spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn

Treść


Dolinka Micholowska w Maniowach już otwarta!

W dniu 18 października br. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn”.  Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej na cele rekreacyjno – sportowe.

Roboty zostały wykonywane przez firmę Czorsztyn – ski sp. z o.o.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 610 216,36 zł w tym dofinansowanie wynosi 888 998,48 zł.

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn”
nr RPMP.06.03.01-12-0446/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.


Zobacz więcej --> Dolinka Micholowska w Maniowach już otwarta!

W czwartek 18 października 2018 r. o godz. 12.00 w Dolinie Micholowskiej Wójt Gminy Tadeusz Wach, Właściciel Firmy Czorsztyn – ski Sp. z o.o. Kazimierz Wolski, Prezes Firmy Czorsztyn – ski Sp. z o.o. Mariusz Staszel oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Grywalska przecięli wstęgę, tym samym oficjalnie otwierając nowo powstałą inwestycję.

Jest to wielka inwestycja, która poszerza możliwości rekreacyjno – sportowe miejscowości Maniowy, jednocześnie dając szersze możliwości aktywnego spędzania czasu zarówno mieszkańcom naszej gminy jak i wszystkim turystom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Firmy Czorsztyn – ski Sp. z o.o., którzy dołożyli wszelkich starań, aby inwestycja została starannie oraz terminowo wykonana.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 610 216,36 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosiło 888 998,48 zł.

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn” nr RPMP.06.03.01-12-0446/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Relacja:

https://www.youtube.com/watch?v=fdpWMI_FKAs


Otwarcie Dolinki Micholowskiej - Galeria

 


Nowe oblicze Doliny Micholowskiej

W sołectwie Maniowy rozpoczeły się prace związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa6. Dziedzictwo regionalne, Działanie6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 610 216,36 zł, w tym dofinansowanie wynosi 888 998,48 zł, natomiast wkład własny Gminy Czorsztyn wynosi: 1 721 217,88 zł.

W przetargu nieograniczonym Gmina Czorsztyn dokonała wyboru  najkorzystniejszej oferty - roboty wykonuję firma Czorsztyn-ski sp. z o.o.


W dniu 20 września 2017 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa6. Dziedzictwo regionalne, Działanie6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Czorsztyn poprzez zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych i przestrzennych.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie na cele turystyczne, kulturowe, edukacyjne rozrywkowe obszaru Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy gm. Czorsztyn.
W ramach inwestycji zostaną wybudowane:

  1. Wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci chodników wielofunkcyjnych,
  2. Zatoki parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przy sąsiadującej drodze gminnej ul. Żeromskiego posiadające łącznie 21 miejsc postojowych.
  3. Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, przebiegającej przez teren Doliny Micholowskiej oraz otwarty zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej,
  4. Oświetlenie terenu będące elementem wyposażenia technicznego wewnętrznego układu komunikacyjnego-lampy oświetlenia parkowego z zasilaniem solarnym i połączone kanalizacja kablową, bez konieczności połączenia z zewnętrzną siecią energetyczną.
  5. Urządzenia rekreacji plenerowej:

- Skatepark o nawierzchni betonowej,

- tor do jazdy na rolkach typu pumptrack,

- minirampa

- urządzenia do ćwiczeń typu street workout

- urządzenia siłowni zewnętrznej

- stół do gry w tenisa stołowego

  1. Elementy małej architektury

- stoły do gry w szachy z ławami,

- stoły piknikowe z ławami,

- ławki parkowe z oparciem, kosze.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 317 034,80 zł, w tym dofinansowanie wynosi 888 998,48 zł, (współfinansowane z UE w kwocie 800 098,63 zł oraz z budżetu państwa
w kowcie 88 899,85 zł)
 natomiastwkład własny Gminy Czorsztyn wynosi: 428 036,32 zł.

W pierwszym kwartale 2018 r. Gmina Czorsztyn planuje ogłoszenie przetargu na w/w prace, natomiast zakończenie fazy inwestycyjnej  planowane jest zgodnie z wnioskiem na 10 październik 2018 r.


Postępy realizacji zadania zagospodarowania ternu Doliny Micholowskiej - Galeria