sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

Treść

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2022 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Gminy Czorsztyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Czorsztyn na lata 2023 – 2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czorsztyn w roku szkolnym 2021/2022.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie posiedzenia.

XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 900, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, pierwsze piętro).

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

                                                                                                  /-/ Andrzej Sproch