sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA

Treść

WNIOSKI

Szanowni Mieszkańcy

Od dnia 3 stycznia do 15 kwietnia 2023 roku można składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi maksymalnie: 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu 1,5 tony dostępnego do dnia 31 grudnia 2022 r. powiększa limit 1,5 tony dostępny od dnia 1 stycznia 2023 r.

Do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym oraz złoży oświadczenie, że ona ani żaden członek jej gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Zakup preferencyjny węgla nastąpi na podstawie wniosku składanego do gminy na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Proces sprzedaży węgla będą obsługiwać przedsiębiorstwa z terenu naszej gminy, zajmujące się sprzedażą opału. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec (kupujący).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy pok. nr 29 II piętro, bądź drogą elektroniczną przez e-PUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres skrzynki e-PUAP: /jgibd8640j/skrytka

Więcej informacji w sprawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 29 II piętro lub pod nr 18 52-182-06, w godzinach pracy Urzędu (sprawę prowadzi Waldemar Pasich).

Poniżej wniosek do pobrania:

 

PROCEDURA ODBIORU WĘGLA

Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy Czorsztyn na preferencyjny zakup paliwa stałego zostaną poinformowane telefonicznie o terminie zgłoszenia się do Urzędu, konieczności dokonania płatności oraz terminie odbioru węgla (wg kolejności składania wniosków).

Jaka jest cena węgla

Koszt jednej tony węgla dla Wnioskodawcy, bez względu na jego rodzaj, w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego w Gminie Czorsztyn wynosi 1950,00 zł brutto za tonę. Koszt 1,5 tony węgla wynosi 2.925,00 zł brutto.

Gdzie można dokonać płatności za węgiel

Płatności można dokonać:

- gotówką w kasie Urzędu Gminy Czorsztyn, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30‑14.30,

- przelewem bankowym na rachunek Urzędu: nr 68 8817 0000 2002 0200 1300 0103 z adnotacją: Zakup węgla oraz podając imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy. W przypadku płatności przelewem bankowym możliwość wystawienia faktury nastąpi po faktycznym wpływie wpłaty środków na rachunek Urzędu, co może nastąpić po upływie ok. dwóch dni roboczych od dnia płatności.

Po dokonaniu płatności (wpływie wpłaty środków pieniężnych, w przypadku dokonania płatności przelewem bankowym) Wnioskodawca otrzyma fakturę za zakup węgla. Faktury będą wydawane w kasie Urzędu Gminy Czorsztyn, pok. nr 1.

Gdzie można odebrać węgiel

Odbiór zakupionego węgla będzie ze wskazanego składu opałowego na podstawie okazania faktury zakupu. Wnioskodawcy zostali przypisani do danego składu opałowego ze względu na miejsce zamieszkania.

Na terenie gminy usługę składowania i wydawania węgla świadczą następujące składy opałowe:

- F.P.H.U. BUDOMAX ul. Ogrodowa 5 w Sromowcach Wyżnych będzie wydawać węgiel dla Wnioskodawców z miejscowości Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne i Czorsztyn

- Firma Usługowo-Handlowa „Jabłoński” ul. B. Prusa 27 w Maniowach będzie wydawać węgiel dla wnioskodawców z miejscowości Huba, Kluszkowce, Maniowy i Mizerna

Koszty transportu z punktu odbioru węgla

Transport węgla ze składu do gospodarstwa domowego Wnioskodawca organizuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi transportu węgla świadczonej przez skład, z którego odbierany będzie węgiel.

Osoba prowadząca sprawę dystrybucji Wiesław Lisiecki tel. 18/52-182-07 lub tel. kom. 509-120-993.