spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Rok 2024

Treść

 

Zarządzenie Nr WG.0050.14.2024

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2024 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej” oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 15 ust. 2h, 2j i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdzam rozstrzygnięcie komisji konkursowej w przedmiocie zlecenia do realizacji zadań publicznych w roku 2024 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej” oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

 

 1. Środki publiczne zostały przyznane na zadanie publiczne z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

„Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”, do realizacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy w wysokości 76.650,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

 1. Środki publiczne zostały przyznane na zadanie publiczne z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

„Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”, do realizacji przez Bank Żywności w Krakowie w wysokości 1 000 zł (słownie jeden tysiąc złotych).

 1.  Środki publiczne zostały przyznane na zadanie publiczne z obszaru działalności na rzecz   osób niepełnosprawnych:

„Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, do realizacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy w wysokości 86.560,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

 1. Udzielenie dotacji zostanie potwierdzone stosowną umową.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania pożytku publicznego.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

  (-) Tadeusz Wach

                                                                                             


Zarządzenie Nr WG.0050.7.2024
Wójta Gminy Czorsztyn 
z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2024 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z obszaru:


1) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,


2) Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.


3) W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), §13 i §14 Rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/400/2023 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok oraz § 6 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób stanowiącego załącznik do Zarządzenia WG.0050.141.2023 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2024 z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”, „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”  oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób : Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”, w następującym składzie:
1)       Przewodniczący komisji – Mieczysław Niemiec (przedstawiciel organu administracji publicznej),
2)       Członek komisji – Sandra Koterba (przedstawiciel organu administracji publicznej),
3)         Członek komisji – Artur Rola (przedstawiciel organu administracji publicznej),
4)       Członek komisji – Lucyna Jandura (przedstawiciel organu administracji publicznej),
5)       Członek Komisji – Paulina Majerczak (przedstawiciel organu administracji publicznej).

§ 2

 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.
 3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika z postępowania konkursowego. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 4 osoby.
 4. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 3, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny ofert podmiotu, z którym powiązanie występuje.

 § 3

 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
 3. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen zawierający wolne pola na wpisanie ocen cząstkowych w poszczególnych kryteriach tj.: merytorycznych, finansowych i organizacyjnych oraz ocenę łączną zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
 4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumy ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Przy rozpatrywaniu ofert w otwartym konkursie ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1)     merytorycznymi (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):
kryterium dotyczy zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”- zgodność posiadanych środków transportu z wymaganymi dla przewozu osób niepełnosprawnych,   
  „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”- atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.
 2. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie.

kryterium dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej:

 1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
 2. atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.

2)     finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
  i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
 2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
 3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

3)     organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
 3. dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 1. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt).
 2. Oferty, które nie obejmują zadań objętych konkursem oraz oferty, które uzyskały ocenę łączną mniejszą niż: 25 pkt. zostaną odrzucone.

§ 5


Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.

§ 6


Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze oferty (propozycję przyznania dotacji) w terminie do 7 dni od daty składania ofert i przedstawia wyniki Wójtowi Gminy Czorsztyn w formie protokołu, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji w terminie do 5 dni od otrzymania protokołu.

 

§ 7

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.


§ 8


Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji konkursowej.


§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

          Wójt

(-) Tadeusz Wach

 

Załączniki:  załączniki do Zarządzenia Nr WG.0050.7.2024 Wójta Gminy Czorsztyn  z dnia 18 stycznia 2024


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czorsztyn 
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań
z obszaru:
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,
2) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.
3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

 

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz projekt budżetu Gminy Czorsztyn na rok 2024.

§ 1
Rodzaje zadań.

 1. Zgodnie z rocznym programem współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, przyjętego uchwałą Nr L/400/2023 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok konkurs obejmuje zadania z obszaru:

1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”.

Celem zadania jest: zapewnienie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czorsztyn (Sromowce Wyżne, Sromowce Niżne, Maniowy, Kluszkowce, Czorsztyn) na zajęcia do placówki w zakresie poznawczym, społecznym, emocjonalnym oraz w celu poprawy sprawności ruchowej, wzroście samodzielności w zakresie samoobsługi, poprawy komunikacji werbalnej i alternatywnej, integracji ze społecznością lokalną. Transport realizowany jest przed i po zajęciach w obecności zatrudnionego opiekuna.

Termin realizacji zadania: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

2) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

Celem zadania jest: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez jak najlepsze i racjonalne zaspokajanie potrzeb żywnościowych najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Czorsztyn.

Termin realizacji zadania: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.


3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Celem zadania jest: aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czorsztyn w ramach projektu „Aktywni w każdy dzień”. W wynajętych pomieszczeniach prowadzona będzie terapia zajęciowa, rehabilitacja usprawniająca, trening samodzielności i samoobsługi, trening komunikacji alternatywnej, stymulacja polisensoryczna. Zajęcia mają na celu potrzymanie nabytych w placówce edukacyjnej (OREW) umiejętności i sprawności, zapobieganie regresowi.

