sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej 360567K w km od 0+000,00 do km 0+365,00 (sięgacz w km 0+104,20 do 0+227,31), w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn

Treść

Gmina Czorsztyn ogłosiła postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz., 1605) – na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w miejscowości Sromowce Wyżne”.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sromowcach Wyżnych w km 0+000,00 do km 0+365,00 i odcinek ciągu pieszo–rowerowego o długości od 0+104,20 do 0+227,31. Przebudowywany odcinek drogi znajduje się na działkach o numerach ew. 3086/11, 3086/9, 1284/12, 1231/7, 3086/7, 1232/3, 3097/2 ,1281/2, 1238/8, 1281/2 położonych w miejscowości Sromowce Wyżne. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu chodnika dla pieszych, kanału technologicznego, wymianie przyłączy wodociągowych pod drogą, wymianie wodociągu w ciągu drogi, wykonaniu utwardzonego pobocza z kostki betonowej szerokości 0,75 m, przestawieniu 2 słupów telekomunikacyjnych oraz wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych na całej ulicy i ciągu pieszo–rowerowym. Planuje się wykonanie jednego odcinka chodnika, odcinek chodnika lewostronny wyniesiony ponad poziom jezdni na wysokość krawężnika połączony z istniejącym i funkcjonującym ciągiem pieszych odbywających się na poziomie jezdni i pobocza o nawierzchni bitumicznej wykonanego na odcinku kanalizacji deszczowej, odcinek chodnika z kostki betonowej szarej na wjazdach z kostki betonowej czerwonej oraz paska z kostki czerwonej wzdłuż krawężnika. W obrębie skrzyżowania projektuje się malowane przejście dla pieszych, na rozwidleniu w kilometrażu 0+105,00 m projektuje się wyniesione przejście dla pieszych. Projektuje się regulację czyszczenie i wymianę studzienek deszczowych, kanalizacyjnych oraz ścieków deszczowych ulicznych.

Na czas wykonywania robót – miejsce robót zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi ostrzegawczymi A-14 „Uwaga roboty drogowe”.

Gmina Czorsztyn na ww. inwestycję pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/909566


Gmina Czorsztyn otrzymała dotację w wysokości 798 717,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w km od 0+000,00 do km 0+365,00 (sięgacz w km 0+104,20 do 0+227,31), w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn” – dotyczy ul. Wojska Polskiego.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zdjęcia