sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 28.03.2024 r.

WYKAZ

Znak:IRG.6845.17.2024

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art.13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późn.zm.) informuje, że Gmina Czorsztyn przeznacza do dzierżawy nieruchomości w Sromowcach Niżnych.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.
 1. Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Sromowce Niżne, stanowiącej działkę ewid. nr 3137/23 o powierzchni 2,8908 ha, objętej księgą wieczystą NS1T/00137104/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
 2. Przedmiotem dzierżawy jest część działki ewid. nr 3137/23 o pow. 0,0210 ha zabudowanej budynkiem toalet publicznych wraz z wyposażeniem, na placu rekreacyjnym z pasażem handlowo-usługowym przy ul. Trzech Koron 13, obok kładki rowerowo - pieszej na rzece Dunajec.
 1. Opis nieruchomości i jej przeznaczenie.
 1.    Działka opisana w pkt 1 jest przeznaczona do dzierżawy na cele działalności gospodarczej polegającej na obsłudze i utrzymaniu ogólnodostępnych toalet publicznych.
 2.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn, cz.dz. nr 3137/23 o pow. 0,0210 ha, położona jest w terenach 16.1U - tereny koncentracji usług różnych: handlu, gastronomii, administracji, rzemiosła, innych.
 1. Wysokość czynszu, termin wnoszenia czynszu i zasady jego aktualizacji.
 1.   Miesięczny czynsz ustala się:
 1.   za dzierżawę toalet :

           -   w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień, październik, za każdy miesiąc  w wysokości 456,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt sześć 00/100) netto plus podatek VAT tj. 560,88 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt 88/100) brutto.

           -   w miesiącach: lipiec, sierpień, za każdy miesiąc w wysokości 1 440,00 zł  (słownie złotych: tysiąc czterysta czterdzieści 00/100) netto plus podatek VAT 23% tj. 1 771,20 zł (słownie złotych: tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden 20/100) złotych brutto.

 1.  Czynsz płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca.
 1. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:
 1. Nieruchomość opisana w pkt 1 przeznaczona jest do dzierżawy na okres od 01.05.2024 r. do dnia 31.10.2024 r.
 2. Dzierżawca we własnym zakresie uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia, itp. niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 2.
 3.  Podatki oraz opłaty za media (energię elektryczną, ścieki, odpady stałe) ponosi Dzierżawca.
 4. Jeżeli w skutek podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu wpłynie więcej niż jedna oferta zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze licytacji, a podany w pkt 3 czynsz będzie ceną wywoławczą do przetargu.
 5. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące zawarcia umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie  Gminy p. 10, p. 10, tel. 18 52 182 36.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.