sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie

Treść

UCHWAŁA NR XLIV/362/2023

RADY GMINY CZORSZTYN

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Gminy Czorsztyn uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn w formie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn".

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Czorsztyn.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.),

2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czorsztyn.

3. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Maniowach – należy przez to rozumieć jednostkę budżetową gminy, świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych.

4. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK – należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, zlokalizowany w Maniowach, przy ul. Pienińskiej (obok Remizy OSP w Maniowach). Punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne. Punktem mobilnym jest również pojazd wraz z obsługą odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed nieruchomości, zgodnie z harmonogramem lub na zgłoszenie.

5. Harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Czorsztyn, dostarczony mieszkańcom oraz podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez Gminę.

6. Nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. 1. Nieruchomości utrzymywane są w czystości i porządku oraz należytym stanie sanitarnohigienicznym.

2. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych. Selektywnie zbierane będą następujące rodzaje odpadów: papier; szkło; metale; tworzywa sztuczne; odpady opakowaniowe wielomateriałowe; bioodpady; odpady niebezpieczne - stanowiące odpady komunalne; przeterminowane leki i chemikalia; odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony, z wyłączeniem opon rolniczych i z pojazdów ciężarowych; odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; odpady tekstyliów i odzieży.

3. Właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą odpady z chwilą ich powstania, poddając je segregacji, z zachowaniem czystości w miejscach gromadzenia odpadów.

4. Właściciel nieruchomości selektywnie zbiera i przekazuje odpady:

a) przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem - z nieruchomości zamieszkałych,

b) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzącego przez Wójta Gminy Czorsztyn, z którymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają podpisaną umowę na odbiór odpadów - z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Właściciele nieruchomości wyposażają nieruchomości w pojemniki lub worki o odpowiedniej wytrzymałości służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady niesegregowane gromadzone są w workach, innych niż worki do zbierania odpadów o walorach surowców wtórnych, o których mowa w § 9 ust. 6 regulaminu. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów: papieru; szkła; metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych gromadzonych łącznie oraz bioodpadów, dostarcza właścicielom nieruchomości zamieszkałych, Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.

7. Właściciele nieruchomości zapewniają podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminie uzgodnionym w harmonogramie, swobodny dostęp do pojemników oraz worków z odpadami, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów.

8. Wyselekcjonowanych odpadów nie należy mieszać ze sobą, ale umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub workach.

9. Odpady papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach, na terenie nieruchomości, na której powstał odpad. W przypadku budynków wielolokalowych odpady należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu opisanych pojemnikach oraz w uzasadnionych przypadkach w workach, usytuowanych na terenie nieruchomości.

10. Należy w miarę możliwości zmniejszać objętość zbieranych selektywnie odpadów przed umieszczeniem ich w workach lub pojemnikach poprzez ich składanie, zgniatanie, odkręcanie nakrętek z butelek, z wyłączeniem opakowań szklanych.

11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe przekazywane są indywidualnie przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, lub zgodnie z harmonogramem przy danej nieruchomości.

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych winny być gromadzone w wyznaczonym na nieruchomości miejscu i wystawione w czasie ustalonym z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Maniowach lub z przedsiębiorcą świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady należy wystawić przed wejściem na teren nieruchomości lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscu wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości. Odpady z remontów należy gromadzić w workach o odpowiedniej wytrzymałości lub kontenerach dostarczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach lub przedsiębiorcę odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości. W przypadku gdy masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest duża, a właściciel nie dysponuje odpowiedniej pojemności pojemnikiem lub kontenerem, właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem zgłasza zapotrzebowanie na pojemnik w siedzibie zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych do limitu odpowiadającego 500 kg lub 15 worków o poj. 120 l rocznie. Mogą być również przekazywane indywidualnie przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, w limicie określonym w zdaniu poprzednim.

13. Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie przeznaczonych do tego celu i oznaczonych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek służby zdrowia i aptek, a także w PSZOK.

14. Odpady niebezpieczne - stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do PSZOK. Opakowania po środkach ochrony roślin mogą być również zwracane do podmiotów je zbierających, w tym sklepów na terenie Gminy, które je rozprowadzają.

15. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przekazuje się podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, w tym sprzedawcom detalicznym, lub dostarcza do PSZOK. Dane dotyczące podmiotów zbierających zużyty sprzęt na terenie Gminy umieszczone są na stronie internetowej Gminy.

16. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek handlowych, obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowych lub dostarczyć do PSZOK.

