spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej 360567K w km od 0+000,00 do km 0+365,00 (sięgacz w km 0+104,20 do 0+227,31), w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn

Treść

21 maja br. w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach podpisana została umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójt Gminy, Anetę Markus, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Józefa Huziora a Janem Bukowskim, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowo-Handlowa „Bukowski” Jan Bukowski z Maniów na realizację zadania pn„Przebudowa drogi gminnej 360567K w km 0+000,00 do km 0+365,00 (sięgacz w km 0+104,20 do 0+227,31) w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn”.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sromowcach Wyżnych w km 0+000,00 do km 0+365,00 i odcinek pieszo-rowerowy o długości 0+104,20 do 0+227,31 km. Przebudowywany odcinek drogi znajduje się na działkach o numerach ew: 3086/11, 3086/9, 1284/12, 1231/7, 3086/7, 1232/3, 3097/2, 1281/2, 1238/8, 1281/2 położonych w miejscowości Sromowce Wyżne. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu chodnika dla pieszych, kanału technologicznego, wymianę przyłączy wodociągowych pod drogą, wymianę wodociągu drogi, wykonaniu utwardzonego pobocza z kostki betonowej szerokości 0,75 m, przestawieniu dwóch słupów telekomunikacyjnych oraz wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych  na całej ulicy i ciągu pieszo-rowerowym. Planuje się wykonanie jednego odcinka chodnika, odcinek chodnika lewostronny wyniesiony ponad poziom jezdni na wysokość krawężnika połączony z istniejącym i funkcjonującym ciągiem pieszych, odbywających się na poziomie jezdni i pobocza o nawierzchni bitumicznej, wykonanego na odcinku kanalizacji deszczowej. Odcinek chodnika z kostki betonowej szarej, na wjazdach z kostki betonowej czerwonej oraz paska z kostki czerwonej wzdłuż krawężnika. W obrębie skrzyżowania zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych. Zaprojektowano również regulację, czyszczenie i wymianę studzienek deszczowych, kanalizacyjnych oraz ścieków deszczowych ulicznych. 

Na czas wykonywania robót – miejsce robót zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi ostrzegawczymi A-14 „Uwaga roboty drogowe”.

Wartość inwestycji to kwota 1 311 220,75 zł brutto. Remont ma potrwać do końca listopada br.

Gmina Czorsztyn na ww. inwestycję pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 737 884, 00 zł.


28 marca br., w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, miało miejsce spotkanie Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara z samorządowcami z terenu Małopolski.

Celem spotkania było podpisanie umów na realizację zadań w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

– Mieszkańcy chcą, aby drogi lokalne były coraz lepszej jakości. Dbamy o to razem z samorządem i traktujemy tę troskę jako nasze wspólne zobowiązanie. Dzięki zawartym z samorządami umowom w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie możliwe wykonanie wielu inwestycji na terenie gmin i powiatów Małopolski – mówił podczas spotkania Wojewoda Małopolski, Krzysztof Jan Klęczar.

Gmina Czorsztyn z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 r. otrzymała dotację w wysokości 798 717, 00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w miejscowości Sromowce Wyżne” – dotyczy ulicy Wojska Polskiego.

Gminę Czorsztyn podczas podpisywania umowy reprezentowali: Wójt Gminy Czorsztyn – Tadeusz Wach oraz Skarbnik Gminy – Józef Huzior.


Gmina Czorsztyn ogłosiła postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz., 1605) – na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w miejscowości Sromowce Wyżne”.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sromowcach Wyżnych w km 0+000,00 do km 0+365,00 i odcinek pieszo-rowerowy o długości 0+104,20 do 0+227,31 km. Przebudowywany odcinek drogi znajduje się na działkach o numerach ew: 3086/11, 3086/9, 1284/12, 1231/7, 3086/7, 1232/3, 3097/2, 1281/2, 1238/8, 1281/2 położonych w miejscowości Sromowce Wyżne. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu chodnika dla pieszych, kanału technologicznego, wymianę przyłączy wodociągowych pod drogą, wymianę wodociągu drogi, wykonaniu utwardzonego pobocza z kostki betonowej szerokości 0,75 m, przestawieniu dwóch słupów telekomunikacyjnych oraz wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych  na całej ulicy i ciągu pieszo-rowerowym. Planuje się wykonanie jednego odcinka chodnika, odcinek chodnika lewostronny wyniesiony ponad poziom jezdni na wysokość krawężnika połączony z istniejącym i funkcjonującym ciągiem pieszych, odbywających się na poziomie jezdni i pobocza o nawierzchni bitumicznej, wykonanego na odcinku kanalizacji deszczowej. Odcinek chodnika z kostki betonowej szarej, na wjazdach z kostki betonowej czerwonej oraz paska z kostki czerwonej wzdłuż krawężnika. W obrębie skrzyżowania zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych. Zaprojektowano również regulację, czyszczenie i wymianę studzienek deszczowych, kanalizacyjnych oraz ścieków deszczowych ulicznych. 

Na czas wykonywania robót – miejsce robót zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi ostrzegawczymi A-14 „Uwaga roboty drogowe”.

Gmina Czorsztyn na ww. inwestycję pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/909566


Gmina Czorsztyn otrzymała dotację w wysokości 798 717,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w km od 0+000,00 do km 0+365,00 (sięgacz w km 0+104,20 do 0+227,31), w miejscowości Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn” – dotyczy ul. Wojska Polskiego.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zdjęcia