zima-1
zima
ug
widok
zima-3
wedkarze
jesien
zima-2
r1
Przejdź do stopki

W Y K A Z nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności Gminy Czorsztyn, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Treść

Maniowy, dnia 20.12.2022r

IRG. 2501.4.2022

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności Gminy Czorsztyn, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

 

Wójt Gminy Czorsztyn, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i ust.2 pkt 1-4, pkt 11 ustawy z dnia                             21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, ewidencji gruntów i budynków oraz opis nieruchomości.

  Z nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej przedmiot prawa własności Gminy Czorsztyn, objętej księgą wieczystą Nr NS1T/00068911/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej przy ul. Szkolnej 2 w Maniowach, stanowiącej część zmodyfikowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 5895/2                                      o powierzchni 2,1709 ha (identyfikator działki 121104_2.0004.5895/2), zabudowanej obiektem budowlanym Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana wraz z budynkiem hali sportowej połączonej łącznikiem z budynkami szkoły – pomieszczenia przyziemia hali sportowej                            Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka gruntu, objęty jest planem miejscowym Gminy Czorsztyn uchwalonym uchwałą Nr XIV/147/2016 Rady Gminy Czorsztyn                                      z/s w Maniowach z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu przestrzennego Gminy Czorsztyn. Zgodnie z powołanym ww. planem miejscowym działka gruntu położna jest częściowo w terenie oznaczonym na rysunku planu, będący załącznikiem nr 1 do nr 12 niniejszej uchwały, symbolem 1.1UO – tereny koncentracji obiektów usług oświaty i nauki jako przeznaczenie podstawowe  (w obszarze tym zlokalizowane są obiekty budowlane szkoły). 

Część nieruchomości gruntowej zabudowanej (obejmującej przyziemie hali sportowej), o której mowa w pkt I niniejszego wykazu przeznaczona jest do oddania w użyczenie w drodze umowy.

      2.  Przedmiotem użyczenia będzie:

 1. część otwartego pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu hali sportowej od strony            północnej o powierzchni użytkowej 379,18 m2 wraz z pomieszczeniami do wspólnego            używania w połowie, tj.
  1. pomieszczeniem gospodarczym  o pow. użytkowej 13,07 m2,
  2. korytarzem zewnętrznym o pow. użytkowej 17,49 m2,
 2. część otwartego pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu hali sportowej od strony południowej o powierzchni użytkowej 379,18 m2 wraz z pomieszczeniami do wspólnego używania w połowie, tj.
  1. pomieszczeniem gospodarczym o pow. użytkowej 13,07 m2,
  2. korytarzem zewnętrznym o pow. użytkowej 17,49 m2,

            Stanowiące „przedmiot użyczenia” dla dwóch podmiotów Biorących w użyczenie.

 1. Okres umowy użyczenia:

Użyczający odda przedmiotową nieruchomość podmiotom (Biorącym w użyczenie), którzy realizować będą z

 

4.  Wysokość opłat i termin ich wnoszenia.

1. Biorący w użyczenie będzie ponosił koszty ryczałtowe za energię eklektyczną, ścieki, odpady, ogrzewanie i ciepłą wodę w kwocie brutto 356,70 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć 70/100),                         w tym podatek VAT w wysokości stawki podstawowej tego podatku (23%), tj. w kwocie 66,70 zł., płatne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

2. W okresie trwania umowy Biorący w użyczenie opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do art.3 ust.1 pkt 4, lit"a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych                   (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1452 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Czorsztyn,                   w terminach, o których mowa w art.6 wskazanej ustawy.

     Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czorsztynie z/s w Maniowach przy                ul. Gorczańskiej 3, p.10, tel. 18275071 wew.136.

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni (od dnia 20.12.2022r do 10.01.2023r).