spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czorsztyn

Treść


Zakończenie projektu


Przebieg realizacji projektu

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czorsztyn” w miejscowości Maniowy w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna – spr, z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi: 1 545 891,96 zł.

 W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie następujących prac:

a). rozbiórka istniejącego budynku zaplecza technicznego,

b). budowa stacji uzdatniania wody wraz z obiektami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą obejmującą:

 • budowę studni głębinowej,
 • budowę instalacji wodociągowej,
 • budowę instalacji energetycznej,
 • budowę kanalizacji sanitarnej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę terenu utwardzonego,
 • przebudowę odcinka sieci wodociągowej (kolidującej z projektowanym budynkiem SUW)
 • przebudowę zbiornika bezodpływowego.

Powierzchnia zabudowy budynku wyniesie 134,25 m2 a kubatura 998 m3. Przebudowie ulegnie odcinek wodociągu PE160 o długości 37,0 mb od zbiorników (magistrali) metodą bezwykopową w związku z kolizją projektowanego budynku SUW. Wydajność studni głębinowej zgodnie z projektem robót geologicznych założono około 1m3/h, a głębokość założono, że nie przekroczy 100 m. Studnia ta została już wykonana przez firmę P.H.U Eko-Dom s.c. Paweł Koza, Maniowy i odebrana przez Urząd Gminy Czorsztyn w dniu 02.10.2017 r.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejące ujęcie powierzchniowe na potoku Limierzyska, na które inwestor posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne. Ujęcie wody ze studni głębinowej będzie ujęciem dodatkowym uzupełniającym używanym podczas występowania mętnej wody na ujęciu powierzchniowym. 

 W dniu 23.02.2018 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę z wykonawcą – firmąPUPH „OTECH” Sp. z o.o., z siedzibą w Gorlicach, na kwotę: 2 067 120,03  zł.

W ramach tej umowy wykonany zostanie budynek przepompowni i uzdatniania wody z urządzeniami budowlanymi, wyposażeniem technologicznym i elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak:

 • dojazd i dojście do budynku,
 • miejsce gromadzenia odpadów stałych,
 • przyłącza: energetyczny, kanalizacyjny i wodociągowy

Termin realizacji zadania - do dnia 30.11.2018 r.

„Celem projektu jest ochrona i odpowiednie wykorzystanie zasobów wodnych oraz rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Czorsztyn”
Projekt pn. „Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czorsztyn” nr RPMP.05.03.02-12-0027/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

 


Postępy realizacji zadania budowy studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody - Galeria