spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Modrzewie" w Kluszkowczach”

Treść

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Gmina Czorsztyn w dniu 30 czerwca 2011 zakończyła realizację projektu Ścieżka Przyrodniczo – Leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach .W ramach projektu opracowany został Plan Ochrony Rezerwatu , który określił aktualny stan rezerwatu oraz wskazał wszelkie kierunki działania w przyszłości. Do ścieżki prowadzą 3 drogi leśne, które zostały odpowiednio wyprofilowane, utwardzone oraz w miejscach koniecznych wyżwirowane. Jedna od strony miejscowości Mizerna o długości 250m, a także od ulicy Leśnej o długości 250m oraz Modrzewiowej o długości 300m w Kluszkowcach. Ścieżka posiada 3 trasy dostosowane do potrzeb oraz możliwości osób wstępujących na jaj szlak połączone ze sobą dobrze oznakowanymi leśnymi ścieżkami tworząc swoisty zamykający się obwód. Krótszą o długości około 500m biegnącą tuż za pierwszą linią drzew oraz dłuższą biegnącą przez środek rezerwatu długości około 700 m. Wychodząc wyżej oznakowanym odpowiednio szlakiem długości około 300 m dotrzemy do umiejscowionego na platformie widokowej tarasu skąd podziwiać można panoramę Tatr. Obok platformy widokowej przygotowane zostało specjalne miejsce do odpoczynku z ławeczkami. Na trasie projektu wybudowano altanę oraz umieszczono ławostoły, a także umieszczono tablicę otwierającą ścieżkę przyrodniczą z mapą sytuacyjną jej przebiegu oraz najważniejsze informacje o obiekcie.. Tablice informacyjne zamontowane przed wejściami informują o atrakcjach rezerwatu i pokazują trasę przebiegu ścieżek, łącznie z przystankami oraz zawierają wyselekcjonowaną informację przyrodniczą. Tablice zawierają starannie wybrane i zredagowane treści informacyjne , głównie o miejscowej bogatej florze i faunie , sposoby zagospodarowania lasu , rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew leśnych oraz ich charakterystykę, panoramę oraz inne ciekawe informacje. Pokazana została specyfika życia w strefie ekotonu czyli styku łąki i lasu .Ścieżka przyrodniczo –leśna „ Modrzewie” ma na celu przede wszystkim edukować ekologicznie poprzez przybliżanie ludziom najciekawszych elementów przyrody i uczyć ich, jak je należy ochraniać. Ścieżki przyrodnicze winny bowiem, uczyć człowieka, relaksować i pobudzać go do głębszych refleksji nad aktualnym stanem środowiska i przyrody ojczystej i chcemy by nasza ścieżka to właśnie zadanie wypełniała. Wszelkie osobliwości przyrody zarówno ożywionej (florystyczne i faunistyczne) jak i nieożywionej (m. in. formy geologiczno-morfologiczne, hydrologiczne i inne przemawiają do świadomości i serca człowieka, do jego umysłu i uczuć... Wszak ktoś, kogo wzruszy szmer strumyka prawdopodobnie nigdy nie będzie zaśmiecał jego koryta i zanieczyszczał jego wody. Ludziom należy stwarzać okazje do tego rodzaju wzruszeń i temu m.in. ma służyć nasza ścieżka. Las jest bowiem przepięknym, naturalnym obiektem edukacji przyrodniczej i leśnej społeczeństwa. Bogactwo świata roślin i zwierząt jest magnesem przyciągającym człowieka. Projektodawca planuję przygotować bogatą ofertę edukacyjną, z której chętnie skorzystają dzieci i młodzież szkolna wraz ze swoimi nauczycielami. W ten sposób na terenach leśnych realizowane mogą być nietypowe, a zawsze atrakcyjne lekcje przyrody. Celem naszego projektu jest aby ruch turystyczny, który z jednej strony przyczynia się do efektywnego gospodarczo wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu, lecz z drugiej strony tworzy ogromną presję, nie zagrażał zachowanemu dziedzictwu przyrodniczemu. Utworzenie ścieżki przyrodniczo –leśnej w rezerwacie „Modrzewie” pozwoli ten stan osiągnąć.

