spływ
sr1
zan1
1w
bocki
1
4
2
7
Przejdź do stopki

Poznawanie się i integracja „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko – słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru

Treść

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

28 lutego 2011 roku został zakończony projekt „Poznawanie się i integracja „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko – słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”. Realizacja projektu trwała od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. i była prowadzona przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach w partnerstwie z „Cyprian” n.o. Pod lipami ć. 20 Czerwony Klasztor. Był on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz z budżetu państwa (10%) za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.

Cele projektu:

 • Rozwój, wzmocnienie i pogłębienie współpracy społeczeństw pienińskiego pogranicza polsko – słowackiego.
 • Promocja kultury i walorów turystycznych pienińskiego pogranicza – polsko słowackiego.
 • Prezentacja dokonań twórców ludowych z terenu Partnera na sześciu imprezach plenerowych.
 • Zakup tablic informacyjnych o atrakcjach kulturowych i turystycznych w Czerwonym Klasztorze i Gminie Czorsztyn.
 • Publikacja dokumentująca przebieg projektu, która ma spełnić rolę narzędzia promującego kulturę i walory turystyczne naszego pogranicza polsko - słowackiego.
 • Zakup trzech namiotów wystawienniczych, sprzętu nagłaśniającego oraz dobudowa garderoby dla zespołów w amfiteatrze w Sromowcach.

Wydatki kwalifikowane projektu 24.737,13 euro; w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 % tj. 21.026,56 euro, z budżetu państwa 10% tj. 2.473,71 oraz wkład własny 1.236,86 euro

Wskaźniki osiągnięte dzięki realizacji projektu:

Maniowy 30 marca 2011 r.

J.Plewa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Maniowy 02 marca 2010 r.

Informacja o realizowanym projekcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach w dniu 25 lutego 2010 roku podpisało ze Związkiem Euroregion „TATRY” z siedzibą w Nowym Targu umowę o dofinansowanie Mikroprojektu pt. „Poznawanie się i integracja „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko – słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt ten realizowany będzie od 01 marca 2010 roku do 28 lutego 2011 r.

Ogólna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 34 277, 00 euro w tym: środki z EFRR 29 135, 45 euro, z krajowego budżetu państwa 3 427, 70 euro oraz wkład własny 1 713, 85 euro.

Projekt realizowany będzie przy współpracy Partenara słowackiego - Muzeum Czerwony Klasztor „CYPRIAN” z Czerwonego Klasztoru.

Głównym celem projektu „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn“ pogranicza polsko – słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru“ jest rozwój, wzmocnienie, pogłębienie współpracy oraz promocja walorów kulturowych i turystycznych naszego pogranicza polsko – słowackiego.

Działania planowane w ramach realizacji projektu:

1. Warsztaty taneczno – muzyczne zespołu „Małe Flisoki“ ze Sromowiec Niżnych i „Flisocka“ z Czerwonego Klasztoru.
2. Warsztaty plastyczne.
3. Konkurs fotograficzny „Nasze pogranicze w obiektywie“
4. Wystawa poświęcona historii i dorobku kulturowego Czerwonego Klasztoru.
5. Prezentacja twórczości ludowej twórców z pogranicza na imprezach plenerowych organizowanych przez GCK w Kluszkowcach takich jak:: „Otwarcie Sezonu Turystycznego”, „Dzień Sportu” „Dzień Kluszkowiec”, „Wieczór z Folklorem” ,„Lato pod Trzema Koronami” oraz „Lato w Mizernej”, "Gminne Dożynki"
6. Promocja kuchni regionalnej słowackiej na I Międzynarodowym Konkursie Potraw Regionalnych.
7. Zakup tablic informacyjnych. Tablice z informacjami o atrakcjach kulturowych i turystycznych w Czerwonym Klasztorze zainstalowane zostaną na terenie GminyCzorsztyn, a w Czerwonym Klasztorze tablice z podobnymi informacjami o Gminie Czorsztyn.
8. Konferencja popularno naukowa poświeciona historii naszych regionow.
9. Wydanie publikacji poprojektowej (dwujęzycznej) dokumentującej jego przebieg.
10. Zakup namiotów wystawienniczych, sprzętu nagłaśniającego oraz dokończenie budowy amfiteatru przyczynią się do lepszej organizacji i realizacji tego projektu oraz projektów realizowanych w następnych latach.

