spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 07.09.2023r

IRG. 2501.3.2023

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności

Gminy Czorsztyn, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

           Wójt Gminy Czorsztyn, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i ust.2 pkt 1-4, pkt 11 ustawy z dnia                             21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 z dnia 24.02.2023 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania                    w użyczenie:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów i budynków oraz opis nieruchomości.

  Z nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności Gminy

Czorsztyn, objętej księgą wieczystą Nr NS1T/00068911/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej przy ul. Szkolnej 2 w Maniowach,

stanowiącej część zmodyfikowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 5895/2

o powierzchni 2,1709 ha, zabudowanej obiektem budowlanym Szkoły Podstawowej im.

Władysława Orkana wraz z budynkiem hali sportowej połączonej łącznikiem z budynkami szkoły

– pomieszczenia przyziemia hali sportowej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości, opis nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania        Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka gruntu, objęty jest planem miejscowym Gminy Czorsztyn uchwalonym uchwałą Nr XIV/147/2016 Rady Gminy Czorsztyn z/s                                          w Maniowach z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu przestrzennego Gminy Czorsztyn. Zgodnie z powołanym ww. planem miejscowym działka gruntu położna jest częściowo w terenie oznaczonym na rysunku planu, będący załącznikiem nr 1 do nr 12 niniejszej uchwały, symbolem 1.1UO – tereny koncentracji obiektów usług oświaty i nauki jako przeznaczenie podstawowe  (w obszarze tym zlokalizowane są obiekty budowlane szkoły). 

      Część nieruchomości gruntowej zabudowanej (obejmującej przyziemie hali sportowej), o której     

      mowa w pkt I niniejszego wykazu przeznaczona jest do oddania w użyczenie w drodze umowy.

      3.  Przedmiotem użyczenia będzie:

 1. część otwartego pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu hali sportowej od strony            północnej o powierzchni użytkowej 379,18 m2 wraz z pomieszczeniami do wspólnego            używania w połowie, tj.
  1. pomieszczeniem gospodarczym  o pow. użytkowej 13,07 m2,
  2. korytarzem zewnętrznym o pow. użytkowej 17,49 m2,
 2. część otwartego pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu hali sportowej od strony południowej o powierzchni użytkowej 379,18 m2 wraz z pomieszczeniami do wspólnego używania w połowie, tj.
  1. pomieszczeniem gospodarczym o pow. użytkowej 13,07 m2,
  2. korytarzem zewnętrznym o pow. użytkowej 17,49 m2,

      Stanowiące „przedmiot użyczenia” dla dwóch podmiotów Biorących w użyczenie.

 1. Okres umowy użyczenia:

Użyczający odda przedmiotową nieruchomość podmiotom (Biorącym w użyczenie), którzy w ramach zadań własnych gminy realizować będą zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy                           (w szczególności dzieci i młodzieży) w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

4.  Wysokość opłat i termin ich wnoszenia.

 1. Biorący w użyczenie będzie ponosił comiesięczne koszty ryczałtowe za energię eklektyczną, ścieki, odpady, ogrzewanie i ciepłą wodę w kwocie 420,91 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia 91/100) netto, plus 23 % podatku VAT, tj. 517,72 zł (słownie złotych: pięćset siedemnaście 72/100) brutto, płatne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

2. W okresie trwania umowy Biorący w użyczenie opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do art.3 ust.1 pkt 4, lit"a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych                   (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.70 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Czorsztyn,                   w terminach, o których mowa w art.6 wskazanej ustawy.

     Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czorsztynie z/s w Maniowach przy                ul. Gorczańskiej 3, p.10, tel. 18275071 wew.136.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni.