spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE Przewodnicząca Rady Gminy Czorsztyn zwołuje II zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

Treść

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Czorsztyn.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Czorsztyn.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń LIV i I sesji.
 7. Informacje przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czorsztyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2024-2032.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czorsztyn porozumienia z Gminą Łapsze Niżne i Gminą Nowy Targ.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów Gminy Czorsztyn w skład Kongresu Związku Euroregion „Tatry”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.
 15. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czorsztyn na lata 2021-2025.
 16. Sprawozdanie za rok 2023 z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.
 17. Sprawozdanie za rok 2023 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 18. Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS za 2023 rok.
 19. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czorsztyn w 2023 roku.
 20. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Pożegnanie radnych VIII kadencji.
 23. Zakończenie sesji.

 

II zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. (tj. czwartek) o godz. 1000, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, pierwsze piętro).

                                                                                                                

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Czorsztyn

                                                                                                   /-/ Agnieszka Klag