spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Aktywni na maxa

Treść

 

 

Maniowy 02.01.2009

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Aktywni na maksa"

W dniu 01.01.2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach rozpoczyna realizację projektu „Aktywni ma maksa” współfinansowanego w z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 7.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie gminy Czorsztyn, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do zatrudnienia oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Szkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera
  • Zasiłki i pomoc w naturze

REKRUTACJE DO PROJEKTU PROWADZĄ PRACOWNICY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MANIOWACH (POKÓJ 25)

ASZ


 

Maniowy 30.06.2009

 

W dniu 30 czerwca 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację pierwszego etapu projektu „Aktywni na maksa” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Etap ten obejmował :

a)trening psychospołeczny -30 godzin
b)warsztaty aktywnego poszukiwania pracy(36 godzin) obejmujące m.in -podstawy obsługi komputera, pisanie listu motywacyjnego ,cv
c)analiza aktualnych ofert pracy na lokalnym rynku oraz badanie predyspozycji benficjentów w celu określenia kierunków szkoleń dla uczestników projektu(10 godzin)

W zajęciach uczestniczyło 10 osób . Wszystkie osoby otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursów.

ASZ


Maniowy 30.11.2009

 

Informacje uzyskane na I etapie projektu pozwoliły określić ściśle preferencję oraz predyspozycje beneficjentów ostatecznych projektu. Znalazło to odzwierciedlenie w wyborze szkoleń zawodowych realizowanych w drugi etapie projektu. Beneficjenci ostateczni uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursów w zakresie:

 • Nowoczesny Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (6 osób)
 • Kucharz małej gastronomii (1 osoba)
 • Pracownik Kadrowo Księgowo Płacowy (1 osoba)
 • Język angielski dla początkujących (1 osoba)
 • Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych (1 osoba)

ASZ


Maniowy 18.12.2009

W dniu 17 grudnia 2009 roku, na zakończenie realizacji projektu "Aktywni na maksa" zorganizowana została uroczysta kolacja, dla wszystkich uczestników projektu oraz przedstawicieli Władz Gminy, pracowników GOPS, na której omówione zostały zadania zrealizowane w ramach projektu „Aktywni na maksa oraz wszystkie jego rezultaty. Na spotkaniu tym obecny był Wójt Gminy Czorsztyn Waldemar Wojtaszek, który życzył wszystkim uczestnikom projektu aby „uzyskane kwalifikację oraz nabyte umiejętności pozwoliły im ponownie zaistnieć na rynku pracy”. W spotkaniu obecni byli również Zastępca Wójta Grzegorz Watycha, Skarbnik Gminy Małgorzata Grywalska oraz Kierownictwo ZDZ Nowy Targ-organizator większości szkoleń w ramach projektu. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe prezenty związane tematycznie z zakresem ukończonych kursów.(fartuch, zestaw pióro -długopis, torba ekologiczna), zaś wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe torby ekologiczne, promujące projekt.

ASZ


31.12.2009

 

Projekt "Aktywni na maksa" będzie realizowany w kolejnych latach. Po akceptacji złożonego wniosku przez Instytucję Wdrażającą (WUP Kraków) zostanie przygotowana oraz rozpowszechniona informacja dotycząca rekrutacji oraz charakteru i możliwości uzyskania wsparcia.

ASZ


Przygotowany na 2010 rok i lata kolejne projekt pod nazwą „Aktywni na Maksa”(tą samą co w roku ubiegłym) został zaakceptowany do realizacji przez Instytucje Wdrażającą (tj. WUP Kraków).

Celem projektu jest:

 • Poprawa dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy
 • Oraz ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Planuje się, iż wsparciem objętych zostanie 15 osób (a przez okres 3 lat – 46 osób) zamieszkałych na terenie Gminy Czorsztyn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez pracowników socjalnych poprzez osobisty kontakt z potencjalnymi uczestnikami projektu.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie wszelkich możliwych form wsparcia i instrumentów aktywnej integracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Narzędziem pracy socjalnej będzie kontrakt socjalny. W szczególności zakłada się:

 • Organizację zajęć z doradca zawodowym
 • Trening kompetencji społecznych
 • Konsultacje psychologiczne
 • Poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
 • Możliwość odbycia kursów zawodowych

Projekt łączy w sobie wprowadzenie na rynek pracy a także odbudowę społeczną, która jest szczególnie ważna dla tych osób, których szanse powrotu na rynek są znikome. Działania aktywizujące i wspierające maja zmienić ich postawę bierną na aktywna i kreatywna.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 -2013, Poddziałanie 7.1.1

