sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości informację o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na czas oznaczony

Treść

Maniowy, dnia 14.02.2024 r.

Znak: IRG.6845.5.2024

WÓJT GMINY CZORSZTYN

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 25 ust. 1 w zw. z art. 21 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344), art. 11a ust. 1 pkt 2, art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów na czas oznaczony

Przedmiot przetargu:

Dzierżawa na czas oznaczony nieruchomości gruntowej położonej na terenie Republiki Słowackiej:

objętej LV 1487, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych:  4884, 4883/2, 4883/1, 4876/2, 4870, 4868, 4874, 4876/1, 4875,  położona w miejscowości Starej Wsi Spiskiej (Republika Słowacka). Przedmiotem przetargu są grunty o łącznej powierzchni 6,3800 ha. Działki gruntu są niezabudowane, porośnięte roślinnością trawiastą, przeznaczone do dzierżawy na cele upraw rolnych.

Okres dzierżawy – 3 lata od daty podpisania umowy z dzierżawcą.

Podmioty uprawnione do przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli w terminie, miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu wniosą wadium w formie określonej w niniejszym ogłoszeniu wysokości.

Cena wywoławcza netto czynszu dzierżawy: 1 660,00 zł (słownie złotych: tysiąc sześćset sześćdziesiąt 60/100).

Czynsz płatny będzie rocznie, z góry do 31 marca każdego roku.

Wysokość czynszu dzierżawy ulegać będzie waloryzacji w okresach rocznych na zasadach określonych w art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi w 2025 roku.

Wadium:

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu (złotych polskich) w wysokości: 330,00 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści 00/100), należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, 34-436 Maniowy ul. Gorczańska 3, nr rachunku: 73 8817 0000 2002 0200 1300 0110, lub w kasie Urzędu Gminy Czorsztyn, najpóźniej w dniu 26 lutego 2024 roku. Decyduje data zaksięgowania pieniędzy na wskazanym rachunku Urzędu Gminy Czorsztyn.

Wpłata musi być bezwzględnie dokonana w nieprzekraczalnym terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie i miejscu jej zawarcia, bez usprawiedliwienia. Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy.

Przetarg:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, miejscu i formie.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny posiadać ze sobą dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej aktualny  wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem, natomiast w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego wydanego nie później niż  6 miesięcy przed dniem przetargu) wraz z oświadczeniem, że w tym okresie nie nastąpiły zmiany w rejestrze, jak również nie złożono wniosku o dokonanie zmian, a także stosowne pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu w tym przetargu, umowę spółki cywilnej, jeśli działalność jest prowadzona w takiej formie.

Ww. dokumenty Komisja przetargowa sprawdza przed rozpoczęciem przetargu, a w przypadku ich braku uczestnik nie zostanie zakwalifikowany przez Komisję przetargową do udziału w tym przetargu.

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem Nr WG.0050.46.2023 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 15 maja 2023 roku stosuje się odpowiednio zasady określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Termin przetargu: 28 lutego 2024 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn     w Maniowach przy ul. Gorczańskiej 3, w sali narad, I piętro.

Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej dzierżawca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i podlega ona zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Czorsztyn zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w pok. Nr 9, parter budynku, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. +48 18 27 50 070 wew. 109, Skrzynka ePUAP: /jgibd8640j/SkrytkaESP