sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Gmina Czorsztyn ogłasza zamówienie na roboty budowlane

Gmina Czorsztyn ogłasza zamówienie na roboty budowlane

Treść

Gmina Czorsztyn ogłosiła postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz., 1605) – na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej 360567K w miejscowości Sromowce Wyżne”.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sromowcach Wyżnych w km 0+000,00 do km 0+365,00 i odcinek pieszo-rowerowy o długości 0+104,20 do 0+227,31 km. Przebudowywany odcinek drogi znajduje się na działkach o numerach ew: 3086/11, 3086/9, 1284/12, 1231/7, 3086/7, 1232/3, 3097/2, 1281/2, 1238/8, 1281/2 położonych w miejscowości Sromowce Wyżne. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu chodnika dla pieszych, kanału technologicznego, wymianę przyłączy wodociągowych pod drogą, wymianę wodociągu drogi, wykonaniu utwardzonego pobocza z kostki betonowej szerokości 0,75 m, przestawieniu dwóch słupów telekomunikacyjnych oraz wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych  na całej ulicy i ciągu pieszo-rowerowym. Planuje sie wykonanie jednego odcinka chodnika, odcinek chodnika lewostronny wyniesiony ponad poziom jezdni na wysokość krawężnika połączony z istniejącym i funkcjonującym ciągiem pieszych, odbywających się na poziomie jezdni i pobocza o nawierzchni bitumicznej, wykonanego na odcinku kanalizacji deszczowej. Odcinek chodnika z kostki betonowej szarej, na wjazdach z kostki betonowej czerwonej oraz paska z kostki czerwonej wzdłuż krawężnika. W obrębie skrzyżowania zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych. Zaprojektowano również regulację, czyszczenie i wymianę studzienek deszczowych, kanalizacyjnych oraz ścieków deszczowych ulicznych. 

Na czas wykonywania robót – miejsce robót zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi ostrzegawczymi A-14 „Uwaga roboty drogowe”.

Gmina Czorsztyn na ww. inwestycję pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/909566