Wartość całkowita projektu 265 421,00 zł

Wartość dofinansowania 198 810,75 zł

Wkład własny 66 610,25


Maniowy 27 listopad 2009 r.

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania 3.2 B Dziedzictwo Przyrodnicze
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Gmina Czorsztyn w dniu 26.11.2009 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach 3.2 B Dziedzictwo Przyrodnicze MRPO na lata 2007-2013 na projekt pt. Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach. Wartość całkowita projektu 280 000,00 zł w tym dofinansowanie 210 000,00 zł.

Projekt zakłada utworzenie Ścieżki Przyrodniczo Leśnej w Rezerwacie Przyrody „Modrzewie” w Kluszkowcach. Dla potrzeb ochrony Rezerwatu opracowany zostanie Plan Ochrony Rezerwatu , który określi aktualny stan rezerwatu oraz wskaże wszelkie kierunki działania w przyszłości..Do ścieżki prowadzić będą 3 drogi leśne ,które zostaną odpowiednio wyprofilowane ,utwardzone oraz w miejscach koniecznych wyżwirowane .Jedna od strony miejscowości Mizerna o długości 250m, a także od ulicy Leśnej o długości 250m oraz Modrzewiowej o długości 300m w Kluszkowcach. Ścieżka będzie posiadała 3 trasy dostosowane do potrzeb oraz możliwości osób wstępujących na jaj szlak połączone ze sobą dobrze oznakowanymi leśnymi ścieżkami tworząc swoisty zamykający się obwód. Obok platformy widokowej przygotowane zostanie specjalne miejsce do odpoczynku z 5 ławeczkami Planowane jest wybudowanie altany, 5 ławostołów a także umieszczenie tablicy otwierającej ścieżkę przyrodniczą z mapą sytuacyjną jej przebiegu oraz najważniejsze informacje o obiekcie. Tablica taka umieszczona zostanie również przed wejściami na ścieżkę –od ulicy Leśnej w Kluszkowcach . Na Ścieżce zamontowanych zostanie 13 tablic na masywnych słupach modrzewiowych. Tablice będą zawierały starannie wybrane i zredagowane treści informacyjne, głównie o miejscowej bogatej florze i faunie.

ASZ


Maniowy 1 luty 2010 r.

Informacja z realizacji zadania pt Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach

Gmina Czorsztyn informuje, że 1 lutego 2010 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie Planu Ochrony Rezerwatu w ramach projektu pt: Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach

ASZ


Maniowy 19 luty 2010 r.

Informacja z realizacji zadania pt Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach

Gmina Czorsztyn informuje, że 19 lutego 2010 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie Ścieżki przyrodniczo – leśnej „Modrzewie” w Kluszkowcach w ramach projektu pt: Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach MRPO 2007-2013

ASZ


Maniowy 25 luty 2010

Informacja o rozstrzygniętym przetargu
na realizację zadania pt. : Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach – Wykonanie Planu Ochrony Rezerwatu

Gmina Czorsztyn informuję , że w dniu 25.02.2010 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie Planu Ochrony Rezerwatu w ramach projektu : Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach

Do przetargu wpłynęły 2 oferty. Po ocenie ofert, na wykonawcę usługi została wybrana oferta Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej odział w Krakowie 30-106 Kraków ul. Senatorska 15 . Oferta spełniała wszystkie wymogi ustawy o zamówieniach publicznych oraz uzyskała 100 punktów w kategorii ceny.

ASZ


Maniowy 9 marca 2010 r.

Informacja z realizacji zadania

Gmina Czorsztyn w dniu 04.03.2010 roku zawarło umowę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej odział w Krakowie 30-106 Kraków ul. Senatorska 15 na wykonanie Planu Ochrony Rezerwatu w ramach projektu Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” w Kluszkowcach –Działanie 3.2 B MRPO na lata 2007-2013. Termin wykonania inwestycji ustalono na 31 grudnia 2010 roku. Kwota umowy brutto 29 000,00 zł.

