spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Podatki

Treść

 

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Obowiązek podatkowy:

Osoba która stała się posiadaczem gruntu, nieruchomości, lasu lub w przypadku zmiany podstawy opodatkowania (np. zmniejszenie/zwiększenie gruntu) ma obowiązek w ciągu 14 dni złożyć w Urzędzie Gminy druk informacji w sprawie podatku. Składając  deklarację / informację podatkową należy przedstawić dokument potwierdzający  przyczynę jej złożenia
(np: umowa kupna – sprzedaży – darowizny – w formie Aktu Notarialnego, umowa: najmu lokalu użytkowego lub dzierżawy gruntu, rozpoczęcie użytkowania nowego budynku lub decyzja nadzoru budowlanego o oddaniu budynku do użytkowania).

Druki do pobrania

Druki dla osób fizycznych:

 

Druki dla osób prawnych:

 

Po złożeniu informacji od osób fizycznych Urząd Gminy wyda decyzję o wysokości podatku, który należy zapłacić w wyznaczonym terminie.

Stawki podatku:

Gmina określa stawki podatku w drodze Uchwały Rady Gminy Czorsztyn
Nr XXXIX/327/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj.2022.8174 z 06.12.2022 r. poz. 8174)

 

 

STAWKI NA 2024 r.

Podatek od nieruchomości

 1. od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,10 zł od 1m2 powierzchni,

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,39 od 1m2 powierzchni,

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji -3,64 zł od 1m2 powierzchni,

 1. od budynków lub ich części :

a)       mieszkalnych – 0,94 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,33 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 12,95 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych , w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 5,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy  o podatkach
  i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

 • 224,075 zł - za 1 ha przeliczeniowy
 • 448,15 zł - za 1 ha fizyczny

Podatek leśny

 • 72,0346 zł - za 1 ha lasu,
 • 36,0173 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Wszystkie druki i stawki za ubiegłe lata można pobrać: https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,130627,podatki.html

Terminy płatności:

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach:

 1. Rata I do 15 marca,
 2. Rata II do 15 maja,
 3. Rata III do 15 września,
 4. Rata IV do 15 listopada.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Gdzie można zapłacić podatek:

 • w kasie Urzędu Gminy,
 • u sołtysa w drodze inkasa
 • przelewem na numer konta bankowe 68 8817 0000 2002 0200 1300 0103  w opisie prosimy podawać numer ewidencyjny z decyzji oraz imię i nazwisko podatnika.

Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłacić całość w terminie płatności pierwszej raty.

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki
od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia
.

Koszt upomnienia to 16,00 zł.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

W jaki sposób złożyć deklarację?

 1. Z dostępnych formularzy wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu (IN-1 lub DN-1).  
 2. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami na stronie.  (Instrukcja IN-1, DN-1)
 3. Załącz niezbędne dokumenty.  
 4. Sprawdź poprawność wypełnionego dokumentu.  
 5. Wypełniony formularz możesz złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub przesłać do Urzędu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP): /jgibd8640j/skrytka

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są osoby fizyczne oraz prawne, które są właścicielem poniżej wymienionych środków transportowych:

 

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
 • autobusy.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Dokumenty:

 • Składając  deklarację na podatek od środków transportowych  należy przedstawić dokument potwierdzający  przyczynę jej złożenia (kopię faktury zakupu/ sprzedaży pojazdu oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego).

Stawki podatku:

Gmina określa stawki podatku w drodze Uchwały Rady Gminy Czorsztyn nr  XXVIII/246/2021 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - kliknij aby pobrać.

Druki do pobrania

Wszystkie druki i stawki za ubiegłe lata można pobrać: https://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,m,130627,podatki.html