Termin realizacji zadania: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zlecone zostanie wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1.
 2. Zadanie, o którym mowa § 1, ust. 1, pkt 1 obejmuje wsparcie 12 osób niepełnosprawnych, w tym dowóz z miejsca zamieszkania (Sromowe Niżne, Sromowe Wyżne, Czorsztyn, Kluszkowce, Maniowy) do Ośrodka i z Ośrodka do miejsca zamieszkania.

§ 2
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu Gminy Czorsztyn na rok 2024, z tym, że na zadanie wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1 środki do kwoty 80 650,00 zł a na zadanie wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2 środki do kwoty 1 000,00 zł, a na zadanie wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 3 środki do kwoty 90 600,00 zł.

§ 3
Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie objętym konkursem.
 2. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.
 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych konkursem.
 5. Oferta wypełniona w sposób czytelny powinna zostać złożona wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2057).
 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego w §5 nie będą rozpatrywane.
 7. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

a) prawidłowo wypełnionego formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

b) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 2. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Czorsztyn zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie umowy.
 3. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy.
 4. Wójt Gminy Czorsztyn zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące m. in.: stan realizacji, efektywność rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), a w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2050).

§ 4
Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania publiczne wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.
 3. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być rozliczane ze środków dotacji.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany istotne wpływające na sposób realizacji wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy Czorsztyn  przed ich wdrożeniem. Do zmian takich zalicza się np. dodanie nowego działania, rezygnację z realizacji działania. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy chyba, że wpłyną na czas trwania zadania.
 5. Dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie.
 6. Oferent może dokonywać przesunięć pomiędzy kosztami działań oraz pomiędzy działaniami do 20% wartości dotacji. Zmiany powyżej wskazanego % na danej pozycji kosztów wymagają zgody i aneksu do umowy.

§ 5
Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, ul. Gorczańska 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3) w zaklejonej kopercie podpisanej: Otwarty Konkurs Ofert 2024 r. (z podaniem nazwy zadania).

§ 6
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym, merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
 2. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert z wykazem zadań, które mogą być zlecone w wyniku konkursu:

a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (w tym: potencjał organizacyjny oferenta; doświadczenie oferenta; prowadzenie przez oferenta działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania, wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zgodność zaproponowanej bazy lokalowej z potrzebami projektu),

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w tym: przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie(w tym: wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań, ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu, spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych jako zasoby kadrowe przewidywane do realizacji zadania publicznego w formularzu ofertowym, zgodność działań z opisem grup adresatów),

d) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

 1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1)     merytorycznymi (skala ocen od 0-5, max 10 pkt):

kryterium dotyczy zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”- zgodność posiadanych środków transportu z wymaganymi dla przewozu osób niepełnosprawnych,   
  „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”- atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.
 2. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie.

kryterium dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej:

 1. kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
 2. atrakcyjność oferty na wzbogacenie oferty gminy w zakresie realizacji zadań.

2)     finansowymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 1. budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
  i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
 2. odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
 3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

3)     organizacyjnymi (skala ocen od 0-5, max 15 pkt):

 1. rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 2. posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
 3. dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 1. Ocena końcowa danej oferty jest średnią arytmetyczną sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 40 pkt).
 2. Oferty, które nie obejmują zadań objętych konkursem oraz oferty, które uzyskały ocenę łączną mniejszą niż: 25 pkt. zostaną odrzucone.
 3. Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Czorsztyn propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w terminie do 7 dni od daty składania ofert w formie protokołu.
 4. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czorsztyn w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 5 dni od daty otrzymania protokołu z prac Komisji Konkursowej.
 5. Zarządzenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 6. Od zarządzenia Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się w sytuacji gdy:
  a) nie złożono żadnej oferty,
  b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 7
Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tego samego rodzaju zadania i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3,
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadanie 1: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”.

Zadanie 2: W zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”

Zadanie 3: W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań publicznych
na rok 2023 : 77 000,00 zł słownie: siedemdziesiąt siedem  tysięcy złotych 00/100)
w roku 2022: 46 000,00 zł słownie: czterdzieści sześć  tysięcy złotych 00/100)

§ 8
Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz o wzorach formularzy niezbędnych do złożenia oferty w ramach otwartego konkursu.

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3.
 2. Wzory formularzy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Wzory oferty, umowy, sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, pokój nr 5.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00 70

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@iods.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 5 lat.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

§ 10
Informacje dodatkowe.

Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadań przyjętych w ofertach,
 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 Wójt

                                                                                           (-) Tadeusz Wach

załączniki:
Oferta_realizacji_zadania_publicznego_-_zalacznik_nr_1
Sprawozdanie_z_wykonania_zadania_-_zalacznik_nr_5
UMOWA-O-REALIZACJE-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-3


Zarządzenie Nr WG.0050.141.2023 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270)  

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2024 z obszaru:

1) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,
2) Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.
3) W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi merytorycznemu, realizującemu zadania pożytku publicznego.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czorsztyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt

                                                                                           (-) Tadeusz Wach

Załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.141.2023 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 grudnia