Janina Plewa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Maniowy 10 marca 2010 r.

Informacja z realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach z dniem 1 marca 2010 r. rozpoczęło realizację projektu „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko - słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru.

2 marca br. odbyło się spotkanie integracyjne, a zarazem pierwsza wspólna próba zespołów „Małe Flisoki” ze Sromowiec Niżnych i zespołu „Flisocek” z Czerwonego Klasztoru. Instruktorzy zespołów ustalili szczególny wspólnych działań.

Dokumentacja zdjęciowa ze spotkania znajduje się w Gminnym Centrum Kultury.

J.P.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy

PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZLECENIE
„Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko-słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”.

PRZEDMIOT ZLECENIA
Dobudowa zaplecza (garderoby dla zespołów) w amfiteatrze w Sromowcach Niżnych.

Prace należy wykonać zgodnie z załączonymi materiałami do oferty tj. projektem i opisem technicznym.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZADANIA
Amfiteatr w Sromowcach Niżnych do 15 czerwca 2010 r.

KRYTERIA OCENY
Całkowita cena oferty – 100 %

ISTOTNNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Ofertę należy sporządzić na podstawie załączonych materiałów tj. projektu i opisu technicznego. Wykonawca powinien podać cenę wykonania usługi na formularzu oferty stanowiący załącznik do zapytania ofertowego oraz kosztorys.
2. Zaleca się wizję w terenie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Do 30 kwietnia 2010 r. w GCK w Kluszkowcach z/s w Maniowach, p. 28
34-436 Maniowy ul. Gorczańska 3 do godz. 1500.

INFORMACJE DODATKOWE
Dyrektor GCK w Kluszkowcach zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

Maniowy, 25 marca 2010 r.

J.P.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


FORMULARZ OFERTY

W postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego o wartości poniżej 14 tys. euro , na wykonanie zaplecza dla zespołów w amfiteatrze w Sromowcach Niżnych w ramach realizacji Mikroprojektu drzwi „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko-słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3

1. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie uwzględniające; wartość robocizny, sprzętu, zakupionych materiałów, narzutów oraz wszystkich innych kosztów zwianych z realizacja przedmiotu umowy za cenę:
Ogółem: brutto:......................zł.(słownie:…………………………………………………………..zł)
w tym należny podatek VAT...................zł.(słownie:………………………………………………zł)
2. Oświadczam, że:
a) akceptuję termin wykonania usługi
b) udzielę na roboty budowlane gwarancji na 3 lat,
c) prace wykonam zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki budowlanej,
d) podpiszę uzgodnioną umowę na wykonanie robót budowlanych,
3. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania:
……………………………………………………………………………
Numer telefonu …………………………; numer faksu…………………………….......;
......................................... dnia
..........................
podpis Oferenta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013

J.P.


Maniowy, 13 kwietnia 2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy, Gmina Czorsztyn, woj. Małopolski
NIP 735-00-18-748
REGON 492028454
Telefon 18 2750070(071) wew. 128, kom. 607 595 130
Fax. 18 2750987

PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZLECENIE
„Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko-słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”.

PRZEDMIOT ZLECENIA
Zakup namiotów wystawienniczych
1 szt. - namiot wystawienniczy o wymiarach 8m x 12m
2 szt. – namiot wystawienniczy o wymiarach 6m x 8m

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZADANIA
30 czerwca 2010 r.
Maniowy ul. Gorczańska 3, woj. małopolskie

KRYTERIA OCENY
Całkowita cena oferty – 100 % (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia).

ISTOTNNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • Namioty sezonowe
 • Wysokość ściany bocznej od 2m – 2,5m
 • Wysokość do kalenicy około 3m
 • Profile stalowe ocynkowane lub aluminiowe
 • Okna przejrzyste
 • Powłoka posiadająca atest przeciwpożarowy na trudnopalność.
 • Bez podpór wewnętrznych
 • Okres gwarancji 24 miesiące
 • Łatwy montaż i demontaż
 • Nadruk na namiotach – kolor

a) na jednym szczycie – loga ułożone wg poniższej kolejności, pod logami napis: GMINA CZORSZTYN (wys. liter do 30 cm, kolor czerwony)
b) na drugim szczycie - napis - „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013"

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Do 15 maja 2010 r. w GCK w Kluszkowcach z/s w Maniowach, p. 28
34-436 Maniowy ul. Gorczańska 3 do godz. 1500.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia i oferty należy kierować na adres e-mail: janinaplewa@op.pl

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.czorsztyn.pl

INFORMACJE DODATKOWE
Dyrektor GCK w Kluszkowcach zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach
z/s w Maniowach
Janina Plewa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


WÓJT GMINY CZORSZTYN
GMINNE CENTRUM KULTURY
MIESZKAŃCY CZORSZTYNA
zapraszają na
OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO-CZORSZTYN 2010
02 maja 2010 r. w Czorsztynie

Miejsce imprezy: Teren Hotelu Wellness „KINGA”

 • 11.00-14.00 Program dla dzieci i młodzieży – nauka tańca Bollywood prowadzona przez członków zespołu „NATYALAYA”
 • 14.00 Część artystyczna:
  Występ zespołów „FLISOCEK” i „MAŁE FLISOKI”
  Występ zespołu muzycznego „AKORD”
  Występ zespołu „MANIOWIANIE”
  Koncert orkiestr dętych z Maniów i Kacwina
  Taniec nowoczesny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Maniowach
 • 16.00 Degustacja potraw regionalnych
  Klasyczne tańce hinduskie w wykonaniu zespołu „NATYALAYA”
  Występ zespołu „LUBAŃ”
  Występ zespołu muzycznego „GAMMA”
 • 17.30 Występ kabaretu studenckiego „DRIFTER”
 • 20.00 Zabawa przy muzyce zespołu „CZAR”
 • 01.00 Zakończenie imprezy

Inne atrakcje: Promocja twórców ludowych ze Słowacji w ramach realizacji projektu „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko-słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”. Konkurs wiedzy o Pieninach i Województwie Małopolskim i inne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Regulamin konkursu fotograficznego
„Nasze pogranicze w obiektywie”

Przepisy ogólne

1. Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach oraz CYPRIAN n. o. z Czerwonego Klasztoru. Konkurs został zorganizowany w związku z realizacją projektu „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących amatorów.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Oceny przysłanych fotografii dokona Jury powołane przez organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.

Autorzy udzielają zgody organizatorom na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub części, wykorzystanie przysłanych fotografii w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

 • Każdy autor może zgłosić maksymalnie 5 fotografii o wymiarach od 15x21cm do 20x30 cm wykonane w dowolnej technice.
 • Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie nigdzie niepublikowane i nienagradzane.
 • Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 • Zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone itp. Prosimy o dołączenie płyty CD z cyfrową wersją nadesłanych prac (plik *.jpg, rozdzielczość 300 dpi) w celu publikacji w pokonkursowym wydawnictwie.
 • Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora i numerem zgodnym ze spisem prac.
 • Wyraźny oznaczony cykl składający się z max. trzech fotografii, będzie traktowany, jako jedna praca.
 • Do nadesłanych prac należy dołączyć spis prac z danymi autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Wraz z przysłanymi pracami, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu fotograficznego „Nasze pogranicze w obiektywie” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz..U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich fotografii w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich nadesłanych zdjęć i prace te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich”.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.

 • Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych fotografii.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich, ewentualne zniszczenie prac podczas transportu.
 • Fotografie na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym, przesyłką kurierską w usztywnionej kopercie na adres siedziby organizatora: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy lub CYPRIAN, n.o., Pod Lipami ć.20 Ćerweny Kaśtor z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY.

Terminarz
Nadsyłanie prac w terminie od 15 maja 2010 r. do 30 października 2010 r.
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

Organizatorzy powołują Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych fotografii. Jury decyduje o:

 • zakwalifikowaniu prac do wystawy,
 • ewentualnym umieszczeniu fotografii w pokonkursowym wydawnictwie,
 • przyznaniu nagród.

Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 30 listopada 2010 r.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Wyniki konkursu zostaną podane do 10 grudnia 2010 r. na stronach portalu internetowego Urzędu Gminy w Czorsztynie z /s w Maniowach www.czorsztyn.pl

Otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 grudnia w sali Domu Kultury w Kluszkowcach ul. Strażacka 1.O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – republika Słowacka 2007-2013

J.P.


