spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystującego odnawialne źródła energii

Treść

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania 7.2 Infrastruktura ochrony środowiska
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Gmina Czorsztyn w dniu 18.06.2012 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy na projekt pt. " Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystującego odnawialne źródła energii” o numerze MRPO.07.02.00-12-208/10..

Wartość całkowita projektu - 5 281 794,80 zł. w tym :

  • Dofinansowanie (85%) - 4 489 525,58 zł
  • Wkład własny (15%) - 792 269,22 zł

Projekt będzie oddziaływał pozytywnie równocześnie na trzy podstawowe aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Czorsztyn, to jest aspekt środowiskowy, społeczny i ekonomiczny, przy zachowaniu harmonii i właściwych proporcji pomiędzy tymi czynnikami. Celem bezpośrednim projektu jest Podniesienie atrakcyjności gminy poprzez polepszenie jakości lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w gminie Czorsztyn. Tak zdefiniowany cel ogólny projektu ma przyczynić się do likwidacji bądź ograniczenia problemów zidentyfikowanych w dokumentach programowych i strategicznych tj. złego stanu środowiska. Takie założenie na poziomie projektu jest również zgodne i przyczynia się do realizacji celu wyznaczonego dla działania 7.2 MRPO, tj. „Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Zdefiniowany cel główny projektu jest możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji celów szczegółowych wynikających z rodzaju zaplanowanego przedsięwzięcia. Główną intencją budowy systemu były: 1.Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza – produktów spalania paliwa, oraz poprawa komfortu użytkowania budynków przez beneficjentów ostatecznych. W efekcie realizacji projektu pojawią się następujące bezpośrednie rezultaty wynikające z działań termomodernizacyjnych i modernizacji systemu ciepłowniczego: a)zmniejszenie emisji CO2 i emisji równoważnej -b) oszczędność paliwa i energii. Ze względu na charakter inwestycji rozpoczęcie pomiaru rezultatów projektu będzie możliwe w roku po rzeczowym zakończeniu realizacji inwestycji . od roku 2015. inwestycja spowoduje osiągniecie następujących rezultatów:

1. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (efektywna dystrybucja energii) - 358,9 MWh/rok
2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 - 762,56 Mg/rok na co składa się a)unikniecie emisji CO2 - 760,954 Mg/rok b) unikniecie emisji równoważna - 1,6 Mg/rok
Rezultaty wskazane w punkcie 1 i 2 stanowią równocześnie efekt ekologiczny projektu.

Ponadto w ramach projektu uzyskane zostaną następujące wskaźniki związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii:

1. Moc zainstalowana (energia odnawialna: biomasa) - 1,5 MW
2. Moc zainstalowana (energia odnawialna: słoneczna) - 0,07 MW (70,5 kW)

W związku z budową centralnej kotłowni na biomasę konieczne jest zatrudnienie nowych pracowników co generuje wskaźnik:

1. Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu - 2