spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Lista inwestycji zrealizowanych na terenie sołectwa Kluszkowce

Lista inwestycji zrealizowanych na terenie sołectwa Kluszkowce

Treść

 • Budowa placu zabaw. Wartość inwestycji: 99 057,00 zł. Dofinansowanie z programu „Radosna Szkoła” wyniosło 49 528,00 zł.
 • Odnowa centrum wsi Kluszkowce poprzez budowę chodników. Wartość inwestycji 597 340,61 zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków MSWiA w wysokości 338 823,61 zł.
 • Odbudowa ujęcia wody pitnej na potoku Kluszkowianka. Wartość inwestycji: 180 000,00 zł. Dofinansowano ze środków MSWiA.
 • Odbudowa ulicy Stylchyn. Wartość inwestycji 195 938,69 zł. Dofinansowano ze środków MSWiA.
 • Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach. – zakupiono schodołaz. Wartość inwestycji 21 282,00 zł, wkład własny Gminy Czorsztyn: 12 769,00 zł.
 • Odbudowa drogi gminnej ul. Cegielniana. Wartość inwestycji 1 776 732,00 zł.
 • Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 969. Wartość inwestycji 41 531,00 zł.
 • Odbudowa przepustu na ul. Turystycznej. Wartość inwestycji 80 626,00 zł.
 • Remont garażu w budynku remizy OSP. Wartość inwestycji. 33 963,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 14 256,00 zł.
 • Odbudowa drogi gminnej ul. Kamieniarska. Wartość inwestycji 179 716,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 143 773,00 zł
 • Remont drogi dojazdowej do pól „Wspólna”. Wartość inwestycji to 9 185,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 4 592,00 zł.
 • Remont drogi dojazdowej do pół „Za Wdżar”. Wartość inwestycji 22 963,00 zł.
 • Wymiana nawierzchni placu przy budynku remizy OSP. Wartość inwestycji wyniosła 12 300,00 zł.
 • Budowa kładki na rzece Kluszkowianka przy ul. Szkolnej. Wartość inwestycji to kwota 14 145,00 zł.
 • Remont ul. Polnej i Rokicie. Wartość inwestycji to 61 749,00 zł. Kwota dofinansowania to 30 000,00 zł.
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach. Wyposażenie sal dofinansowano z budżetu Województwa Małopolskiego, dotacja celowa wyniosła 145 000,00 zł. Całość inwestycji wyniosła 6 109 624,53 zł.
 • Budowa strefy rekreacyjnej obejmującej budowę rekreacyjnego boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz budowę strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Koszty inwestycji 289 260,28 zł, kwota dofinansowania 127 260,00 zł.
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach i Kluszkowcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszty inwestycji w Kluszkowcach to 4 900 000,00 zł, dofinansowanie wyniosło 3 400 000 zł.
 • Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Kluszkowce wraz z organizacją zajęć ruchowych. Całość inwestycji to koszt 29 000,00 zł, kwota dofinansowania wyniosła 21 888,72 zł, a środki własne Gminy Czorsztyn to 7 111,28 zł.
 • Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Czorsztyn: Kluszkowce, Czorsztyn, Sromowce Wyżne, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Koszt inwestycji to kwota 961 510,12 zł, kwota dofinansowania wyniosła: 530 509,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej, ul. Gorczańska. Całkowity koszt inwestycji to 1 934 093,94 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 112 187,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej: ul. Rozwojowa oraz ul. Leśna. Wartość inwestycji 232 859,00 zł, kwota dofinansowania ze środków MSWiA wyniosła 116 884,00 zł.
 • Zakup łącznie 26 laptopów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach, Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych i Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych, w ramach grantu „Małopolska Tracza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 10 OS Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształceni ogólne, Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota pozyskanego grantu to 63 445,70 zł.
 • Remont przepustu przez potok Kluszkowianka powyżej ujęcia wody w ciągu drogi gminnej ul. Kamieniarska, dofinansowanie całości inwestycji w wysokości 57 000 zł pochodzi ze środków: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko.
 • Prace porządkowe na terenie stacji ujęcia wody w Kluszkowcach. Prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.
 • Utworzenie Ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach. Środki w wysokości 49 400,00 zł pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 • Przebudowa drogi gminnej z wykonaniem odwodnienia ul. Rozwojowej. Wartość inwestycji wyniosła 850 501,30 zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Adaptacja budynku szkoły podstawowej na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluszkowcach. Dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, priorytet 2, kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025” wyniosło 2 020 000,00 zł. Wartość całej inwestycji to koszt 2 518 332,00 zł.

Inwestycja, które będzie realizowana w 2024 r.:

 • Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miejscowości Kluszkowce, Maniowy i Huba. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania 867 920,00 zł.