W roku 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach kontynuuje realizacje projektu systemowego pt:

„Aktywni na maksa”

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Gminy Czorsztyn, którzy są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu przewidujemy następujące formy wsparcia dla uczestników:

 • konsultacje
 • warsztaty efektywnego poszukiwania pracy
 • szkolenia zawodowe
 • kursy przygotowujące do egzaminów
 • kursy umiejętności społecznych i życiowych
 • badania lekarskie dla podejmujących zatrudnienie
 • zasiłki i pomoc w naturze

Głównym celem zamierzonych działań jest udzielenie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów z którymi borykają się rodziny i osoby objęte wsparciem. Wzrost umiejętności społecznych i zawodowych, zwiększenie samodzielności i zaradności by w jak najkrótszym czasie doprowadzić do aktywności tych osób na rynku pracy.

Szczegółowe informacje nt. realizowanego projektu systemowego można uzyskać w tut. Ośrodku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub pod numerem Tel. 18 27 508 83

Świadczenia z pomocy społecznej to nie tylko pomoc finansowa ale wszelkie wsparcie udzielone przez pracowników tut. Ośrodka.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 12 kwietnia 2010 r.


Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 14.05.2010 roku podpisano umowę pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Maniowach a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Reja 11 na realizacje „Usługi w zakresie szkoleń dla 13 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Aktywni na maksa”

Uczestnicy projektu mają możliwość udziału w:
1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 26 godz. łącznie (po 2 godz. na 1 osobę) w zakresie stworzenia indywidualnych planów rozwoju zawodowego
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze 39 godz. łącznie (po 3 godz. na 1 osobę) w zakresie motywacji do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej
3.Warsztaty z zakresu efektywnego poszukiwania pracy. Dwa spotkania po min. 4 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną z następującymi zagadnieniami: umiejętność znalezienia się na rynku pracy, umiejętność opracowania dokumentów aplikacyjnych, sposoby autoprezentacji na rynku pracy.
4. Zajęcia warsztatowe „minimum sanitarne”. Dwa spotkania po min. 4 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną z podstawowymi zasadami higieny i zdrowego trybu życia
5. Zajęcia warsztatowe „bądź przedsiębiorczym”. Dwa spotkania po min. 6 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną z gospodarowaniem, w tym budżetem domowym, radzenie sobie z obowiązkami życia codziennego, techniki planowania dnia i podziału obowiązków.
6. Zajęcia warsztatowe „myśl pozytywnie”. Trzy spotkania po min. 5 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną z: rola wartości i zasad w życiu poprzez analizę mocnych i słabych stron, radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w życiu, techniki zarządzania czasem.
7. Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas i urządzeń fiskalnych i obsługą komputera– 6 osób. Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka). Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
8. Kurs pracownik księgowo-kadrowo-płacowy – 1 osoba. Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka). Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
9. Kurs bukieciarz – florysta -6 osób. Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka). Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Termin realizacji szkoleń: do 30.11.2010 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi: 31 950 zł brutto

Pierwsze zajęcia w ramach w/w projektu odbędą się 17 maja 2010 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń, warsztatów i konsultacji. W tym celu proszę o kontakt z pracownikiem socjalnym, z którym podpisano kontrakt socjalny.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 14 maja 2010


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 -2013, Poddziałanie 7.1.1

W ramach realizowanego projektu „Aktywni na maksa” został zakończony 60 godzinny kurs „Profesjonalny sprzedawca”. Uczestnicy kursu zapoznali się z obsługa kas i urządzeń fiskalnych oraz komputera. W kursie uczestniczyło 7 osób, z czego kurs ukończyło 6 osób.

Zakończone zostały zajęcia warsztatowe „minimum sanitarne”, „bądź przedsiębiorczy”, „myśl pozytywnie” w łącznym wymiarze 35 godzin. W warsztatach uczestniczyło 12 uczestników projektu, którzy zapoznali się m. in. z podstawowymi zasadami higieny i zdrowego trybu życia, gospodarowaniem budżetem domowym, radzeniem sobie z obowiązkami życia codziennego i pokonywaniem trudności pojawiających się przy ich wykonywaniu, technikami zarządzania czasem, itp.

12 uczestników projektu ukończyło 8 godzinny trening umiejętności w zakresie efektywnego poszukiwania pracy.

