spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Nabór kandydatów do komisji

Treść

Maniowy, dnia 23 listopada 2023 r.

 

  • Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych na 2024 rok w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”.

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na członków do komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na 2024 rok - nie zgłoszono kandydatów - reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

 

 

                                                                                           Wójt

                                                                                   (-)Tadeusz Wach


  • Nabór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2024

Nabór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2024

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) i § 13 rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/400/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn na rok 2024 w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

3. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

KRYTERIA OGÓLNE

Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn,

b. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c. w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy,

d. korzystają z pełni praw publicznych,

e. nie podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca l960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) dotyczącymi wyłączenia pracownika.

Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, Kancelaria Ogólna (sekretariat) pokój nr 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2024 roku" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Czorsztyn.

 

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                       (-)Tadeusz Wach

Załączniki:

 


Maniowy, 20 grudnia 2022 r.

 

  • Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych na 2023 rok w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”.

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na członków do komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na 2023 rok - nie zgłoszono kandydatów - reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

                                                                                           Wójt

                                                                                   (-)Tadeusz Wach


  • Nabór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2023

 

Nabór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2023

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i § 13 rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/333/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Wójt Gminy Czorsztyn

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn na rok 2023 w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

3. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

KRYTERIA OGÓLNE

Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn,

b. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c. w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy,

d. korzystają z pełni praw publicznych,

e. nie podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca l960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dotyczącymi wyłączenia pracownika.

Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do
Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, Kancelaria Ogólna (sekretariat) pokój nr 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Czorsztyn.

                                                                                                        Wójt

                                                                                               (-)Tadeusz Wach

Załączniki: 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej 2023 

 


  • Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na 2022 rok

Maniowy, 30 grudnia 2021 r.

Informacja o wyniku naboru na członków do komisji konkursowej
do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na 2022 rok

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2022 rok w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu” oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”- nie zgłoszono kandydatów - reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2013 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

                                                                                           Wójt

                                                                                   (-)Tadeusz Wach


  • Nabór kandydatów do komisji na realizację zadań na rok 2022

Wójt Gminy Czorsztyn ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2022 w zakresie:

1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Wsparcie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Czorsztyn z przeznaczeniem na dowóz do placówek dziennego pobytu”,

2. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

3. Członkami Komisji Konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji podmiotów spełniających następujące kryteria:

a. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn,

b. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

4. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) dotycząca wyłączenia pracownika.

5. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującą zakres zadań publicznych, który konkurs. Osoby te mogą w szczególności uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym, wydawać opinie.

6. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czorsztyn w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

7. Zgłoszenia składane są na formularzu ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach , Kancelaria Ogólna (sekretariat) pokój nr 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 roku".

8. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 28 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

9. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Wójtowi Gminy Czorsztyn.

                                                                                              Wójt

                                                                                   (-)Tadeusz Wach

Załączniki: 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej