spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Mogę Chcę Potrafię

Treść

Maniowy 02.08.2012r

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W dniu 01.08.2012 Gmina Czorsztyn rozpoczęła realizację projektu Mogę Chcę Potrafię -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada w okresie 01.09.2012 – 30.06.2012 zakup pomocy naukowych (zabawy, gry komputery , projektory), oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych<br/.> c) logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
d) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
e) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
f) rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - koło przyrodnika (nauki matematyczno – informatyczno - przyrodnicze) , językowe, muzyczne , teatralne, plastyczne.

Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci klas I - III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Czorsztyn, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie czytania, pisania i podstawowych nauk matematycznych, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wykazujące problemy pedagogiczno-psychologiczne poprzez specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, poprawę rozwoju mowy i zniwelowanie wad postawy, wzrost kompetencji językowych (j.angielskiego), rozwinięcie zainteresowań i predyspozycji uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-informatyczno-przyrodniczych, teatralnych i plastycznych. Podniesienie jakości poziomu nauczania, spowoduje wzrost umiejętności praktycznych uczniów, pokonanie trudności w nauce, wzrost u uczniów pewności siebie, nabywanie umiejętności planowania i zagospodarowania czasu wolnego, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, umiejętne korzystanie z gier i programów komputerowych, poznanie z innej strony matematyki, poprawę wyników nauczania i wyników sprawdzianu kompetencji.

Wartość całkowita projektu to 139 272,30 i jest w 100% dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.