sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 28.03.2024 r.

WYKAZ

Znak:IRG.6845.16.2024

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art.13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późn.zm.) informuje, że Gmina Czorsztyn przeznacza do dzierżawy nieruchomości w Sromowcach Niżnych.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.
 1. Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości położonych w miejscowości Sromowce  Niżne, stanowiących działki ewid.: nr 700/21 o pow. 0,6133 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00067368/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych,
 2. nr 3137/26 o pow. 0,0532 ha, objętej księgą wieczystą NS1T/00137104/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych,
 3. Przedmiotem dzierżawy jest część działek ewid. nr 700/21, 3137/26, o łącznej pow. 0,0900 ha, stanowiących utwardzony plac, obok Szkoły Podstawowej i kładki rowerowo - pieszej na rzece Dunajec.
 1. Opis nieruchomości i jej przeznaczenie.
 1. Działki opisane w pkt 1 przeznaczone są do dzierżawy na cele działalności gospodarczej polegającej na obsłudze miejsc postojowych.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn część działek ewid. nr 700/21, 3137/26 przeznaczona do dzierżawy położona jest w terenach 6.1UO – przeznaczenie podstawowe: tereny koncentracji obiektów usług oświaty i nauki, przeznaczenie dopuszczalne: usługi kultury; usługi nieuciążliwe handlu, gastronomii, rzemiosła; zieleń urządzona, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji; ulice wewnętrzne, ciągi piesze, place; parkingi; urządzenia infrastruktury technicznej (np. stacje transformatorowe, inne).
 1. Wysokość czynszu, termin wnoszenia czynszu i zasady jego aktualizacji.
 1. Miesięczny czynsz ustala się:
 1. za dzierżawę terenu pod miejsca postojowe w miesiącach: lipiec, sierpień, za każdy miesiąc 1 500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100) netto plus podatek VAT 23% tj. 1 845,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset czterdzieści pięć 00/100) brutto.
 2. Czynsz płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca.
 1. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy:
 1. Nieruchomość opisana w pkt 1 przeznaczona jest do dzierżawy na okres od 1.07.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.
 2. Dzierżawca we własnym zakresie uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia, itp. niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 2.
 3. Podatki oraz opłaty za media (energię elektryczną, ścieki, odpady stałe) ponosi Dzierżawca.
 4. Jeżeli w skutek podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu wpłynie więcej niż jedna oferta zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze licytacji, a podany w pkt 3 czynsz będzie ceną wywoławczą do przetargu.
 5. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące zawarcia umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie  Gminy p. 10, tel. 18 52 182 36.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.