sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 28.03.2024 r.

WYKAZ

Znak. IRG.6845.3.5.2024

            Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późn.zm.) informuje, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość położoną w Kluszkowcach.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.

           Gmina Czorsztyn jest samoistnym posiadaczem nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka ewid. zmod. nr 368/3 o powierzchni 0,3256 ha, położonej w Kluszkowcach.

 1. Przeznaczenie nieruchomości, opis nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania.
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ewid. zmod. nr 368/3 położona jest w terenie oznaczonym symbolem – 16.1iW – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz w terenie oznaczonym symbolem – 54.2MN/MT - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej.
 2. Nieruchomość stanowiąca działkę ewid. zmod. nr 368/3 o powierzchni 0,3256 ha, położona jest w miejscowości Kluszkowce o nazwie lokalnej „Wdżar” i przeznaczona jest do dzierżawy na cele rolnicze.
 1. Wysokość czynszu i terminy jego wniesienia.
 1. Ustala się roczny czynsz dzierżawy w wysokości 52,10 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa 10/100).
 2. Czynsz dzierżawy płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturze .
 3. Wydzierżawiający ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Dzierżawcy  waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
 1. Dodatkowe informacje.
  1. Nieruchomość opisana w pkt 2 przeznaczona jest do dzierżawy na  rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na okres 3 lat.
  2. Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.
  3. Dodatkowe informacje dot. oddania w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości opisanej w pkt 2 można uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn - p. 10, tel. 18 52 182 36.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.