zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Czorsztyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Treść

Maniowy, dnia 07.09.2023 r. 

WYKAZ

Znak: IRG.6845.2.3.2022

 

    Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia                          21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 z dnia 24.02.2023 r. z  późn. zm.) informuje, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną w Kluszkowcach.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości.

Gmina Czorsztyn jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 3024/6        

             o pow. 0,0714 ha, położonej w Kluszkowcach, objętej księgą wieczystą NS1T/00151786/0, 

             prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział  Ksiąg Wieczystych.

 1. Opis nieruchomości i jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, stanowiąca działkę ewid.  3024/6 znajduje się                           w Kluszkowcach, położona jest w terenach oznaczonych symbolem 10.1UT - tereny koncentracji usług turystycznych i rekreacji, oraz w terenach oznaczonych symbolem 9.1MT- tereny zabudowy turystycznej: pensjonatowej oraz rekreacji indywidualnej (letniskowej).
 2. Przedmiotem dzierżawy jest część działki ewid. nr 3024/6 o pow. 0,55 m2, na której ZEW Niedzica S.A umieścił urządzenia infrastruktury technicznej  sieć energetyczną tj. przyłącz  kablowy niskiego napięcia.
 1. Wysokość czynszu, termin wnoszenia czynszu i zasady jego aktualizacji.
 1. Roczny czynsz dzierżawy ustala się w wysokości 70,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt 00/100) netto, plus 23% podatek VAT, tj. kwota 86,10 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć 10/100) brutto.
 2. Czynsz płatny jest z góry do 31 marca każdego roku na konto Wydzierżawiającego wskazane   na fakturze VAT.
 3. Wydzierżawiający ma prawo waloryzować czynsz raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zwany dalej wskaźnikiem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
 1. Dodatkowe informacje:
 1.   Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na rzecz Spółki ZEW Niedzica S.A. - na okres 3 lat.
 2.    Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem dzierżawy ponosi Dzierżawca.
 3.    Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
 4.    Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie  Gminy p. 10, tel. 018 27 50 71  wew.136

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.