spływ
jezioro
Czorsztyn
Czorsztyn
zachód
zima
stare maniowy
gmina czorsztyn
Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XLII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

Treść

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń XXXVIII i XXXIX sesji.
 5. Informacje przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2023-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Czorsztyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/334/2022 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Czorsztyn.
 14. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności:
  1. Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego za 2022 rok,
  2. Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska za 2022 rok,
  3. Komisji Polityki Społecznej za 2022 rok,
  4. Komisji Rewizyjnej za 2022 rok,
  5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 900, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, pierwsze piętro).

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

                                                                                                   /-/ Andrzej Sproch