Zrealizowano indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze 18 godzin 6 osób oraz indywidualne konsultacje z doradca zawodowym – 2 godz. na osobę dla 7 uczestników projektu. Podczas indywidualnych spotkań uczestnicy stworzyli indywidualne plany rozwoju zawodowego oraz zwiększyli motywacje do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej.

W związku z wakacjami i przerwą w organizacji szkoleń pracownicy socjalni rozpoczęli systematyczny kontakt z osobami, uczestnikami projektu, w ich środowisku zamieszkania. Pilotowanie podjętych działań przez osobę, systematyczna ocena efektów działań, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów to działania wyznaczone w kontrakcie socjalnym podpisanym przez uczestnika i pracownika socjalnego.

Powiązanie aktywizacji społecznej i zawodowej z praca socjalną to przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 19 lipca 2010 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie powakacyjnym, w ramach realizowanego projektu „Aktywni na maksa” został zakończony 60 godzinny kurs „Bukieciarz – florysta”. Uczestnicy kursu zapoznali się z asortymentem roślin ozdobnych, zasadach wykonywania kompozycji a także z lokalizacją punktów sprzedaży i asortymentem dla klienta w punktach. Odbyli 38 godzin zajęć praktycznych.

Zakończone zostały - rozpoczęte jeszcze w maju - indywidualne konsultacje psychologiczne oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Zrealizowano łącznie 36 godzin z psychologiem oraz 24 godziny z doradca zawodowym.

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Każde działanie zostało zakończone uzyskaniem stosownych zaświadczeń.

Beneficjenci projektu „Aktywni na maksa” zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Dzięki zrealizowanym zajęciom uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez uczestnictwo w warsztatach zdobyli umiejętności ważne w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym oraz właściwym kształtowaniu relacji rodzinnych i sąsiedzkich. Były to warsztaty dotyczące barier w komunikowaniu, radzenia sobie ze stresem i rozładowywania napięć, zdrowego trybu życia, racjonalnego tworzenia budżetu domowego, efektywnego zarządzania czasem, technik planowania dnia i podziału obowiązków. Indywidualne konsultacje z psychologiem pozwoliły wzmocnić wiarę we własne siły i pewności siebie.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy 15 grudnia 2010 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 29 grudnia 2010 roku zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację projektu "Aktywni na maksa" w 2010 r. Spotkanie to odbyło się w Zajeździe Czorsztyńskim i przygotowane zostało dla wszystkich uczestników projektu oraz przedstawicieli władz Gminy i pracowników GOPS. W krótkiej prezentacji omówiono założenia projektowe, zadania zrealizowane w ramach projektu „Aktywni na maksa oraz osiągnięte w 2010 r. rezultaty.

Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Czorsztyn Pan Tadeusz Wach. W spotkaniu udział wzięli również Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn Pan Rafał Jandura, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Bogumił Zachara, Skarbnik Gminy Małgorzata Grywalska. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe prezenty, tj. torby ekologiczne i szklane flakony, promujące projekt.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, 29 grudnia 2010 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach zaprasza do udziału w projekcie pod tytułem: „Aktywni na maksa”, kolejnej edycji projektu systemowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podstawowym celem projektu jest ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym osób korzystających pomocy społecznej poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia i edukacji osób bezrobotnych, pozostających bez pracy oraz uczących się.

W tegorocznej edycji projektu 2011 - zaplanowano uczestnictwo 17 osób spełniających warunki udziału i zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.

Oferowane wsparcie przyczyni się do zwiększenia umiejętności poruszania się na rynku pracy, zwiększenia motywacji do działania i zaufania we własne siły, doskonalenia umiejętności zawodowych oraz usystematyzowania i uzupełnienia wiedzy w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje nt. realizowanego projektu systemowego można uzyskać w tut. Ośrodku w Maniowach, ul. Gorczańska 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15: 30 lub pod numerem Tel. 18 27 508 83

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS w Maniowach.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 07 lutego 2011 r.


Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 14 marca 2011 r. podpisano umowę pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Maniowach a Gminnym Publicznym Gimnazjum w Maniowach, ul. Szkolna 2, 34-436 Maniowy na realizację zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego dla 7 uczestników (grupy gimnazjalistów ostatnich klas).

