spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 07.09.2023 r. 

WYKAZ

Znak: IRG.6845.2.4.2023

      Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia                            21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 z dnia 24.02.2023 r. z  późn. zm.) informuje, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną w Kluszkowcach.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.

Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości położnej w Kluszkowcach stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 2651/3 o pow. 0,9448 ha, położonej w Kluszkowcach, objętej księgą wieczystą NS1T/00068310/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis nieruchomości i jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czorsztyn nieruchomość przeznaczona do dzierżawy opisana w pkt 1 położona jest w terenach oznaczonych symbolem 9.1UT  - tereny koncentracji usług turystycznych i rekreacji, oraz w terenach oznaczonych symbolem 9.1iK – tereny urządzeń oczyszczania ścieków (oczyszczalnie, przepompownie).
 2. Przedmiotem dzierżawy jest część działki ewid. zmod. nr  2651/3 o pow. 1,80 m2, na której Dzierżawca umieścił urządzenia infrastruktury technicznej tj. przyłącz kanalizacji sanitarnej.
 1. Wysokość czynszu, termin wnoszenia czynszu i zasady jego aktualizacji.
 1. Roczny czynsz dzierżawy ustala się w wysokości 108,00 zł (słownie złotych: sto osiem 00/100) netto, plus 23 % podatku VAT, tj. 132,84 zł (słownie złotych: sto trzydzieści dwa 84/100) brutto.
 2. Czynsz płatny jest z góry do 31 marca każdego roku na konto Wydzierżawiającego wskazane   na fakturze VAT.
 3. Wydzierżawiający ma prawo waloryzować czynsz raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 1.   Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na rzecz dzierżawcy –  na okres 3 lat.
 2.   Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.
 3.   Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
 4.   Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie  Gminy p. 10, tel. 18 52 182 36.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.