Maniowy 5 maja 2010 r.

02 maja br. w Czorsztynie odbyła się impreza plenerowa pn. Otwarcie Sezonu Turystycznego - Czorsztyn 2010. Tegoroczne Otwarcie Sezonu Turystycznego zorganizowane było przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego oraz było jednym z działań realizowanych w ramach Mikroprojektu „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” - pogranicza polsko - słowackiego - mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

W ramach realizacji powyższego projektu imprezę rozpoczął wspólny występ zespołu “Flisocek” z Czerwonego Klasztoru i “Małych Flisoków” ze Sromowiec Niżnych, a rękodzieło zaprezentowali twórcy ludowi z pogranicza polsko słowackiego: Paweł Zelonka (rzeźba), Michael Teplica (zbroje) oraz Jan Semancik (wyplatanie koszyków).

Po inauguracyjnym występie zespołów, Pan Waldemar Wojtaszek Wójt Gminy Czorsztyn otworzył sezon turystyczny 2010 roku.

W czasie trwania imprezy zaprezentowali się: zespół „Lubań:, “Maniowianie”, orkiestry dęte z Maniów i Kacwina. Widownia miała okazję podziwiać układy taneczne tańca nowoczesnego w wykonaniu zespołów, „Akord” ze Sromowiec Niżnych, „Gammy” z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Nowego Targu oraz młodzieży z Gimnazjum w Maniowach.

Niewątpliwą atrakcją były klasyczne tańce hinduskie i Bollywood w wykonaniu tancerek z Krakowa oraz koncert kabaretu studenckiego „Drifter” z PPWSZ z Nowego Targu.

Dla smakoszy kuchni regionalnej Panie z KGW z Czorsztyna i Sromowiec Wyżnych przygotowały specjały kuchni regionalnej, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Dla chętny sprawdzenia swojej wiedzy na temat Województwa Małopolskiego przygotowany został konkurs. Zwycięzcy zostali nagrodzeni darmowymi biletami na spływ Przełomem Dunajca, rejsami statkiem „Harnaś” i gondolami „Czorsztynianka” po Jeziorze Czorsztyńskim oraz zjazdami zakręconą zjeżdżalnią i wyciągiem krzesełkowym na górze Wdżar.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w naszym przedsięwzięciu, sponsorom, kierownictwu hotelu Wellness „KINGA, członkom OSP w Czorsztynie, paniom z KGW z Czorsztyna i Sromowiec Wyżnych, sołtysowi Czorsztyna, pracownikom ZGK w Maniowach oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.

J.P.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Maniowy 01 czerwca 2010 r.

Gminne Centrum Kutury w Kluszkowcach z/s w Maniowach w dniu 1 czerwca br. rozpoczyna kolejne działanie w ramach realizacji Mikroprojektu „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” - pogranicza polsko - słowackiego - mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” tj. warsztaty plastyczne - zajęcia plenerowe.

W dniu 5 czerwca br. o godz. 11, w Czerwonym Klasztorze - obok siedziby starostwa odbędzie się spotkanie integracyjne dzieci bioracych udział w warsztatach.

J.P.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy, Gmina Czorsztyn, woj. Małopolskie
NIP 735-00-18-748
REGON 492028454
Telefon 18 2750070(071) wew. 128, kom. 607 595 130
Fax. 18 2750987

PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZLECENIE
„Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko-słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”.

PRZEDMIOT ZLECENIA
Zakup kompletu sprzętu nagłośnieniowego basowego:

 • 2 szt. kolumn basowych
 • Wzmacniacz
 • Kabli głośnikowych 12 mb
 • 3 szt. mikrofonów

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZADANIA
30 czerwca 2010 r.
Maniowy ul. Gorczańska 3, woj. małopolskie

KRYTERIA OCENY
Całkowita cena oferty – 100 % (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia).

ISTOTNNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • Moc kolumn 800 W
 • Moc wzmacniacza mocy SX
 • Kable głośnikowe 12 mb 2 x 4 mm
 • Mikrofony Shure

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Do 10 czerwca 2010 r. w GCK w Kluszkowcach z/s w Maniowach
34-436 Maniowy ul. Gorczańska 3 do godz. 1500.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia i oferty należy kierować na adres GCK w Kluszkowcach z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy lub

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.czorsztyn.pl

INFORMACJE DODATKOWE
Dyrektor GCK w Kluszkowcach zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

Maniowy, 01.06.2010r.

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach
Janina Plewa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


FORMULARZ OFERTY

W postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego o wartości poniżej 14 tys. euro, na zakup 2 szt. kolumn basowych, wzmacniacza, kabli połączeniowych, 3 szt. mikrofonów estradowych w ramach realizacji Mikroprojektu „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko-słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3

1. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym. za wynagrodzenie uwzględniające; wartość, sprzętu, narzutów oraz wszystkich innych kosztów zwianych z realizacja przedmiotu umowy za cenę:
Ogółem: brutto:......................zł.(słownie:…………………………………………………………..zł)
w tym należny podatek VAT...................zł.(słownie:………………………………………………zł)
2. Oświadczam, że:
a) akceptuję termin wykonania usługi
b) udzielę na namioty gwarancji 24 miesiące
3. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania:
………………………………………………………………………
Numer telefonu …………………………;
numer faksu…………………………......;
......................................... dnia
..........................
podpis Oferenta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Maniowy, 7 grudnia 2010 r.

Informacja z realizacji projektu
pn. „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko - słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”.

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach od 1 marca br. realizuje powyższy projekt. W okresie letnim podczas imprez plenerowych zespoły uczestniczące w projekcie prezentowały wspólny program artystyczny, a słowaccy artyści ludowi swoją twórczość.

Obecnie zespoły pracują nad jasełkami, które będą prezentowane w okresie bożonarodzeniowym, w poszczególnych miejscowościach naszego pogranicza.

W ramach projektu w miesiącu czerwcu i lipcu organizowane były warsztaty plastyczne - plenery malarskie, w których uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych i z przedszkola w Czerwonym Klasztorze.

Pokłosiem tych prac była wystawa, którą urządziliśmy w Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych. Prace plastyczne były dostępne do oglądania od 17 listopada do 02 grudnia br.

16 listopada br. komisja w składzie:
1. mgr Iwona Regiec – nauczyciel,
2. Iwana Marhefkova - nauczyciel ,
3. mgr Celina Regiec – nauczyciel,
spośród 74 prac plastycznych wybrała 6 i przyznała równorzędne nagrody.

Laureaci konkursu:
1. Janko Kiska – lat 6 z przedszkole w Czerwonym Klasztorze.
2. Dzieci z przedszkola w Czerwonym Klasztorze w wieku 3-6 lat - praca zbiorowa.
3. Emilia Cichoń – uczennica Kl. II szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych.
4. Adam Regiec – uczeń Kl. I Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych.
5. Aleksandra Regiec – uczennica Kl. V Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych.
6. Anna Regiec – uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych.

Nagrody rzeczowe – pomoce do plastyki wręczyli: Pani Joanna Workowska - dyr. szkoły, Pan Stefan Dziurny – starosta Czerwonego Klasztoru i radny sołectwa Sromowiec Niżnych Adam Grywalski.

W ramach realizacji powyższego projektu w miesiącu maju ogłoszono po polskiej i słowackiej stronie konkurs fotograficzny „Nasze pogranicze w obiektywie”. Konkurs trwał do 30 października br. Do konkursu zgłosiło się 21 autorów.

3 grudnia br. powołana przez organizatora komisja w składzie:
1. Robert Szcząchor,
2. Jacek Waruś,
3. Andrzej Mikołajewicz,
wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody za cykl fotografii.

Laureatami Konkursu zostali:
1. Tomasz Liptak – Sromowce Wyżne.
2. Dominika Chmiel – Sromowce Wyżne.
3. Agata Chrościcka- Głąb –Sromowce Niżne.

Ponadto Komisja przyznała trzy wyróżnienia dla:
1. Adama Rusina z Kluszkowiec.
2. Sylwii Cichoń ze Sromowiec Niżnych.
3. Piotra Janczego –ze Sromowiec Wyżnych.

