sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztyn”

Treść

21 maja 2020 r. oddany został do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Pienińskiej (poniżej remizy OSP) w miejscowości Maniowy. Prace wykonała firma Kapibara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z Knurowa.

W ramach środków, jakie samorząd Gminy Czorsztyn pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami przeprowadzono modernizację istniejącego budynku, zaprojektowano i wykonano m.in. miejsca postojowe, plac gospodarczy, drogę dojazdową, wiatę stalową, zamontowano kontenery i pojemniki na śmieci. Teren został oświetlony, ogrodzony a także obsadzony zielenią, na zewnątrz pojawił się monitoring. Ponadto w ramach realizacji zadania powstała ścieżka edukacyjna.

Całkowity koszt robót budowlanych stanowił kwotę 1 983 766,07 zł., z czego kwota pozyskanego dofinansowania to 1 151 316,88 zł.

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w sołectwie Maniowy przy ul. Pienińskiej (poniżej budynku remizy OSP). Jest to miejsce, w którym świadczona jest usługa polegająca na przyjmowaniu od mieszkańców Gminy Czorsztyn selektywnie zebranych odpadów.

Jakie odpady będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów właściciele nieruchomości położonych w Gminie Czorsztyn dostarczyć mogą odpady:

- odpady komunalne tj. makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady

- odpady niebezpieczne

- przeterminowane leki, chemikalia, igły i strzykawki

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- odpady wielkogabarytowe

-zużyte opony

- odpady budowlane i rozbiórkowe

Uwaga! Do punktu PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne zawierające azbest.

 Kto i kiedy może dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

 Już niebawem PSZOK będzie otwarty dla mieszkańców Gminy Czorsztyn od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15. 00  (za wyjątkiem dni świątecznych). W tym czasie właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Czorsztyn dostarczyć będą mogli do punktu wszelkie wymienione wcześniej odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,w przypadku gdy ich pozbycie się jest konieczne poza harmonogramem oraz pozostałe odpady, które nie podlegają odbiorowi z terenu nieruchomości.  Odbiór powyższych odpadów komunalnych odbywa się w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (bezpłatnie) przy zachowaniu limitów:

  • maksymalnie 4 szt. zużytych opon na rok,
  • maksymalnie 5 szt. odpadów wielkogaretowych na rok
  • odpady rozbiórkowe oraz budowlane pozbawione odpadów niebezpiecznych wytwarzane w ramach remontów wytwarzane przez właścicieli nieruchomości o wadze nie przekraczającej 500 kg lub 15 worków – jeden raz w roku.

Wszelkie odpady komunalne oddawane powyżej wskazanych limitów odbierane będą na koszt właściciela nieruchomości.

  • Zużyte opony w wysokości 600 zł brutto za tonę.
  • Komplet 4 opon z samochodu osobowego – 40 zł.
  • Odpady wielkogabarytowe w wysokości 600 zł za 1 tonę.
  • Odpady rozbiórkowe i budowlane w wysokości 550 zł za 1 tonę.

Do punktu PSZOK przyjmowane będą również odpady komunalne wytwarzane w skutek działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Czorsztyn.  Usługi te prowadzone będą odpłatnie.

Odpady przyjmowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu w biurze ZGK lub pod nr tel. :18 27 50 059

 


 

Gmina Czorsztyn uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Koszt całkowity inwestycji to: 1 663 553,37 zł, w tym koszty kwalifikowane to 1 354 490,48 zł oraz dofinansowanie  w kwocie: 1 151 316,88 zł.

Celem projektu jest ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowisku w Maniowach.

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i realizację prac budowlanych dotyczących obiektów i urządzeń technicznych, których zadaniem jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie stacjonarnego PSZOK, w tym:

1.Przygotowanie terenu inwestycji wraz z niwelacją terenu.

2.Utwardzenie terenu inwestycji wraz z utworzeniem miejsc postojowych, placu gospodarczego oraz ciągów komunikacyjnych (pieszych i jezdnych).

3.Wykonanie drogi dojazdowej.

4.Modernizacja istniejącego budynku i jego adaptacja na potrzeby magazynowo-warsztatowe oraz administracyjno-socjalne.

5.Dostawa i ustawienie kontenerów i pojemników służących do gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów komunalnych.

6.Wykonanie wiaty stalowej jako zadaszenia dla kontenerów - 1 szt

7.Budowa ścieżki edukacyjnej zewnętrznej - 1 szt.

8.Posadowienie wagi najazdowej 1 szt.

9.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia z niezbędnym wyposażeniem.

10.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu z niezbędnym wyposażeniem.

11.Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji wraz z niezbędnymi bramami i furtkami.

12.Zaprojektowanie i wykonanie zieleni, w tym zieleni izolacyjnej.

13.Dostawa pojazdu specjalistycznego do obsługi PSZOK.

 

Projekt pn. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Czorsztynnr RPMP.05.02.02-12-0176/18współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

 


PSZOK oddany do użytku - Galeria