spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn

Treść


Gmina Czorsztyn zakończyła realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Czorsztyn wymienili  75 starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne kotły na biomasę spełniające wymagania klasy V według normy PN-EN 303-5:2012 oraz normę ekoprojektu. Mieszkańcy objęci projektem otrzymali dofinansowanie do  8 000 zł na zakup nowego kotła oraz do 6 000 zł na dostosowanie instalacji wewnętrznej.

W ramach niniejszego projektu zostały również zorganizowane: piknik ekologiczny dotyczący ochrony powietrza w miejscowości Maniowy, szkolenia dla mieszkańców gminy o tematyce oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, konkurs dla uczniów szkół z nagrodami rzeczowymi oraz opracowanie i wydruk ulotek/broszur dotyczących niskiej emisji.

Wartość projektu wyniosła 1 110 420,33 zł. w tym dofinansowanie: 1 093247,28 zł.

Celem realizacji tego  projektu to poprawa jakości powietrza na terenie  Gminy Czorsztyn jak również zwiększenie komfortu i poprawa zdrowia mieszkańców Gminy Czorsztyn poprzez montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych.


 WYMIANA PIECY  WĘGLOWYCH NA NOWE EKOLOGICZNE KOTŁY NA BIOMASĘ

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPRna wymianę 75 starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne kotły ekologiczne na biomasę spełniające wymagania klasy V według normy PN-EN 303-5:2012 oraz normę ekoprojektu.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów PM 10 i PM 2,5, co przyczynia się do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Czorsztyn 

Planowane efekty realizacji niniejszego projektu to poprawa sprawność systemów grzewczych w budynkach indywidualnych, ich stanu technicznego, który powoduje straty energii cieplnej. Dzięki wymianie starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły zwiększy się efektywność energetyczna budynków prywatnych na terenie Gminy Czorsztyn, przez co obniżone zostaną koszty ich ogrzewania, a warunki bytowe mieszkańców ulegną znacznej poprawie. Poziom emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych zostanie znacznie zmniejszony. Gmina Czorsztyn zmieni swój wizerunek na proekologiczną, atrakcyjną dla mieszkańców, inwestorów i przyjezdnych, w której dba się o czyste powietrze i stosuje się odnawialne źródła energii.

Wzrośnie również poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz liczba działań podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców, które będą promować postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie obniżenia niskiej emisji i ograniczania wykorzystania zasobów naturalnych.

Wartość projektu wynosi 1 137 185,00 zł. w tym dofinansowanie wynosi: 1 119 748,00zł.

Planowany termin wymiany kotłów – do dnia 30.09.2020 r.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:

 • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie  nie więcej jednak niż 8 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; oraz do 6 000,00 zł do modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z założeniami Programu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełnić następujące warunki:

 1. poddanie się Wnioskodawcy audytowi energetycznemu, który stwierdzi potrzebę ewentualnego wykonania modernizacji energetycznej Budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny (ocena zostanie przeprowadzona przez Audytora wybranego przez Urząd Marszałkowski oraz według metodyki wynikającej z Programu).
 2. przyjęcie minimalnego standardu efektywności energetycznej Budynku, którego spełnienie oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej Budynku. Wskaźnik zostanie wyliczony zgodnie z założeniami określonymi w Programie. W przypadku zabytkowych Budynków możliwe jest odstąpienie od audytu energetycznego i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła — jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie.
 3. obowiązek likwidacji Starego źródła ciepła i potwierdzenie jego bezpiecznego unieszkodliwienia.
 4. obowiązek wymiany dotychczasowych kotłów wyłącznie na:
 • nowe ekologiczne kotły węglowe spełniające wymagania klasy V według normy PN-EN 303-5:2012
 • kotły nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie oraz będą charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • 5. zasady eksploatacji urządzeń grzewczych w zakresie:
 • użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w Budynku;
 • braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt);
 • przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa.

Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn” nr RPMP.04.04.02-12-0198/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.