spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Treść

Zbigniew Toman – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Parter, pok. 8

Kontakt służbowy:
tel. bezpośredni 18 52 182 08
tel. 18 27 500 70 wew. 108
e-mail: zbigniewt@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • kierowanie Referatem Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

 • opracowywanie projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych w Gminie

 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych wykonywanych oraz zleconych przez Gminę

 • opiniowanie celowości oraz koordynacja realizowanych remontów i modernizacji budynków gminnych oraz innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury technicznej i społecznej

 • koordynacja aktualizacji gminnych programów i projektów polityki rozwoju lokalnego

Wiesław Lisiecki – budownictwo, inwestycje

Parter pok. 7
tel. bezpośredni 18 52 182 07
tel. 18 27 500 70 wew. 107
e-mail: wlisiecki@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • kompleksowe prowadzenie gminnych inwestycji i remontów oraz nadzór inwestorski

 • kompleksowe administrowanie gminną infrastrukturą drogową, placami i małą architekturą

 • oświetlenie uliczne

 • zaopatrzenie w energię energetyczną, cieplną i gaz

Robert Dragosz - planowanie przestrzenne, ochrona środowiska

Parter pok. 7
tel. bezpośredni 18 52 182 07
tel. 18 27 500 70 wew. 107
e-mail: rd@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • ochrona środowiska, stosunki wodne i wodnoprawne

 • opłata planistyczna

 • wycinka drzew

 • nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości,

 • opiniowanie wstępnych projektów podziału działek

 • uzgadnianie wejścia w teren pasa drogowego oraz lokalizacja zjazdu

Zofia Dziurna – działalność gospodarcza, ochrona zdrowia

Parter pok. 1
tel. bezpośredni 18 52 182 15
tel. 18 27 500 70 wew. 115
e-mail: dzgospodarcza@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • ewidencja działalności gospodarczej

 • ewidencja obiektów usług turystycznych

 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • podatek akcyzowy

 • uzgadnianie rozkładów jazdy linii komunikacyjnych

 • ochrona zdrowia

 • obsługa Rady Społecznej SPGOZ w Maniowach

 • Karta Dużej Rodziny

Izabela Bańkosz – geodezja i gospodarka nieruchomościami

Parter, pok. 9
tel. bezpośredni 18 52 182 09
tel.: 18 27 500 70 wew. 109
e-mail: ibankosz@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • podział, rozgraniczenia nieruchomości

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości

 • opłata adiacencka

 • zajęcie pasa drogowego

 • komunalizacja nieruchomości

 • scalanie grumtów
   

Natalia Stawiarska – gospodarka nieruchomościami

Parter pok. 9
tel. bezpośredni 18 52 182 10
tel. 18 27 500 70 wew. 110
e-mail: nstawiarska@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • dzierżawa, najem i użyczenie nieruchomości

 • sprzedaż, nabywanie i zamiana nieruchomości

 • wykonywanie prawa pierwokupu

 • trwały zarząd i użytkowanie wieczyste

 • obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

 • ewidencja mienia gminy

 

Katarzyna Mastalska -gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Parter, pok. 10
tel. bezpośredni 18 52 182 36
tel. 18 27 500 70 wew. 136
e-mail: kmastalska@ug.czorsztyn.pl

 

 • gospodarka mieszkaniami komunalnymi i lokalami użytkowymi

 • uzgadnianie zasad korzystania z przystanków

 • ochrona zwierząt, zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną

 • bezpieczeństwo imprez masowych

 • gminna ewidencja zabytków

 • nadzór , kontrola i rezerwacje pasażu uslugowo-handlowego w Sromowcach Niznych

 • nadzór nad administrowaniem placów zabaw, miejsc rekreacji,miasteczka rowerowego i pozostałych obiektów małej architektury
   

Paulina Majerczak – środki unijne, wnioski

Parter, pok. 12
tel. bezpośredni 18 52 182 12
tel. 18 27 500 70 wew. 112
e-mail: pozabudzetowe@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i środków pozabudżetowych

 • udzielanie informacji na temat pozyskania środków

Bartłomiej Czechowski – ochrona powietrza i zamówienia publiczne

Parter pok. 6
tel. bezpośredni 18 52 182 05
tel. 18 27 500 70 wew. 105
e-mail: bartlomiej@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • zamówienia publiczne

 • ochrona powietrza

 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

 • obsługa programu Czyste Powietrze