Na 20 grudnia planujemy urządzenie wystawy, spotkanie laureatów i wręczenie nagród. Wystawa nagrodzonych prac dostępna będzie do oglądania w Urzędzie Gminy Czorsztyn od 21 grudnia br. i na stronie internetowej www.czorsztyn.pl.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursach, a laureatom składamy gratulacje.

J.P.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Maniowy, 4 stycznia 2011 r.

Informacja z realizacji projektu
pn. „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko - słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”.

Zespoły regionalne "Małe Flisoki" ze Sromowiec Niżnych, "Sromowianie" ze Sromowiec Wyżnych i "Flisocek" z Czerwonego Klasztoru zaprezentowały oparcowane w ramach powyższego projektu "Jasełka" w dniu 26 grudnia 2010 r. w Haligowcach i Lechnicy na Słowacji, 2 stycznia 2011 r. w Starej Spiskiej Wsi i w Sromowcach Niżnych oraz 06 stycznia w Leśnicy i w Vielkej Lesnej. Publicznośc nagradzała występy gromkimi brawami i słowami uznania za pomysł i realizację dwujęzycznego przedstawienia.

J.P.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Maniowy, 20.01.2011 r.

Informacja z realizacji projektu
pn. „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko - słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”.

W ramach realizacji powyższegom projektu, 25 stycznia 2011 r. w Maniowach odbędzie się konferencja popularno - naukowa pt. "Historia i kultura pienińskiego pogranicza polsko - słowackiego". Zostaną zaprezentowane nastepujace referaty:

1. "Współczesne postrzeganie Podhala, Spisza i Pienin na polsko - słowackim pograniczu" - mgr Jan Budz
2. "Klasztor Kartuzjanów w Czerwonym Klasztorze - niepowtarzalny fenomen pogranicza polsko-słowackiego" - dr Milan Gacik
3. "Historia wspólpracy polsko - słowackiej w ochronie Pienin" - dr Piotr Dąbrowski

W Konferencji wezmą udział mieszkańczy Gminy Czorsztyn, Czerwonego Klasztoru i Lechnicy.

J.P.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegooraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Maniowy 27 stycznia 2011 r.

Informacja z realizacji projektu

25 stycznia 2011 r. w Maniowach odbyła się konferencja popularno – naukowa pt. „Historia i kultura pienińskiego pogranicza polsko – słowackiego”, zorganizowana w ramach realizacji przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach mikroprojektu pn. „Poznawanie się i integracja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko – słowackiego –mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru”. W konferencji wzięli udział mieszkańcy Gminy Czorsztyn i mieszkańcy słowackich przygranicznych sołectw Czerwonego Klasztoru i Lechnicy.

Na konferencji byli obecni: Wójt Gminy Czorsztyn dr Tadeusz Wach, który przywiał wszystkich zebranych i otworzył konferencje oraz włodarze z przygranicznych sołectw inż. Stefan Dziurny i inż. Sławomir Majercak

Podczas spotkania zaprezentowane zostały trzy referaty:
1. „Współczesne postrzeganie Podhala, Spisza i Pienin na polsko-słowackim pograniczu", referat wygłoszony przez mgr. Jana Budza
2. Klasztor Kartuzjanów w Czerwonym Klasztorze – niepowtarzalny fenomen pogranicza polsko-słowackiego" – zagadnienie to referował dr Milan Gacik
3. „Historia współpracy polsko- słowackiej w ochronie Pienin”- temat ten zreferował dr Piotr Dąbrowski.

Prelegentom i wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział.

J.P.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013


Czerwony Klasztor - podsumowanie projektu 28 lutego 2011 r.

„Poznawanie się i integracja „Małych Ojczyzn” pogranicza
polsko – słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn
i Czerwonego Klasztoru”

Realizacja projektu trwała od 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. i była prowadzona przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach w partnerstwie z „Cyprian” n.o. Pod lipami ć. 20 Czerwony Klasztor. Był on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz z budżetu państwa (10%) za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013

Cele projektu:

 • Rozwój, wzmocnienie i pogłębienie współpracy społeczeństw pienińskiego pogranicza polsko – słowackiego.
 • Promocja kultury i walorów turystycznych pienińskiego pogranicza – polsko słowackiego.
 • Prezentacja dokonań twórców ludowych z terenu Partnera na sześciu imprezach plenerowych.
 • Zakup tablic informacyjnych o atrakcjach kulturowych i turystycznych w Czerwonym Klasztorze i Gminie Czorsztyn.
 • Publikacja dokumentująca przebieg projektu, która ma spełnić rolę narzędzia promującego kulturę i walory turystyczne naszego pogranicza polsko - słowackiego.
 • Zakup trzech namiotów wystawienniczych, sprzętu nagłaśniającego oraz dobudowa garderoby dla zespołów w amfiteatrze w Sromowcach.

