spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 18.09.2023 r.

                                                                        WYKAZ

Znak: IRG.6845.29.2023

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 z dnia 24.02.2023 r. zpóźn. zm.) informuje, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną w Kluszkowcach.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz jej powierzchnia.

Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 2833/2 o powierzchni 12,5379 ha, niezabudowanej, położonej w Kluszkowcach, objętej księgą wieczystą NS1T/00068310/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Opis i przeznaczenie  nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn nieruchomość przeznaczona do dzierżawy oznaczona jako część działki ewid. zmod. nr 2833/2 położona jest w terenach oznaczonych symbolem 1.1ZL – tereny kompleksów leśnych, lasy gospodarcze, ochronne.
  2.  Przedmiotem dzierżawy jest część działki ewid. zmod. nr 2833/2 o pow. 0,0653 ha z przeznaczeniem na skład drewna.
  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i termin wnoszenia opłaty, oraz zasady jej aktualizacji.
  1. Ustala się miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości 914,20 zł (słownie złotych:  dziewięćset czternaście 20/100) netto, plus podatek VAT 23% tj. 1 124,46 zł (słownie złotych: tysiąc sto dwadzieścia cztery 46/100) brutto.
  2. Czynsz dzierżawy płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturze VAT.
  3. Wydzierżawiający ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Dzierżawcy waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
  1. Dodatkowe informacje.
  1. Nieruchomość opisana w pkt 2 przeznaczona jest do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

2)  Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.

3)  Dodatkowe informacje dotyczące oddania w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części

     nieruchomości opisanej w pkt 2 można uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn

– pok. Nr 10, tel. 18 275 0071 wew.136.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.