zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Planowanie przestrzenne

Treść

Drodzy Państwo,
aby wyszukać informacje związane z planem miejscowym dla wskazanego obszaru/działki ewidencyjnej wystarczy kliknąć poniżej:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn:


Wójt Gminy Czorsztyn                                                                                          Maniowy, dnia 05.10.2023 r.

ul. Gorczańska 3

34-436 Maniowy

 

O B W I E S Z C Z E N I E – O G Ł O S Z E N I E   

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977  z późn. zm.), art.39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) a także w związku z Uchwałą Nr XXXI/301/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn,

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu

w dniach od 12 października 2023 r. do 2 listopada 2023 r. w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, pok. 7, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn, odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn, początek o godz. 11.00.

 

Przedmiotem ponownego wyłożenia jest skorygowany projekt obejmujący części tekstowe i graficzne (rysunki) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn oraz część tekstowa i graficzna (rysunek) skorygowanej prognozy oddziaływania na środowisko.

Na rysunkach  zostały oznaczone granice obszarów i elementy, które uległy zmianie po pozytywnym rozpatrzeniu uwag złożonych w procedurze wyłożenia projektu do publicznego wglądu i po ich pozytywnym uzgodnieniu z obligatoryjnie powołanymi instytucjami i organami.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ponownie wyłożonym projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może wnieść uwagi do części tekstowych oraz do obszarów i elementów wskazanych na rysunkach objętych ponownym wyłożeniem.

Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2023 r. oraz ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@czorsztyn.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Ponadto, zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do części tekstowej oraz do obszarów i elementów wskazanych na rysunku prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2023 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym)  podpisem elektronicznym, na adres e- mail gmina@czorsztyn.p
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

  1. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, celem zbierania danych osobowych jest składanie uwag do studium.
  2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  4. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  7. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: iod@iods.pl .

Wójt Gminy Czorsztyn

(-) Tadeusz Wach