Zrealizowane w ramach projektu

Działanie I – Warsztaty taneczno – muzyczne

Warsztaty prowadzone były od 1 marca 2010 r. do lutego 2011 r. Brały w nich udział zespoły: „Małe Flisoki” ze Sromowiec Niżnych, „Sromowianie” ze Sromowiec Wyżnych oraz zespół „Flisocek” z Czerwonego Klasztoru.

Zespoły opracowały program taneczno - muzyczny, który był prezentowany na sześciu letnich imprezach plenerowychOd września 2010 r. do okresu bożonarodzeniowego zespoły pracowały nad „Jasełkami”, które wystawione były w Sromowcach Niżnych, Starej Spiskiej Wsi, Lechnicy, Haligowcach, Velkej Lesnej oraz w Leśnicy. Każdy występ nagradzany był burzą oklasków przez licznie zgromadzoną publiczność.

Działanie nr II – Promocja twórczości ludowej i rękodzieła regionalnego

Podczas imprez letnich swoje prace prezentowali twórcy z Lechnicy: Michael Teplica – wyrób zbroi, Pavol Zelonka – rzeźba i Jan Semancik.- wyrób koszyków. Ich o niekwestionowanej oryginalności dzieła, jak i prezentowane metody pracy wzbudzały ze wszech miar uzasadniony aplauz publiczności.

Działanie III – Konkurs Fotograficzny „Nasze pogranicze w obiektywie”

Konkurs ten trwał od 01 maja – 30 października 2010 r. 3 grudnia 2010 r. Powołana komisja oceniła prace 21 autorów i wyłoniła zwycięzców. 20 grudnia 2010 r. zorganizowano spotkanie podsumowujące konkurs i wręczono nagrody:

  • Tomaszowi Liptakowi – Sromowce Wyżne
  • Dominice Chmiel – Sromowce Wyżne
  • Agacie Chrośćcickiej – Głąb - Sromowce Niżne
  • Adamowi Rusinowi – Kluszkowce
  • Sylwii Cichoń – Sromowce Nizne
  • Piotrowi Janczemu - Sromowce Wyżne

Działanie IV - Warsztaty plastyczne – plenery malarskie

Odbywały się one w miesiącu czerwcu i lipcu 2010 r. W warsztatach tych brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych oraz z Przedszkola w Czerwonym Klasztorze. Dzieci polskie malowały pogranicze po stronie słowackiej, natomiast przedszkolaki ze Słowacji malowały tereny polskie.

Pokłosiem tych zajęć stała się wystawa najoryginalniejszych prac, które brały jednocześnie udział w konkursie. 16 listopada 2010 r. komisja oceniła prace i wyłoniła zwycięzców.

02 grudnia 2010 r. na spotkaniu podsumowującym to działanie wręczono laureatom nagrody, które otrzymali:
1. Jan Kiska – lat 6
2. Dzieci z przedszkola (3-6 lat) w Czerwonym Klasztorze za pracę zbiorową
3. Emilia Cichoń - uczennica kl.II
4. Adam Regiec - uczeń kl I
5. Aleksandra Regiec – uczennica kl. V
6. Anna Regiec – uczennica kl. V

Działanie V – Wystawa twórców pogranicza polsko – słowackiego.

Miała ona miejsce w lipcu 2 010 r. kościele pw. św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych. Prezentowano prace autorów słowackich i artystów polskich. Wzbudziła ona duże zainteresowanie zarówno mieszkańców wsi, jak i przybyłych tu na wypoczynek turystów.

Działanie VI – Konferencja popularno naukowa nt. „Historia i kultura pienińskiego pogranicza polsko – słowackiego”.

