spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Treść

Gmina Czorsztyn realizuje projekt na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2023 r. odnośnie powierzenia grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach grantu, Gmina Czorsztyn otrzymała wsparcie na realizację zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w narzędzia do nauki zdalnej. Zostanie zakupionych łącznie 12 monitorów interaktywnych, po 3 dla każdej ze szkół w Gminie Czorsztyn.

Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania.

Opis Projektu: Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1 stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o  narzędzia cyfrowe. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.

Dofinansowanie z projektu UE to 72.000,00 zł.