17. Bioodpady należy gromadzić w workach lub w pojemnikach usytuowanych na nieruchomości, na której zostały wytworzone. Odpady zielone, w tym chwasty, skoszona trawa, zgrabione liście oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym obierki, które ulegają biodegradacji mogą być kompostowane na terenie nieruchomości, na której zostały wytworzone. Zbieranie i gromadzenie odpadów powstających na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach, spełnia wymóg selektywnego zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie mają takich możliwości, bioodpady winny być zbierane i przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Odpady te można również przekazywać indywidualnie przez właścicieli nieruchomości do PSZOK.

18. Odpady w postaci popiołu z nieruchomości zamieszkałych można umieszczać w pojemnikach lub workach, oddawać zgodnie z harmonogramem.

19. Zużyte opony, z wyłączeniem opon rolniczych i z pojazdów ciężarowych pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, należy przekazywać do PSZOK, lub zgodnie z harmonogramem.

20. W ramach uzupełnienia systemu gospodarowania odpadami dopuszcza się przekazywanie papieru; szkła; metali; tworzyw sztucznych; odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; bioodpadów; odpadów niebezpiecznych - stanowiących odpady komunalne; przeterminowanych leków i chemikaliów; odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; zużytych baterii i akumulatorów inne niż przemysłowe i samochodowe, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; zużytych opon - z wyłączeniem opon rolniczych i z pojazdów ciężarowych; odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych; odpady tekstyliów i odzieży, do PSZOK. Z możliwości dostarczania bioodpadów do PSZOK są wyłączeni właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie tych odpadów w przydomowym kompostowniku.

21. Właściciel nieruchomości gromadzi nieczystości ciekłe w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy. W przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej obornik i płynne odchody zwierzęce należy wykorzystywać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 569).

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować bioodpady, w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się, w szczególności, w gotowych kompostownikach ogrodowych, w drewnianych kompostownikach lub w formie pryzmy ułożonej warstwowo.

2. Kompostując odpady w przydomowym kompostowniku nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik lub worek.

3. Właściciele nieruchomości kompostując bioodpady, zgłaszają ten fakt w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości uprzątają błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy.

2. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną.

4. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni dróg (w tym poboczy) przez maszyny rolnicze i inne pojazdy wyjeżdżające z pól, posesji, terenów budowy, zakładów na drogę, rolnik lub kierujący pozostałymi pojazdami niezwłocznie usuwa nieczystości z powierzchni drogi.

§ 7. 1. Prowadzenie drobnych napraw samochodów, sprzętu rolniczego poza wyspecjalizowanymi warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla środowiska. Drobne naprawy dotyczą wymiany żarówek, świec, kół lub uzupełniania płynów eksploatacyjnych, przy czym wykonywane prace nie mogą stwarzać uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

2. Mycie pojazdów poza myjniami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem wykonywania czynności na wydzielonej, utwardzonej powierzchni z użyciem środków ulegających biodegradacji i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Mycie samochodu dotyczy wyłącznie nadwozia pojazdu.

§ 8. Mieszkańcy Gminy Czorsztyn oraz inne osoby przebywające na jej terenie korzystają z koszy ulicznych, a w przypadku ich braku do zabierania odpadów ze sobą w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego.

Rozdział 3.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. 1. Niesegregowane i segregowane odpady powstające na terenie nieruchomości gromadzi się w szczelnych pojemnikach lub workach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach przeznacza się pojemniki, worki foliowe, a przy drogach publicznych kosze uliczne.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 120l, 240 l i 1100l,

2) pojemniki na bioodpady o pojemności 120l, 240 l i 1100l,

3) pojemniki na odpady zbierane selektywnie o pojemności 120l, 240 l i 1100l,

4) kosze uliczne o pojemności 50l i 100l.

4. Do pojemników na odpady niesegregowane wrzuca się jedynie odpady nienadające się do ponownego wykorzystania.

5. Odpady selektywnie zebrane umieszcza się w pojemnikach lub workach oznakowanych dla każdego rodzaju odpadów.

6. Pojemniki na odpady zbierane selektywnie o pojemności jak wyżej oraz worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (o pojemności od 50l do 120 l) oznakowuje się następująco:

1) niebieskie z napisem PAPIER przeznaczone na odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2) żółte z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE przeznaczone na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

3) zielone z napisem SZKŁO przeznaczone na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, (szkło białe i kolorowe),

4) brązowe z napisem BIO przeznaczone na bioodpady.

