „LUBAŃ” MANIOWY

ul. Gorczańska 6A

Maniowy

100.000,-

-

UKS „SPŁYW”

ul. Nad Zalew 12,

Sromowce Wyżne

13.000,-

-

Łącznie

140.000,-

-

 

Zgodnie z zapisami treści umów, kluby zobowiązane zostały do złożenia rozliczenia realizacji zadania pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania, które przedstawiają się następująco:

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji przyznanej
na zadanie

Informacje o rozliczeniu dotacji

LKS „SPŁYW”

ul. Graniczna 32,

Sromowce Wyżne

12.000,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

L.K.S.

CZORSZTYN-SKI

ul. Kamieniarska 30A,

Kluszkowce

15.000,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

L.K.S. „LUBAŃ” MANIOWY

ul. Gorczańska 6A

Maniowy

100.000,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

UKS „SPŁYW”

ul. Nad Zalew 12,

Sromowce Wyżne

13.000,-

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

 

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych klubów w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

                                                                                              z up. Wójta

                                                                                              (-)Krzysztof Górecki

                                                                                              Zastępca Wójta

 

Maniowy, 31 marca 2022 r.


Zarządzenie Nr WG.0050.15.2022

Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 31 stycznia 2022 r.


w sprawie: ogłoszenia listy wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokości
udzielanej dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na
terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 3 pkt 2 uchwały
Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu, zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Ogłaszam listę wniosków wybranych i realizujących je podmiotów, którym została
udzielona dotacja na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Przyznaję podmiotom dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących,
w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
3. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone umową o realizację zadania.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania
w zakresie sportu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
(-) Tadeusz Wach

 

 


OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, które w sposób bezpośredni przyczyni się do:

1)       poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czorsztyn,

2)       osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3)       zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,

4)       promocję sportu i aktywnego stylu życia,

5)       kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r. przeznacza się kwotę – 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Czorsztyn.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czorsztyn, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wnioseki objęte nim zadania

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czorsztyn, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Czorsztyn wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:

1)    realizacji programów szkolenia sportowego,

2)    zakupu sprzętu sportowego,

3)    kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)    wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

5)    kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

6)    kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Czorsztyn lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Czorsztyn, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych,

7)    kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,

8)    zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

9)    kosztów utrzymania obiektów sportowych,

10)  kosztów obsługi administracyjnej zadania.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:

1)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5)      poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru wniosków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-346 Maniowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku", na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (może być wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),

2)    aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

 1. Wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Konsultacje projektów/Programy i projekty/2022, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Organizacje pozarządowe/Nabór wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok. 19.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiot składający ofertę:

1)    wykonuje zadanie samodzielnie,

2)    posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Wójt bierze pod uwagę przede wszystkim:

1)    wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

2)    przedstawioną kalkulację kosztów,

3)    możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

4)    dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych wniosków, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

1)    Zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej mu dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób uprawnionych.

2)    Złożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji. Korekta powinna być złożona jak najszybciej, co zagwarantuje szybkie przygotowanie i podpisanie umowy.

§ 7. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 7 dni roboczych od daty upływu terminu złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Czorsztyn określonego w §5 ust. 1.
 2. Do zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie wyboru wniosków wybranych i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach z wyszczególnieniem:

1)           nazwy klubu sportowego i nazwy zadania,

2)           opisu zadania objętego wnioskiem,

3)           łącznych kosztów zadania,

4)           kwoty dotacji przyznanej na zadanie.

 1. Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,

2)      uzgodnienia z każdym klubem sportowym wybranego wniosku treść zadania z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,

b)    zadanie określone we wniosku o dotację nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku,

c)    klub sportowy, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować koszty realizacji zadania tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji.

3)      przełożenia terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji z budżetu gminy Czorsztyn, w ramach naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz niniejszym ogłoszeniem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację, składając wniosek podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu
o nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku.

                                                                                   Wójt

                                                                       (-) Tadeusz Wach

 

Załączniki:

 1. 1_wniosek.
 2. 2_sprawozdanie.
 3. Uchwała nr XIV/116/2012.

 


Zarządzenie Nr WG.0050.4.2022 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku.
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania w zakresie sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Wójt

                                                                                   (-) Tadeusz Wach

 


Załącznik

do Zarządzenia Nr WG.0050.4.2022

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 11 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, które w sposób bezpośredni przyczyni się do:

1)       poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czorsztyn,

2)       osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3)       zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,

4)       promocję sportu i aktywnego stylu życia,

5)       kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r. przeznacza się kwotę – 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Czorsztyn.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czorsztyn, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

 

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim zadania

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czorsztyn, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Czorsztyn wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:

1)    realizacji programów szkolenia sportowego,

2)    zakupu sprzętu sportowego,

3)    kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)    wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

5)    kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

6)    kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Czorsztyn lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Czorsztyn, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych,

7)    kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,

8)    zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

9)    kosztów utrzymania obiektów sportowych,

10)  kosztów obsługi administracyjnej zadania.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:

1)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5)      poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

 

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru wniosków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-346 Maniowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku", na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (może być wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),

2)    aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

 1. Wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Konsultacje projektów/Programy i projekty/2022, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Organizacje pozarządowe/Nabór wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok. 19.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiot składający ofertę:

1)    wykonuje zadanie samodzielnie,

2)    posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Wójt bierze pod uwagę przede wszystkim:

1)    wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

2)    przedstawioną kalkulację kosztów,

3)    możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

4)    dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych wniosków, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

1)    Zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej mu dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób uprawnionych.

2)    Złożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji. Korekta powinna być złożona jak najszybciej, co zagwarantuje szybkie przygotowanie i podpisanie umowy.

§ 7. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 7 dni roboczych od daty upływu terminu złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Czorsztyn określonego w §5 ust. 1.
 2. Do zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie wyboru wniosków wybranych i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach z wyszczególnieniem:

1)           nazwy klubu sportowego i nazwy zadania,

2)           opisu zadania objętego wnioskiem,

3)           łącznych kosztów zadania,

4)           kwoty dotacji przyznanej na zadanie.

 1. Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,

2)      uzgodnienia z każdym klubem sportowym wybranego wniosku treść zadania z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,

b)    zadanie określone we wniosku o dotację nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku,

c)    klub sportowy, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować koszty realizacji zadania tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji.

3)      przełożenia terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji z budżetu gminy Czorsztyn, w ramach naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz niniejszym ogłoszeniem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację, składając wniosek podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu
o nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku.

                                                                                              Wójt

                                                                                   (-) Tadeusz Wach

 


Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 r.


Zarządzenie Nr WG.0050.18.2021 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia listy wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokości udzielanej dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku


OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, które w sposób bezpośredni przyczyni się do:

1)       poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czorsztyn,

2)       osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3)       zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,

4)       promocję sportu i aktywnego stylu życia,

5)       kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. przeznacza się kwotę – 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Czorsztyn.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czorsztyn, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
  i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek
i objęte nim zadania

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czorsztyn, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Czorsztyn wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:

1)    realizacji programów szkolenia sportowego,

2)    zakupu sprzętu sportowego,

3)    kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)    wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

5)    kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

6)    kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Czorsztyn lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Czorsztyn, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych,

7)    kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,

8)    zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

9)    kosztów utrzymania obiektów sportowych,

10)  kosztów obsługi administracyjnej zadania.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:

1)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5)      poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru wniosków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-346 Maniowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku", na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane
  i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność
  z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (może być wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),

2)    aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

 1. Wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Konsultacje projektów/Programy i projekty/2021, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Organizacje pozarządowe/Nabór wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok. 22.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiot składający ofertę:

1)    wykonuje zadanie samodzielnie,

2)    posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Wójt bierze pod uwagę przede wszystkim:

1)    wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

2)    przedstawioną kalkulację kosztów,

3)    możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

4)    dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych wniosków, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
  Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

1)    Zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej mu dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób uprawnionych.

2)    Złożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji. Korekta powinna być złożona jak najszybciej, co zagwarantuje szybkie przygotowanie i podpisanie umowy.

§ 7. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 7 dni od daty upływu terminu złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Czorsztyn określonego w §5 ust. 1.
 2. Do zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie wyboru wniosków wybranych
  i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach z wyszczególnieniem:

1)           nazwy klubu sportowego i nazwy zadania,

2)           opisu zadania objętego wnioskiem,

3)           łącznych kosztów zadania,

4)           kwoty dotacji przyznanej na zadanie.

