sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 28.03.2024 r.

WYKAZ

Znak. IRG.6845.5.2024

            Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późn.zm) informuje, że przeznacza się do dzierżawy grunty położone w Starej Wsi Spiskiej, Republika Słowacka.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.

     Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości gruntowych o nr ewid. 4884, 4883/2, 4886,  4883/1, 4876/2, 4876/1, 4875, 4874, 4870, 4868 o łącznej pow. 6,38 ha objętych LV 1487, położonych w Starej Wsi Spiskiej, Republika Słowacka.

 1. Opis nieruchomości.

Nieruchomość opisana w pkt 1 położona jest w Spiskiej Starej Wsi, Republika Słowacka, nad rzeką Dunajec, przy drodze asfaltowej biegnącej do miejscowości Czerwony Klasztor, w terenie stanowi łąki i pastwiska.

 1. Przeznaczenie nieruchomości, opis nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania.

Nieruchomość opisana w pkt 1 przeznaczona jest do dzierżawy na cele rolnicze.

 1. Wysokość czynszu i terminy jego wniesienia.
 1. Ustala się roczny czynsz dzierżawy w wysokości 7 656,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć 00/100).
 2. Czynsz dzierżawy płatny jest z góry do 31 marca każdego roku na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturze VAT.
 3. Wydzierżawiający ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Dzierżawcy  waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
 1. Dodatkowe informacje.
  1. Nieruchomość opisana w pkt 2 przeznaczona jest do dzierżawy na okres 3 lat.
  2. Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.
  3. Dodatkowe informacje dot. oddania w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości opisanej w pkt 2 można uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn - p. 10, tel.18 275 00 71 wew.136.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.