zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 07.09.2023 r.

WYKAZ

Znak. IRG.6845.58.2023

            Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 z dnia 24.02.2023 r.                 z późn. zm.) informuje, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną                                      w Kluszkowcach.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.

           Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działki ewid. zmod. nr 1809/1,     

           1809/2, 1808/1 o łącznej pow. 0,0424 ha, położonych w Kluszkowcach, objętych księgą  

           wieczystą NS1T/00076723/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział  

           Ksiąg Wieczystych, oraz działki ewid. zmod. nr 2648/3 o pow. 0,1097 ha, objętej księgą

           wieczystą NS1T/00068310/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział
           Ksiąg Wieczystych, położoną w Kluszkowcach.

 1. Przeznaczenie nieruchomości, opis nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania.
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, stanowiące działki ewid.  2648/3, 1809/1 znajdują się w Kluszkowcach, położone są w terenach oznaczonych symbolem 43.2MN/MT - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej.
 2. Nieruchomości stanowiące działki ewid. zmod. nr 1809/2, 1808/1, położone są w Kluszkowcach, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn, położone są w terenach 14KDL – drogi powiatowe, gminne klasy: lokalna.
 3. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości opisanej w pkt 1, o pow. 0,0085 ha                                      z przeznaczeniem na dojazd do nieruchomości stanowiącej działki ewid. zmod. nr 1561, 1562, 1564/2.
 1. Wysokość czynszu i terminy jego wniesienia.
 1. Ustala się miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości 102,00 zł (słownie złotych: sto dwa 00/100) netto, plus 23 % podatku VAT, tj. 125,46 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia pięć 46/100) brutto.
 2. Czynsz dzierżawy płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturze VAT.
 3. Wydzierżawiający ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Dzierżawcy  waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
 1. Dodatkowe informacje.
  1. Nieruchomość opisana w pkt 2 przeznaczona jest do dzierżawy  na  rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.
  2. Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.
  3. Dodatkowe informacje dot. oddania w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości opisanej w pkt 2 można uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn - p.nr 10,
   tel.18 275 00 71 wew.136.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.