Zajęcia obejmą w szczególności:
a)blok humanistyczny: zajęcia z zakresu przedmiotów: język polski + historia + wos, w wymiarze – 10 godziny lekcyjne wykładów i ćwiczeń, dla grupy 7 uczestników, w okresie od 14 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r.
b)blok matematyczno - przyrodniczy: zajęcia z zakresu przedmiotów: matematyka+ fizyka + chemia + elementy geografii i biologii, w wymiarze – 10 godziny lekcyjne wykładów i ćwiczeń, dla grupy 7 uczestników, w okresie od 14 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r.
c)blok z języka obcego: angielski, w wymiarze – 10 godziny lekcyjne wykładów i ćwiczeń, dlagrupy 7 uczestników, w okresie od 14 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r.

Łącznie: 30 godzin kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego, dla grupy 7uczestników, w okresie od 14 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r., spotkania 3 razy w tygodniu po 2,5 godziny lekcyjne.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi: 3 864,00 zł

Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Publicznym Gimnazjum w Maniowach, ul. Szkolna 2, 34-436 Maniowy, w salach oznakowanych logotypem UE oraz logotypem PO KL. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie proszeni są o zapoznanie z harmonogramem zajęć.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 14 marca 2011 r.


Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 12 kwietnia 2011 r. podpisano umowę pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Maniowach a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Reja 11, 33-300 Nowy Sącz na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów oraz konsultacji indywidualnych dla 10 osób.

Uczestnicy projektu maja możliwość udziału w:
1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 20 godz. łącznie (po 2 godz. na 1 osobę) w zakresie stworzenia indywidualnych planów rozwoju zawodowego
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze 25 godz. łącznie (po 2,5 godz. na 1 osobę) w zakresie motywacji do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej
3. Warsztaty z zakresu efektywnego poszukiwania pracy.
Dwa spotkania po min. 4 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: umiejętność znalezienia się na rynku pracy, umiejętność opracowania dokumentów aplikacyjnych, sposoby autoprezentacji na rynku pracy.
4. Zajęcia warsztatowe „Bądź przedsiębiorczym”
Dwa spotkania po min. 6 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: gospodarowanie, w tym budżetem domowym, radzenie sobie z obowiązkami życia codziennego, techniki planowania dnia i podziału obowiązków.
5. Zajęcia warsztatowe „myśl pozytywnie”
Trzy spotkania po min. 6 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: rola wartości i zasad w życiu poprzez analizę mocnych i słabych stron, potęga myśli, filary poczucia własnej wartości – program zmian
6. Zajęcia grupowe z psychologiem Jedno spotkanie min. 5 godz.
Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: Integracja grupy, radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w życiu, techniki zarządzania czasem, asertywności.
7. Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas i urządzeń fiskalnych i obsługą komputera– 6 osób, Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka)
Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
8. Kurs kucharz – 4 osoby,
Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka)
Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Termin realizacji szkoleń: do 30.11.2011 r.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi: 19 990,00 zł brutto.

Pierwsze zajęcia w ramach w/w projektu to indywidualne konsultacje, które odbędą się 06 maja 2011 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń, warsztatów i konsultacji. W tym celu proszę o kontakt z pracownikiem socjalnym.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 12 kwietnia 2011 r.


Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 12 kwietnia 2011 r. podpisano umowę pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Maniowach a Ośrodkiem Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków na przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji dla 7 uczestników (grupy gimnazjalistów ostatnich klas), które obejmą w szczególności:

Warsztaty z zakresu efektywnego poszukiwania pracy
1. Dwa spotkania po min. 4 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: autoanaliza mocnych i słabych stron, umiejętność komunikacji, techniki zarządzania czasem.
2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 14 godz. łącznie (po 2 godz. na 1 osobę) w zakresie stworzenia indywidualnych planów rozwoju zawodowego
3. Indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze 17,5 godz. łącznie (po 2,5 godz. na 1 osobę) w zakresie: motywacji do działania oraz roli celów i wartości w życiu i przyszłej pracy,
4. Zajęcia warsztatowe „Bądź przedsiębiorczym”
Trzy spotkania po min. 4 godz.
Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: kompozycja obrazu fotograficznego, rodzaje zdjęć, technika komputerowa w fotografii
5. Zajęcia grupowe z psychologiem
Jedno spotkanie min. 4 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: integracja grupy, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia, asertywności.

Termin realizacji szkoleń: do 30.06.2011 r.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi: 5 761,00 zł brutto.

Pierwsze zajęcia w ramach w/w projektu odbędą się 09 maja 2011 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z harmonogramem warsztatów i konsultacji. W tym celu proszę o kontakt z pracownikiem socjalnym.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 12 kwietnia 2011 r.