7. Segregowane odpady odbiera się z nieruchomości według harmonogramu ustalonego z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Maniowach lub przedsiębiorcą, pod warunkiem prawidłowego ich segregowania i gromadzenia w workach lub pojemnikach w miejscach z nim uzgodnionych.

8. Właściciele nieruchomości przekazują zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne w zabezpieczonym worku, który jest przekazywany Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Maniowach lub przedsiębiorcy, aby uniemożliwić przypadkowe wysypywanie odpadów oraz oznaczają worek nalepką, w celu identyfikacji.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki lub worki na odpady zmieszane i segregowane w dniu ustalonym w harmonogramie, w dniach od poniedziałku do piątku, przed godziną 730, na granicy nieruchomości, przy drodze dojazdowej, w miejscu umożliwiającym ich swobodny odbiór.

2. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak: podeszły wiek, niepełnosprawność, zabudowa zlokalizowana w dużej odległości od granicy nieruchomości, duża odległość od drogi publicznej, ustawienie pojemników lub worków winno być uzgodnione indywidualnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Maniowach lub z przedsiębiorcą.

3. Pojemniki przeznaczone na odpady nie mogą być uszkodzone lub niekompletne, np. pozbawione pokrywy.

4. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki na odpady w czystości, w dobrym stanie technicznym oraz okresowo, co najmniej raz na kwartał, je dezynfekują w taki sposób, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia miejsca wykonywania czynności środkami myjącymi lub dezynfekującymi.

5. Po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach lub przedsiębiorca dokonuje uporządkowania miejsca, z którego zostały odebrane odpady.

6. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, muszą być wyposażone w zamocowane na stałe kosze, w ilości dostosowanej do częstotliwości wywozu i natężenia ruchu pieszych.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych o minimalnej pojemności 120 l lub 240 l.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu minimalnej pojemności, stosowanie innych pojemników, niż określone w ust. 1 do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

3. W przypadku nieruchomości usytuowanych w miejscach trudnodostępnych (stromy, wąski dojazd, ograniczenie tonażu na drodze) dopuszczalne jest zbieranie odpadów zmieszanych w workach o odpowiedniej wytrzymałości o pojemności od 50 l do 120 l.

§ 12. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - pojemnik o poj. 120 l, 240 l, 1100 l.

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności.

3. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnej pojemności kontenera na odpady przyjmuje się minimalną pojemność pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) w odniesieniu do osób korzystających z pojemnika zakładając, że jedna osoba wytwarza odpady w ilości około 24 l na miesiąc. Norma powyższa odnosi się również do innych właścicieli nieruchomości w przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów.

4. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów segregowanych na każde 100 osób 4 kolorowe pojemniki o pojemności 240 l każdy: niebieski - papier, zielony - szkło białe i kolorowe, żółty - plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, brązowy - bioodpady.

5. Dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych w workach o zróżnicowanej kolorystyce, zgodnej z § 9 ust. 6 niniejszego regulaminu.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie wyposażają nieruchomości w co najmniej 1 pojemnik na odpady niesegregowane o pojemności 120 l, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w pkt 1, dostosowują pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb instytucji/zakładu, przy miesięcznym cyklu odbioru, uwzględniając następujące normatywy:

1) budynki użyteczności publicznej, z wyłączeniem przedszkoli i szkół, -30 l na każdego pracownika;

2) przedszkola - 10 l na każde dziecko i pracownika;

3) szkoły - 20 l na każdego ucznia, pracownika;

4) lokale handlowe - 60 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej trzy pojemniki o pojemności 120 l każdy;

5) lokale gastronomiczne - 30 l na każde miejsce konsumpcyjne;

6) pomieszczenia biurowe, socjalne w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych - pojemnik o pojemności 120 l na 10 osób zatrudnionych;

7) hotele, pensjonaty, działalność agroturystyczna itp. - 20 l na jedno łóżko.

3. W przypadku punktów handlowych, w których jest prowadzony handel artykułami spożywczymi oraz w przypadku lokali gastronomicznych należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem ustawić niezbędną liczbę koszy na odpady, przy czym należy ustawić minimum jeden pojemnik o pojemności 40 l.

§ 14. Właściciele nieruchomości, na których organizowane będą imprezy masowe wyposażają miejsca, na którym się będą one odbywać w pojemniki na odpady oraz w toalety przenośne, a po zakończeniu imprezy zaprowadzić na nieruchomości czystość i porządek.

Rozdział 4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 15. Częstotliwość wywozu odpadów.

1. Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu;

2) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - co najmniej 2 razy w miesiącu;

3) odpady segregowane - co najmniej 1 raz w miesiącu;

4) odpady wielkogabarytowe - w sposób ciągły przez cały rok w PSZOK lub zgodnie z harmonogramem;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w sposób ciągły przez cały rok w PSZOK lub zgodnie z harmonogramem.

6) Odpady budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości w siedzibie Zakładu Gospodarki komunalnej w Maniowach oraz w PSZOK, zgodnie z określonym limitem;

7) Przeterminowane leki - w sposób ciągły przez cały rok w aptekach, placówkach służby zdrowia, w PSZOK;

8) Zużyte baterie, akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - przez okres całego roku w placówkach oświatowych i handlowych, obiektach użyteczności publicznej lub w PSZOK;

9) Zużyte opony - w sposób ciągły przez cały rok w PSZOK, zgodnie z określonym limitem lub zgodnie z harmonogramem.

2. Ustala się następujące częstotliwości usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej 2 razy w miesiącu,

2) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - co najmniej 2 razy w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień;

3) odpady segregowane - co najmniej 2 razy w miesiącu;

4) odpady wielkogabarytowe - w sposób ciągły przez cały rok w PSZOK;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w sposób ciągły przez cały rok w PSZOK;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach oraz w PSZOK, zgodnie z określonym limitem;

7) przeterminowane leki - w sposób ciągły przez cały rok w aptekach, placówkach służby zdrowia, w PSZOK;

8) zużyte baterie, akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - przez okres całego roku w placówkach oświatowych i handlowych, obiektów użyteczności lub w PSZOK;

9) zużyte opony - w sposób ciągły przez cały rok w PSZOK, zgodnie z określonym limitem;

3. Częstotliwość usuwania odpadów z koszy ulicznych:

1) co najmniej dwa razy w tygodniu w okresie od początku maja do końca września (każdego miesiąca), raz na tydzień w pozostałym okresie;

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.

4. Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w danym roku kalendarzowym zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości do końca roku poprzedzającego rok objęty harmonogramem, a także ogłoszony mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W wyjątkowych sytuacjach, harmonogram dostarczony będzie w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ustąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie harmonogramu w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

§ 16. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się przez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

2. Szczelny zbiornik nieczystości ciekłych musi być lokalizowany w sposób umożliwiający dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego.

3. Pojemność zbiornika nieczystości ciekłych powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. Wybieralne zbiorniki bezodpływowe, w których są gromadzone nieczystości ciekłe muszą spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych.

4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków określonego w przepisach odrębnych.

5. Dopuszcza się aby właściciele nieruchomości udokumentowali pozbywanie się nieczystości ciekłych w formie potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych, przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

6. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przekazuje potwierdzenia wykonania usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla poszczególnych nieruchomości, zawierających: imię i nazwisko, adres nieruchomości, ilość wywiezionych ścieków, datę wywozu.

§ 17. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i usuwania osadów ściekowych.

1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe opróżniają je z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków usuwają osady ściekowe zgodnie z instrukcją eksploatacji.

§ 18. 1. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy jednostki wywozowej niezwłocznie usuwają.

2. Przedsiębiorca organizuje odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 19. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości będą przekazywane do instalacji komunalnej przeznaczonej do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, następuje poprzez kompostowanie. Kompostowane mogą być wyłącznie odpady wytworzone na terenie danej nieruchomości i dla własnych potrzeb, nie powodujące uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapobiegających zagrożeniom i uciążliwościom, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów.

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do dołożenia starań, aby zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego oraz nie zagrażały przebywającym w miejscach publicznym ludziom.

4. Właściciel zwierząt domowych jest zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia ich odchodów z obiektów i terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z chodników, jezdni, placów.

Rozdział 7.

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 21. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

1) posiadanie budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi przepisów odrębnych;

2) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodowało uciążliwości ani zanieczyszczeń dla otoczenia;

3) teren hodowli powinien być ogrodzony;

4) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, użytkowych, budynków użyteczności publicznej, zakładów handlowych, usługowych, sklepów, magazynów, obiektów spożywczych i przetwórni zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym), deratyzacji na terenie nieruchomości polegającej na wyłożeniu (z zachowaniem środków ostrożności) właściwej trutki.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) wiaty śmietnikowe;

2) korytarze piwniczne;

3) komory i węzły cieplne;

4) pomieszczenia gospodarcze, magazyny, wiaty.

§ 23. Podaje się do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminu oraz sposobu przeprowadzenia deratyzacji na 7 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czorsztyn.

§ 25. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr VII/67/2015 r. Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czorsztyn.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

Andrzej Sproch