sr1
zan1
ug
1w
widok
wedkarze
jesien
sc
r1
Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej nr 360570 na odcinku 0+009,50 do km 0+416,00 w miejscowości Mizerna, Gmina Czorsztyn”

Treść

Wkrótce rozpoczną się prace remontowe drogi gminnej nr 360570 na odcinku 0+009,50 do km 0+416,00 w Mizernej.

Prace remontowe obejmują następujące etapy robót: rozebranie poboczy i zjazdów, krawężników, obrzeży, ścieków, rozebranie nawierzchni drogowej w miejscach przekopów pod kanalizację deszczową, wykonanie kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne, przykanaliki, kanały, studnie rewizyjne) oraz regulację wysokościową włazów i wpustów. Ponadto wykonany zostanie kanał technologiczny, uzupełniona zostanie podbudowa jezdni na przekopach. Wykonawca odtworzy nawierzchnię jezdni z masy mineralno-bitumicznej, wykona chodniki z kostki betonowej brukowej oraz odtworzy nawierzchnię zjazdów.

Prace wykonywać będzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A z Nowego Targu. Planowany termin zakończenia remontu to listopad 2024 r. Wykonawca otrzyma za wykonaną pracę wynagrodzenie w wysokości 1 341 154,83 zł.

Gmina Czorsztyn, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360570 na odcinku 0+009,50 do km 0+416,00 w miejscowości Mizerna”, pozyskała dofinansowanie w wysokości 804 692,00 zł z programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Umowa na realizację ww. zadania została zawarta pomiędzy Wojewodą Małopolskim - Krzysztofem Janem Klęczarem a Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Tadeusza Wacha - Wójta Gminy Czorsztyn w dniu 27 grudnia 2023 r.


22 lutego br. w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach, podpisana została umowa pomiędzy Gminą Czorsztyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Tadeusza Wacha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Józefa Huziora a Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A z Nowego Targu, reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu, Andrzeja Pocięgiela, dotycząca zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360570 na odcinku 0+009,50 do km 0+416,00 w miejscowości Mizerna, Gmina Czorsztyn”.

Przebudowa będzie polegała na: frezowaniu profilującym istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni, rozebraniu poboczy i zjazdów oraz krawężników, obrzeży, ścieków, rozebraniu nawierzchni drogowej w miejscach przekopów pod kanalizację deszczową, wykonaniu kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne, przykanaliki, kanały, studnie rewizyjne) oraz regulacji wysokościowej włazów i wpustów, wykonaniu kanału technologicznego, uzupełnieniu podbudowy jezdni na przekopach, odtworzeniu nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej, wykonaniu chodników z kostki betonowej brukowej oraz odtworzeniu nawierzchni zjazdów.

Prace zakończą się w listopadzie 2024 r. Wykonawca otrzyma za wykonaną pracę wynagrodzenie w wysokości 1 341 154,83 zł.

Gmina Czorsztyn na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

https://czorsztyn.pl/pl/378/2190/podpisano-umowe-na-przebudowe-drogi-w-mizernej.html


Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie z programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr K360570 na odcinku km 0+009,50 – km 0+416,00 w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mizerna.

Zakres prac będzie obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni i poboczy o zmiennej szerokości oraz rozebranie elementów rowów przydrożnych.  W ramach prac ziemnych wykonane zostanie korytowanie pod wymianę pobocza na chodnik i wykonanie kanalizacji deszczowej. Kolejnym etapem prac będzie wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej będącej elementem wyposażenia technicznego drogi. Zakończenie prac remontowych to odtworzenie podbudowy i nawierzchni bitumicznej jezdni oraz nawierzchni chodnika z prefabrykatów betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami.

Zdjęcia