ASZ


Maniowy 16.03.2010 r.

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach zawiadamia , że dnia 16.03.2010 roku rozstrzygnięty został przetarg został na wykonanie Ścieżki Przyrodniczo –Leśnej „Modrzewie w Kluszkowcach Do dnia 09.03.2010 roku do godz. 1000 wpłynęły 2 oferty. Po sesji oceny ofert na wykonawcę usługi została wybrana oferta nr 1 firmy Bor-Ars Reklamy i Szyldy; ul. Leśna 6 34-450 Krościenko n/D. Oferta spełnia wszystkie wymagania ustawy oraz SIWZ a także jest najkorzystniejsza cenowo otrzymała 100 punktów w ocenie ofert.

Oferta nr 2 firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe WOJMAR 28-100 Busko Zdrój Młyny 132 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych . W ofercie nie wykazano spełnienia warunku dysponowania jedną osobą : leśnikiem z wykształceniem wyższym kierunkowym.

ASZ


Maniowy 23.03.2010 r.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY CZORSZTYN Z SIEDZIBĄ W MANIOWACH O PRZYSTĄPIENIU DO PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM PLANU OCHRONY REZERWATU PRZYRODY „MODRZEWIE” W KLUSZKOWCACH

Na podstawie art. 18, 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794), zawiadamia się o przystąpieniu do prac zmierzających do sporządzenia projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Modrzewie” w Kluszkowcach, położonego na terenie gminy Czorsztyn w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim, ustanowionego na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania z rezerwat przyrody (M.P. z 1959 r. Nr 88 poz. 472).

Zgodnie z art.19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z § 6 powołanego wyżej rozporządzenia, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, mają prawo do zapoznawania się z wynikami prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków. O terminie wyłożenia do publicznego wglądu oraz sposobie składania wniosków i uwag do projektu planu ochrony, Wójt Gminy Czorsztyn poinformuje w formie ogłoszenia, po zakończeniu prac nad opracowywaniem projektu planu ochrony.

WÓJT
Waldemar Wojtaszek

ASZ


Maniowy 29.06.2010

Instytucja Zarządzająca MRPO pismem z dnia 21.06.2010 zaakceptowała następujące zmiany wnioskowane przez Gminę Czorsztyn w projekcie Ścieżka przyrodniczo- leśna "Modrzewie" w Kluszkowcach :

1. Zmniejszeniu wartości pozycji nr 01 Plan Ochrony Rezerwatu z 80 000,00 zł na 29 000,00 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i przesunięciu oszczędności na pozycję Żwirowanie dróg dojazdowych do rezerwatu.
2. Zmniejszeniu wartości pozycji nr 03 Altana Informacyjno – Ochronna z 47 580,00 zł na 36 550,00 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i przesunięciu oszczędności na pozycję Żwirowanie dróg dojazdowych do rezerwatu.
3. Zmniejszeniu wartości pozycji nr 06 Platforma widokowa z ławkami z 35 990,00 zł na 30 000,00 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i przesunięciu oszczędności na pozycję Żwirowanie dróg dojazdowych do rezerwatu.
4. Zwiększeniu wartości pozycji nr 02 Żwirowanie dróg dojazdowych do rezerwatu z 49 000,00 zł na 117 020,00 zł, w wyniku uszkodzenia szlaków na skutek intensywnych opadów w 2009 r. W związku z faktem, że kosztorys inwestorski na remont dróg do ścieżki wynosi 115 371,34 zł, IZ MRPO wyraża zgodę na zwiększenie pozycji do wysokości 117 020,00 zł ze względu na oszczędności powstałe w ramach pozostałych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowej dotyczącej ww. zadania, uwolniona kwota pomniejszy koszty kwalifikowalne projektu oraz dofinansowanie dla projektu.

ASZ