W dniu 31 maja 2011 r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Maniowach a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Reja 11, 33-300 Nowy Sącz na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów oraz konsultacji indywidualnych dla 10 osób.

Wprowadzono zmiany w poszczególnych szkoleniach i kursach. Z uwagi na rezygnację uczestników projektu zrezygnowano z organizacji kursu kucharza. Zmniejszono również ilość uczestników warsztatów z zakresu efektywnego poszukiwania pracy i indywidualnych konsultacji. Zmianie uległo wynagrodzenie za wykonanie usługi i wynosi 14 534 zł brutto.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń, warsztatów i konsultacji. W tym celu proszę o kontakt z pracownikiem socjalnym, z którym podpisano kontrakt socjalny.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 31 maja 2011 r.


W ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywni na maksa”, w grupie osób dorosłych zakończone zostały 5 godz. zajęcia grupowe z psychologiem. Na spotkaniu poruszano temat zachowań w trudnych sytuacjach życiowych, radzenia sobie ze stresem oraz efektywnego zarządzania czasem. Zakończyły się również indywidualne spotkania uczestników projektu (10 osób) z psychologiem. Zrealizowano warsztaty z zakresu efektywnego poszukiwania pracy w wymiarze 8 godzin dla 9 osób. Dokonano bilansu kwalifikacji oraz metod poszukiwania pracy. Zapoznano uczestników z metodami autoprezentacji oraz przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

W ramach poradnictwa i wsparcia dla pięciu uczestników projektu zrealizowano warsztaty „myśl pozytywnie” w wymiarze 12 godz. Na zajęciach przedstawiono program zmian- sposoby dowartościowywania, przekształcania myśli negatywnych w pozytywne oraz dokonano analizy mocnych i słabych stron.

Zakończył się również kurs „Profesjonalny sprzedawca”. Uczestnicy kursu zapoznali się z obsługą kas i urządzeń fiskalnych oraz komputera. W kursie uczestniczyło 6 osób.

Do 15 lipca została zrealizowana zaplanowana ścieżka wsparcia dla 7 uczestników w/w projektu, grupy gimnazjalistów. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego w wymiarze 37,5 godz. W trakcie zajęć rozwiązywano przykładowe zadania egzaminacyjne oraz przeprowadzono powtórkę materiału obowiązujące przy egzaminie, tj. blok humanistyczny, blok matematyczno – przyrodniczy oraz blok z języka obcego.

Zrealizowano również warsztaty efektywnego poszukiwania pracy w wymiarze 8 godz. Uczestnikom przekazano wiedzę z zakresu modeli komunikacji i barier komunikacyjnych, technik zarządzania czasem, ustalania priorytetów i celów oraz znaczenia poczucia własnej wartości.

Uczniowie brali udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem (2,5 godz. na osobę), indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym (2 godz. na osobę) oraz 4 godz. spotkaniu grupowym z psychologiem.

Zrealizowano również zajęcia warsztatowe „bądź przedsiębiorczy i „ minimum sanitarne” w łącznym wymiarze 24 godz. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kompozycją obrazu fotograficznego, rodzajach zdjęć i technik komputerowych w fotografii. Natomiast uczestnicząc w warsztaty z zakresu „minimum sanitarne” odbyli trening praktyczny: nauka postaw i skuteczne techniki samoobrony oraz ćwiczenia fizyczne: poprawiające kondycję i koordynację (zajęcia prowadzone były na basenie).

Miejscem realizacji zajęć teoretycznych i warsztatowych była Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach i filia w Maniowach oraz Hala Sportowa w Maniowach.

Aktywizacja społeczna i zawodowa daję uczestnikom przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Dalsza część zajęć i kursów odbędzie się w kolejnych miesiącach.Uczestnikom życzymy wytrwałości.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 27 lipca 2011 r.


W ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywni na maksa” w październiku br. wyłoniono realizatora kursu „nowoczesne techniki wykańczania wnętrz”. Zakończone zostały indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 9 osób oraz kurs „opiekunka dla dzieci i osób starszych” realizowany dla 1 osoby. Trzy osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. B. Rozpoczęty kurs zawodowy prawa jazdy kat. C nie został ukończony. W listopadzie br. odbyły się warsztaty „bądź przedsiębiorczym” a w grudniu, dodatkowe 2 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. B.

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Uczestnictwo w poszczególnych kursach, warsztatach i szkoleniach zostało zakończone uzyskaniem stosownych zaświadczeń.

