spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Modernizacja budynku OSP w Sromowcach Niżnych oraz Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych

Treść

Zakończyły się prace rozbiórkowe starego budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych. Obecnie trwa porządkowanie placu i wywożenie gruzu. Wkrótce rozpoczną się prace budowlane.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace: fundamenty, wybudowany zostanie parter, poddasze i strych budynku, wykonane będą więźby i pokrycie dachowe, izolacja stropu i stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa, wyprawa elewacyjna i roboty tynkarskie, posadzki, podłogi, okładziny ścienne, windy, balustrady schodowe, instalacje (elektryczna, odgromowa, monitoringu, alarmowa, komputerowa, AV, miejscowych połączeń wyrównawczych), przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacje kanalizacyjne i wody, kotłownia centralnego ogrzewania, instalacje c.o., wentylacyjna, podesty i schody, zagospodarowany zostanie terenu wokół budynku a nowa remiza zostanie wyposażona w niezbędne sprzęty.

Prace budowalne wykonuje Firma Ogólnobudowlana Marka Głowy z Łopusznej, a wykonawca ma czas na oddanie inwestycji do końca przyszłego roku. Koszt całego zadania wyniesie 6 300 000,00 zł brutto.

Gmina Czorsztyn na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych oraz Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych”, pozyskała środki finansowe w wysokości 7 990 000,00 zł w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych”.

 


4 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach podpisana została umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Tadeusza Wacha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Józefa Huziora a Biurem Obsługi Inwestycji mgr inż. Paweł Cetera z Szaflar, reprezentowanym przez Pawła Ceterę. Umowa dotyczy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonania zadania pn. "Modernizacja budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych oraz Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych”.

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo budowlane, w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Inspektor będzie prowadził nadzór i bieżącą kontrolę postępu oraz jakości realizacji zadania podczas prowadzonej inwestycji.

Wykonawca za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie w wysokości 59 400,00 zł brutto.

Umowa obowiązuje do końca prac inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych oraz Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych”, tj. do 15 grudnia 2025 r.


4 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach podpisane zostały umowy pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Tadeusza Wacha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Józefa Huziora a Firmą Ogólnobudowlaną Marek Głowa z Łopusznej, reprezentowaną przez Marka Głowę, dotycząca wykonania zadania pnModernizacja budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych oraz Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych”.

W przypadku pierwszej części inwestycji – Modernizacji budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych inwestycja obejmować będzie rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz częściową rozbiórkę istniejącą budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: roboty rozbiórkowe, fundamenty, stan surowy parteru, poddasza i strychu budynku, więźby i pokrycie dachowe, izolacja stropu i stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa, wyprawa elewacyjna i roboty tynkarskie, posadzki, podłogi, okładziny ścienne, windy, balustrady schodowe, instalacje (elektryczna, odgromowa, monitoringu, alarmowa, komputerowa, AV, miejscowych połączeń wyrównawczych), przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacje kanalizacyjne i wody, kotłownie centralnego ogrzewania, instalacje c.o., wentylacyjna, podesty i schody, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie. Za wykonane prace wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 200 000,00 zł brutto.

Prace będą prowadzone etapami, wykonawca ma czas na wykonanie inwestycji do końca przyszłego roku.

Druga umowa dotyczy prac polegających na modernizacji wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych. Zmodernizowana zostanie istniejąca wewnętrzna instalacja elektryczna, alarmowa, logiczna, komputerowa, AV, p.poż wraz z robotami towarzyszącymi. Przeprowadzony zostanie także remont instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sanitariatów. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 1 100 000,00 zł.

Prace będą prowadzone etapami, harmonogram prac zostanie przygotowany tak, żeby prace remontowe nie kolidowały z zajęciami szkolnymi. Wykonawca ma czas na wykonanie inwestycji do końca przyszłego roku,

Gmina Czorsztyn pozyskała środki finansowe na ww. inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych. Wysokość dofinansowania to 85% ostatecznej wartości inwestycji.


Gmina Czorsztyn ogłosiła postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz., 1605) – na roboty budowlane pn. „Modernizacja budynku OSP w Sromowcach Niżnych oraz Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych”.

Zamówienie dotyczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz częściowej rozbiórki istniejącego budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.

W przypadku budynku Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych zakres prac obejmował będzie modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, alarmowej, logistycznej, komputerowej, AV oraz p.poż. wraz z robotami towarzyszącymi. Przeprowadzony zostanie także remont instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sanitariatów.

Planowany termin otwarcia ofert ustalono na dzień 15.03.2024 r.

Gmina Czorsztyn pozyskała na realizację tej inwestycji dofinansowanie z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w wysokości 7 990 000,00 zł.


Gmina Czorsztyn otrzymała kolejną dotację

9 października br. w biurze parlamentarnym pani Anny Paluch, poseł na sejm RP i pana Jana Hamerskiego, senatora RP, miało miejsce spotkanie podczas którego, wręczone zostały promesy w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Na spotkaniu obecni byli samorządowcy i radni z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Przyznane środki finansowe pozwolą na realizację zadań w gminach w obszarze drogownictwa, oświaty, turystyki, budowy kanalizacji czy rozbudowy sieci geotermalnej oraz modernizacji budynków remiz strażackich.

Tadeusz Wach, Wójt Gminy Czorsztyn, odebrał promesę na kwotę 7 990 000,00 zł. Pozyskana dotacja przeznaczona jest na „Modernizację budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych oraz Szkołę Podstawową w Sromowcach Wyżnych”. W ramach tego zadania, w budynku Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych, wymieniona zostanie instalacja elektryczna.

Zdjęcia