spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
zima
stare maniowy
gmina czorsztyn
Przejdź do stopki

Planowanie przestrzenne

Treść

Drodzy Państwo,
aby wyszukać informacje związane z planem miejscowym dla wskazanego obszaru/działki ewidencyjnej wystarczy kliknąć poniżej:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn:


OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn

Wójt Gminy Czorsztyn                                                                                                          Maniowy, dnia 28.02.2022 r.

ul. Gorczańska 3

34-436 Maniowy            

 

O G Ł O S Z E N I E / O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art.39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) w związku Uchwałą Nr XXXI/301/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 07.03.2022 r. do 31.03.2022 r. w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, ul. Gorczańska 3 pokój 7, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej https://czorsztyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn, odbędzie się w dniu 17.03.2022 r. w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, sala narad, o godz. 11.00, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że:

-       w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób nie większa niż przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji,

-       w przypadku większej niż dopuszczalna liczba osób zainteresowanych udziałem w dyskusji, w celu zapewnienia możliwości udziału wszystkim zainteresowanym, zostanie ona ponowiona w tym samym dniu i miejscu o godz. 13.00.

-       w przypadku zmiany przepisów termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagos­podarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2022 r. orazustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@czorsztyn.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czorsztyn.

Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków, do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2022 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym)  podpisem elektronicznym, na adres   e-mail: gmina@czorsztyn.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Wójt Gminy Czorsztyn.

 

Wójt Gminy Czorsztyn

(-) Tadeusz Wach

 

Informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

  1. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, którą reprezentuje Wójt Gminy Czorsztyn, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, celem zbierania danych osobowych jest składanie uwag do studium.
  2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  4. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  7. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) tzn.dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: iod@iods.pl

 

Pliki do pobrania :