W ramach realizacji działań projektowych została utworzona strona internetowa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach (gops.czorsztyn.pl) oraz wydana broszura informacyjna o realizowanych w Ośrodku programach i projektach oraz rodzajach wsparcia oferowanego przez GOPS w Maniowach.

Na zakończenie realizacji projektu w grudniu odbyło się spotkanie podsumowujące roczną jego realizację. Spotkanie odbyło się 20 grudnia br. w Zajeździe Czorsztyńskim w Maniowach. Uczestnikami spotkania byli beneficjenci projektu, przedstawiciele Gminy Czorsztyn i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. W przygotowanej prezentacji przedstawiono główne założenia projektu, zrealizowane działania i osiągnięte rezultaty. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany doświadczeń z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów, jak również opinii na temat realizowanych działań w projekcie. Uczestnikom spotkania wręczono upominki promocyjne.

Kierownik GOPS w Maniowach
Katarzyna Mąka

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy 30 grudnia 2011 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach zaprasza do udziału w projekcie pod tytułem: „Aktywni na maksa”, kolejnej edycji projektu systemowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podstawowym celem projektu jest ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym osób korzystających pomocy społecznej poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia i edukacji osób bezrobotnych, pozostających bez pracy.

W tegorocznej edycji projektu 2013 - zaplanowano uczestnictwo 21 osób spełniających warunki udziału i zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.

Oferowane wsparcie przyczyni się do zwiększenia umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych, umożliwi ponowne wejście na rynek pracy umożliwiając aktywne poszukiwania pracy, zwiększenia motywacji do działania i zaufania we własne siły, doskonalenia umiejętności zawodowych.

Szczegółowe informacje nt. realizowanego projektu systemowego można uzyskać w tut. Ośrodku w Maniowach, ul. Gorczańska 3, od poniedziałku do piątku,w godzinach od 7:30 do 15: 30 lub pod numerem Tel. 18 27 508 83

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS w Maniowach.

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 10 stycznia 2013 r.


Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 3 czerwca 2013 r. podpisano umowę pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Maniowach a Ośrodkiem Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów oraz indywidualnych konsultacji dla 21 osób.

Uczestnicy projektu maja możliwość udziału w:

1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 42 godz. łącznie (po 2 godz. na 1 osobę) w zakresie stworzenia indywidualnych planów rozwoju zawodowego,

2. Indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze 21 godz. łącznie (po 1 godz. na 1 osobę) w zakresie motywacji do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej,

3. Warsztaty z zakresu efektywnego poszukiwania pracy
Dwa spotkania po min. 4 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: umiejętność znalezienia się na rynku pracy, umiejętność opracowania dokumentów aplikacyjnych, sposoby autoprezentacji na rynku pracy.

4. Zajęcia warsztatowe „Bądź przedsiębiorczym”
Dwa spotkania po min. 6 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: gospodarowanie, w tym budżetem domowym, radzenie sobie z obowiązkami życia codziennego, techniki planowania dnia i podziału obowiązków.

5. Zajęcia warsztatowe „myśl pozytywnie”
Trzy spotkania po min. 6 godz. Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: rola wartości i zasad w życiu poprzez analizę mocnych i słabych stron, potęga myśli, filary poczucia własnej wartości – program zmian

6. Zajęcia grupowe z psychologiem Jedno spotkanie min. 4 godz.
Szkolenie zawiera tematykę związaną m. in. z następującymi zagadnieniami: Integracja grupy, radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w życiu, techniki zarządzania czasem, asertywności.

7. Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas i urządzeń fiskalnych i obsługą komputera– 10 osób, Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka)
Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

8. Kurs kucharz małej gastronomi – 3osoby,
Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka)
Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

9. Kurs florystyczny – 3 osoby,
Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka)
Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

10. Kurs wizażu – 4 osoby,
Liczba godzin min. 60 (teoria i praktyka)
Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

11. Kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba,
Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Termin realizacji szkoleń: do 30.11.2013 r.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi: 34 433,00 zł brutto.

Pierwsze zajęcia w ramach w/w projektu to indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, które rozpoczną się 17 czerwca 2013 r. Pracownicy socjalni przekażą dla każdego uczestnika projektu, indywidualny harmonogram szkoleń. W związku z powyższym osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z harmonogramem kursów, warsztatów i indywidualnych konsultacji.

Koordynator projektu
Maria Kowalczyk

Maniowy, dnia 13 czerwca 2013 r.