 1. Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,

2)      uzgodnienia z każdym klubem sportowym wybranego wniosku treść zadania
z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,

b)    zadanie określone we wniosku o dotację nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku,

c)    klub sportowy, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować koszty realizacji zadania tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji.

3)      przełożenia terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji z budżetu gminy Czorsztyn,
  w ramach naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz niniejszym ogłoszeniem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację, składając wniosek podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu
o nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku.

                                                                                   z up. Wójta

                                                                                   (-)Krzysztof Górecki

                                                                                   Zastępca Wójta

Załączniki:

 


Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2019r.

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Czorsztyn informuje o rozliczeniu dotacji.

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadania publicznego związanego  z realizacją zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwoju sportu, zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.39.2019 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizacje zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2019 roku.

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji przyznanej
na zadanie

Kwota dotacji niewykorzystanej

Ludowy Klub Sportowy „Zapora” Kluszkowce

34-440 Kluszkowce

os. Stylchyn

19 500,00 zł

450,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „Lubań Maniowy”

34-436 Maniowy

ul. Gorczańska 6a

79 250,00 zł

 

Ludowy Klub Sportowy „Czorsztyn-ski” Kluszkowce 34-440 Kluszkowce

ul. Kamieniarska 30A

15 000,00 zł

 

Ludowy Klub Sportowy „Spływ” Sromowce Wyżne 34-443 Sromowce Wyżne  ul. Graniczna 32

12 200,00 zł

 

Uczniowski Klub Sportowy „Spływ” Sromowce Wyżne 34-443 Sromowce Wyżne  ul. Nad Zalew 12

13 800,00 zł

 

Razem

139 750,00 zł

450,00 zł

 

Zgodnie z zapisami treści umów, kluby zobowiązane zostały do złożenia rozliczenia realizacji zadania pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania, które przedstawiają się następująco:

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji przyznanej
na zadanie

Informacje o rozliczeniu dotacji

Ludowy Klub Sportowy „Zapora” Kluszkowce

19 500,00 zł

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

Ludowy Klub Sportowy „Lubań Maniowy”

79 250,00 zł

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

Ludowy Klub Sportowy „Czorsztyn-ski” Kluszkowce

15 000,00 zł

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

Ludowy Klub Sportowy „Spływ” Sromowce Wyżne

12 200,00 zł

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

Uczniowski Klub Sportowy „Spływ” Sromowce Wyżne

13 800,00 zł

Sprawozdanie końcowe złożono w terminie, rozliczenie dotacji zgodne

z załączonymi dokumentami, dotacja prawidłowo rozliczona.

 

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych klubów w wersji papierowej znajdują się
w Urzędzie Gminy Czorsztyn.

                                                                                   Wójt

                                                                       (-)Tadeusz Wach

 

Maniowy, 4 marca 2020 r.


 

 

Zarządzenie Nr WG.0050.18.2020 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie: wyboru wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokości udzielanej dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku.


OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, które
w sposób bezpośredni przyczyni się do:

1)        poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czorsztyn,

2)        osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3)        zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,

4)        promocję sportu i aktywnego stylu życia,

5)        kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. przeznacza się kwotę – 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Czorsztyn.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czorsztyn, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
  i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek
i objęte nim zadania

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czorsztyn, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować
  jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn
  z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Czorsztyn wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:

1)    realizacji programów szkolenia sportowego,

2)    zakupu sprzętu sportowego,

3)    kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)    wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

5)    kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

6)    kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Czorsztyn lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Czorsztyn, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków
z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych,

7)    kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,

8)    zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

9)    kosztów utrzymania obiektów sportowych,

10)  kosztów obsługi administracyjnej zadania.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:

1)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5)      poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru wniosków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-346 Maniowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku", na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane
  i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność
  z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (może być wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),

2)    aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

 1. Wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,330786,2020.html na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/gmina-czorsztyn/organizacje-pozarzadowe/nabor-wnioskow lub w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok. 21.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiot składający ofertę:

1)    wykonuje zadanie samodzielnie,

2)    posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Wójt bierze pod uwagę przede wszystkim:

1)    wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

2)    przedstawioną kalkulację kosztów,

3)    możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

4)    dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych wniosków, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
  Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

1)    Zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej mu dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób uprawnionych.

