spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
spływ
stare maniowy
gmina czorsztyn
ukraina
Przejdź do stopki

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

Treść

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad

 

 

1. Otwarcie sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXI sesji.

4.Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.

5. Informacje przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

6.Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2022-2025.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.

Opiniuje Komisja Polityki Społecznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wdrożenia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czorsztyn na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2027.

Opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

12 Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.

15. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022”.

16. Wolne wnioski i informacje

17. Zakończenie sesji.

 

XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 915, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, pierwsze piętro).

 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

                                                                                                                  /-/ Andrzej Sproch