spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 07.09.2023 r.

WYKAZ

Znak. IRG.6845.55.2023

            Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia                   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344  z dnia 24.02.2023 r. z  późn. zm.) informuje, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną w Kluszkowcach.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.

           Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 602/7         

           pow. 0,0102 ha, położonej w Kluszkowcach, objętej księgą wieczystą NS1T/00076723/1,  

           prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział  Ksiąg Wieczystych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości, opis nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania.
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, stanowiąca działkę ewid.  602/7 znajduje się                           w Kluszkowcach, położona jest w terenach oznaczonych symbolem 37.2MN/MT - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej.
 2. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość opisana w pkt 1, o pow. 0,0102 ha z przeznaczeniem na teren zieleni, ogródek przydomowy i dojazd do nieruchomości działki ewid. zmod. nr 625.
 1. Wysokość czynszu i terminy jego wniesienia.
 1. Ustala się roczny czynsz dzierżawy w wysokości 122,40 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa 40/100) netto, plus 23 % podatku VAT, tj. 150,55 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt  55/100) brutto.
 2. Czynsz dzierżawy płatny jest z góry do 31 marca każdego roku na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturze VAT.   
 3. Wydzierżawiający ma prawo raz w roku w drodze oświadczenia złożonego Dzierżawcy  waloryzować czynsz o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

 

 1. Dodatkowe informacje.
  1. Nieruchomość opisana w pkt 2 przeznaczona jest do dzierżawy  na  rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.
  2. Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.
  3. Dodatkowe informacje dot. oddania w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości opisanej w pkt 2 można uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn - p.nr 10,
   tel.18 275 00 71 wew.136.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.