2)    Złożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji. Korekta powinna być złożona jak najszybciej, co zagwarantuje szybkie przygotowanie i podpisanie umowy.

§ 7. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 5 dni.
 2. Do zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie wyboru wniosków wybranych
  i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,330786,2020.html na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/gmina-czorsztyn/organizacje-pozarzadowe/nabor-wnioskow
  z wyszczególnieniem:

1)             nazwy klubu sportowego i nazwy zadania,

2)             opisu zadania objętego wnioskiem,

3)             łącznych kosztów zadania,

4)             kwoty dotacji przyznanej na zadanie.

 1. Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,

2)      uzgadnia z każdym klubem sportowym wybranego wniosku treść zadania
z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,

b)    zadanie określone we wniosku o dotację nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku,

c)    klub sportowy, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować koszty realizacji zadania tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji.

3)      przełożenia terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji z budżetu gminy Czorsztyn,
  w ramach naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz niniejszym ogłoszeniem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację, składając wniosek podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu
o nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku.

                                                                                               z up. WÓJTA

                                                                                               (-)Krzysztof Górecki

                                                                                               Zastępca Wójta

 

Zarządzenie Nr WG.0050.12.2020

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 03 lutego 2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr XIV/116/2012
Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku.
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,330786,2020.pl na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/gmina-czorsztyn/organizacje-pozarzadowe/nabor-wnioskow oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               z up. WÓJTA

                                                                                               (-)Krzysztof Górecki

                                                                                               Zastępca Wójta

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr WG.0050.12.2020

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 03 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, które
w sposób bezpośredni przyczyni się do:

1)        poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czorsztyn,

2)        osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3)        zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,

4)        promocję sportu i aktywnego stylu życia,

5)        kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji

 1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. przeznacza się kwotę – 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Czorsztyn.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czorsztyn, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
  i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek
i objęte nim zadania

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czorsztyn, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować
  jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn
  z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Czorsztyn wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:

1)    realizacji programów szkolenia sportowego,

2)    zakupu sprzętu sportowego,

3)    kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)    wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

5)    kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

6)    kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Czorsztyn lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Czorsztyn, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków
z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych,

7)    kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,

8)    zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

9)    kosztów utrzymania obiektów sportowych,

10)  kosztów obsługi administracyjnej zadania.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:

1)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5)      poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

 

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do naboru wniosków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-346 Maniowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku", na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 3. Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane
  i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność
  z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (może być wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),

2)    aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

 1. Wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,330786,2020.html na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/gmina-czorsztyn/organizacje-pozarzadowe/nabor-wnioskow lub w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok. 21.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiot składający ofertę:

1)    wykonuje zadanie samodzielnie,

2)    posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Wójt bierze pod uwagę przede wszystkim:

1)    wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

2)    przedstawioną kalkulację kosztów,

3)    możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

4)    dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych wniosków, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
  Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

1)    Zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej mu dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób uprawnionych.

2)    Złożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji. Korekta powinna być złożona jak najszybciej, co zagwarantuje szybkie przygotowanie i podpisanie umowy.

§ 7. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 5 dni.
 2. Do zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie wyboru wniosków wybranych
  i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,330786,2020.html na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/gmina-czorsztyn/organizacje-pozarzadowe/nabor-wnioskow
  z wyszczególnieniem:

1)             nazwy klubu sportowego i nazwy zadania,

2)             opisu zadania objętego wnioskiem,

3)             łącznych kosztów zadania,

4)             kwoty dotacji przyznanej na zadanie.

 1. Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,

2)      uzgadnia z każdym klubem sportowym wybranego wniosku treść zadania
z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,

b)    zadanie określone we wniosku o dotację nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku,

c)    klub sportowy, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować koszty realizacji zadania tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji.

3)      przełożenia terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji z budżetu gminy Czorsztyn,
  w ramach naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz niniejszym ogłoszeniem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację, składając wniosek podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu
o nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku.

                                                                                               z up. WÓJTA

                                                                                               (-)Krzysztof Górecki

                                                                                               Zastępca Wójta

 


Zarządzenie Nr WG.0050.12.2020 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2020 roku.


