spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego

Treść


Z dniem 23 marca 2020 r. zakończyły się prace budowlane związane z rewitalizacją wsi Sromowce Wyżne wykonane w ramach projektu pn.  pn. „Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Prace były wykonywane przez następujące firmy:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń”, Krzysztof Stachoń, Zakopane - Place i chodniki,
  • NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej; Markiewicz Stanisław; Krosno – Budynki.

Koszty całkowite projektuwyniosły 4 563 757,89 w tym koszty kwalifikowane wyniosły 3 816 609,03 zł. w tym wartość dofinansowania wyniosła 2 862 456,77 zł.

 

Projekt pn. Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego” nr RPMP.11.02.00-12-0806/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".


Gmina Czorsztyn w dniu 1 czerwca 2018 r. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społeczno- gospodarczych wsi Sromowce Wyżne. Celem bezpośrednim realizacji projektu jest kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla lokalnej społeczności, jak również zwiększenie zainteresowania turystów i przyszłych mieszkańców obszaru, dzięki stałemu rozwojowi infrastruktury społecznej.

Planowany efekt realizacji projektu to min.:

- Stopniowe wyprowadzenie społeczności wsi Sromowce Wyżne z sytuacji kryzysowej związanej ze zdiagnozowanymi problemami społecznymi,

- Poprawa jakości życia mieszkańców Sromowiec Wyżnych oraz wzmocnienie więzi społecznych poprzez umożliwienie integracji społecznej w przestrzeni publicznej i wzmacnianie więzi społecznych,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej dla mieszkańców, zapobieganie pogłębieniu chaosu przestrzennego oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej,

- Ożywienie gospodarcze regionu poprzez uaktywnienie potencjału gospodarczego i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej,

- Poprawa jakości środowiska naturalnego dzięki utworzeniu publicznych rekreacyjnych terenów zielonych i zmniejszenie negatywnego wpływu budynków użyteczności publicznej na środowisko naturalne m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną budynków i ograniczenie niskiej emisji,

- Utworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Sromowiec Wyżnych i okolic oraz odwiedzających turystów,

- Budowanie tożsamości kulturowej miejsca poprzez działalność Izby Regionalnej,

- Poprawa komfortu codziennego korzystania i pracy Izbie Regionalnej, Remizie OSP oraz budynku UKS "Spływ" w Sromowcach Wyżnych,

- Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez dostosowania strefy rekreacji, chodników i miejsc parkingowych/postojowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Poprawa bezpieczeństwa poruszania się mieszkańców po terenie zabudowanym Sromowiec Wyżnych oraz poprawa dostępności do biblioteki, remizy, apteki i szkoły podstawowej,

- Poprawa wizerunku Sromowiec Wyżnych, Gminy Czorsztyn oraz Podhala, dzięki zwiększeniu estetyki przestrzeni publicznej, jej powiązaniu z otoczeniem i zachowaniu tożsamości,

- Wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości w Sromowcach Wyżnych oraz dalszy rozwój gospodarczo-społeczny miejscowości i jej mieszkańców.

Wartość projektuzgodnie z wnioskiem wynosi 4 050 088,23 w tym koszty kwalifikowane wynoszą 3 819 732,21 zł. Wartość dofinansowania wynosi 2 864 799,10 zł.

Na dzień dzisiejszy Gmina Czorsztyn podpisała umowy z  wykonawcami:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń”, Krzysztof Stachoń, Zakopane – kwota zgodnie z umową wynosi – 3 198 000,00 zł i obejmujeczęść I - Place i chodniki – w skład czego wchodzą następujące zadania:

1. Przebudowa chodnika na ul. Ks. Kosibowicza wzdłuż ciągu strefy rekreacji.

2. Budowa chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych przy strefie rekreacji i budynku wielofunkcyjnym.

3. Parking przy Remizie OSP w centrum wsi.

4. Przebudowa miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej.

5. Utworzenie strefy rekreacji, wypoczynku oraz aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców i turystów.

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej; Markiewicz Stanisław; Krosno - kwota zgodnie z umową wynosi – 1 217 700,00 zł. i obejmuje część II – Budynki – która obejmuje zadania:

1. Termomodernizacja Remizy OSP wraz z wymianą centralnego ogrzewania i źródła ciepła na OZE.

2. Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej na OZE. 

3. Modernizacja i termomodernizacja Izby Regionalnej.

4. Modernizacja budynku UKS "Spływ" Sromowce Wyżne.

 

Projekt pn. Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego” nr RPMP.11.02.00-12-0806/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".


Z wielką radością informujemy, że w dniu 20 marca 2018 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów do dofinansowania
w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Gmina Czorsztyn znajduje się na 15 miejscu z 59 wybranych do dofinansowania projektów. Wartość całkowita projektu wynosi: 4 050 088,23 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi: 2 864 799,10 zł.

W ramach powyższego wniosku w Sromowcach Wyżnych Gmina Czorsztyn planuje wykonać następujące inwestycje:

1. Utworzenie strefy rekreacji, wypoczynku oraz aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców i turystów,

3. Modernizacja i termomodernizacja Izby Regionalnej,

4. Termomodernizacja remizy OSP z wymianą instalacji c.o. i źródła ciepła na Odnawialne Źródła Energii (OZE),

5. Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej na OZE,

6. Przebudowa chodnika na ul. Ks. Kosibowicza wzdłuż ciągu strefy rekreacji,

7. Parking przy remizie OSP w centrum wsi,

8. Budowa chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych przy strefie rekreacji i budynku wielofunkcyjnym,

9. Przebudowa miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej,

10. Modernizacja budynku UKS „Spływ” Sromowce Wyżne.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2019 roku.

 

Wizualizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Sromowcach Wyżnych


 


Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne - postępy prac - Galeria