Zarządzenie Nr WG.0050.39.2019 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 20.02.2019 roku w sprawie: wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2019 roku


Zarządzenie Nr WG 0050.26.2019 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2019 roku


 Zarządzenie Nr WG.0050.404.2018 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 19.02.2018 roku w sprawie: wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2018 roku.


Zarządzenie Nr WG 0050.399.2018 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2018 roku


Zarządzenie Nr WG.0050.272.2017 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.269.2017 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia
9 marca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji  na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2017 roku.


Zarządzenie Nr WG.0050.269.2017 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie: wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2017 roku.


Zarządzenie Nr WG.0050.160.2016 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie: wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2016 roku.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

FORMULARZ SPRAWOZDANIA


 

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2017 roku

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, które
w sposób bezpośredni przyczyni się do:

 1. poprawienia warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Czorsztyn,
 2. osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 3. zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,
 4. promocję sportu i aktywnego stylu życia,
 5. kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji

1.       Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. przeznacza się kwotę – 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

2.       Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji

1.       Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

2.       Miejsce realizacji: Gmina Czorsztyn.

3.       Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czorsztyn, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.

4.       W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.

5.       Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek
i objęte nim zadania

1.       W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czorsztyn, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

2.       Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować
jej mieszkańców.

3.       Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.

4.       W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Czorsztyn wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

5.       Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

6.       Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:

1)    realizacji programów szkolenia sportowego,

2)    zakupu sprzętu sportowego,

3)    kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)    wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,

5)    kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

6)    kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Czorsztyn lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Czorsztyn, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków
z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych,

7)    kosztów związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu,

8)    zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,

9)    kosztów utrzymania obiektów sportowych,

10)  kosztów obsługi administracyjnej zadania.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:

1)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,

4)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,

5)      poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji

1.       Warunkiem przystąpienia do naboru wniosków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-346 Maniowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku", na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2.       Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

3.       Do wniosku należy dołączyć wykaz załączników. Załączniki muszą być ponumerowane
i podpisane oraz opieczętowane. Kserokopie należy poświadczyć za zgodność
z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

4.       Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (może być wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),

2)    aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).

 1. Wzory wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Konsultacje projektów/Programy i projekty/2021, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn w zakładce Organizacje pozarządowe/Nabór wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok. 22.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6. Zasady przyznawania dotacji

1.       Podmiot składający ofertę:

1)    wykonuje zadanie samodzielnie,

2)    posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Wójt bierze pod uwagę przede wszystkim:

1)    wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

2)    przedstawioną kalkulację kosztów,

3)    możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

4)    dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą.

 1. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych wniosków, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
  Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

4.       Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wnioskowanej wysokości.

5.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:

1)    Zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przyznanej mu dotacji. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpisy osób uprawnionych.

2)    Złożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji. Korekta powinna być złożona jak najszybciej, co zagwarantuje szybkie przygotowanie i podpisanie umowy.

§ 7. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1.       Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze zarządzenia w terminie do 7 dni od daty upływu terminu złożenia wniosków w Urzędzie Gminy Czorsztyn określonego w §5 ust. 1.

2.       Do zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie wyboru wniosków wybranych
i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

3.       Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach z wyszczególnieniem:

1)           nazwy klubu sportowego i nazwy zadania,

2)           opisu zadania objętego wnioskiem,

3)           łącznych kosztów zadania,

4)           kwoty dotacji przyznanej na zadanie.

4.       Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania naboru wniosków bez podania przyczyny,

2)      uzgodnienia z każdym klubem sportowym wybranego wniosku treść zadania
z zastrzeżeniem, że:

a)    kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,

b)    zadanie określone we wniosku o dotację nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku,

c)    klub sportowy, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować koszty realizacji zadania tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania wspieranego w drodze dotacji.

3)      przełożenia terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji z budżetu gminy Czorsztyn,
  w ramach naboru wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku, zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Czorsztyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz niniejszym ogłoszeniem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja ubiegająca się o dotację, składając wniosek podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu
o nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2021 roku.

                                                                                   z up. Wójta

                                                                                   (-)Krzysztof Górecki

                                                                                   Zastępca Wójta