Została ona zorganizowana 25 stycznia 2011 r., a w jej trakcie prelegenci wygłosili referaty zatytułowane:

Tematy wygłoszone na konferencji:
1. „Współczesne postrzeganie Podhala, Spisza i Pienin na polsko-słowackim pograniczu"- mgr Jan Budz
2. „Klasztor Kartuzjanów w Czerwonym Klasztorze – niepowtarzalny fenomen pogranicza polsko-słowackiego" – dr Milan Gacik
3. „Historia współpracy polsko- słowackiej w ochronie Pienin” dr Piotr Dąbrowski

Zespół „Lubań” z Kluszkowiec tańcami i nutami podhalańskimi przywitał uczestników, a było ich sporo, bo w konferencji wzięło udział 95 osób, w tym 29 ze Słowacji. Zadumani słuchacze zostali sprowokowani do głębokich refleksji na temat bogactwa, różnorodności i oryginalności kulturowej pogranicza polsko – słowackiego.

Działanie VII - I Międzynarodowy Konkurs Potraw Regionalnych.

Konkurs odbył się 12 lutego 2011 roku w Kluszkowcach. Wzięły w nim udział Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru. Poza konkursem promowały się panie z Kalisza Pomorskiego.

Do współzawodnictwa zgłoszonych zostało 155 potraw regionalnych i 16 nalewek

Komisja po degustacji potraw i po obejrzeniu programów artystycznych przygotowanych przez poszczególne koła, przyznała równorzędne nagrody dla wszystkich uczestników.

Podczas trwania Konkursu wspaniale zaprezentował się zespół „Flisocek” z Czerwonego Klasztoru oraz „Lubań” z Kluszkowiec. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła występy burzliwymi oklaskami, a wychwalaniu przepysznego smaku i aromatu potraw i nalewek nie było końca.

 

Poza wymienionymi zasadniczymi działaniami w ramach realizacji projektu GCK w Kluszkowcach zakupiło 3 namioty wystawiennicze. Spełniły one bardzo ważną rolę, chroniąc przed słońcem i deszczem twórców słowackich i panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które serwowały degustację potraw w czasie poszczególnych imprez.

Z pozyskanych środków zakupiono również sprzęt nagłośnieniowy i trzy mikrofony.

W Sromowcach Niżnych w amfiteatrze dobudowano garderobę dla zespołów. Inwestycja ta spełniła swoją rolę podczas imprez plenerowych jak i w czasie prób zespołów.

28 lutego 2011 roku w Czerwonym Klasztorze odbyło się spotkanie podsumowujące projekt i prezentujące wydawnictwo poprojektowe.

Posumowanie:

Do 2006 roku Gminę Czorsztyn i Czerwony Klasztor dzieliła rzeka Dunajec. Otwarcie kładki rowerowo-pieszej na Dunajcu w Sromowcach Niżnych oraz wcześniejsze wejście do Unii Europejskiej zatarło granicę państwową. Dunajec w obecnej chwili łączy dwie „Małe Ojczyzny“ jakże przecież kulturowo do siebie zbiżone. Nasza współpraca kulturalna sięga początków lat dziewiećdziesiatych. Polegała ona na gościnnych występach zespołów słowackich na naszych imprezach plenerowych, a także na wspólnych imprezach sportowych. W ostatnich dwóch latach, byliśmy partnerami przy organizacji Zamagórskiego Święta Folkloru. Podczas trwania festiwalu prezentowały się nasze zespoły regionalne, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich serwowały na imprezie „Klastorna slavnost“ potrawy reginalne. Należy tu również wspomnieć o spontanicznym uczestnictwie mieszkańców pogranicza w imprezach kulturalnych, religijnych tak po polskiej jak i po słowackiej stronie.

Dzięki realizaji projektu działania te nabrały charakteru zorganizowanego, zaplanowanego, zmierzającego do wzmocnienia kontaktów polsko – słowackich.

Poprzez wspólne działania w sferze kultury mogliśmy się lepiej poznać, zrozumieć, a przede wszytkim chronić od zapomnienia nasz dorobek kulturowy, utożsamiać się z tym pięknym regionem i być za niego odpowiedzialnym.

Kończąc ten projekt, po rocznej owocnej współpracy chciałam serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację tych działań: dzieciom, młodzieży, nauczycielom, twórcom ludowym. Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomoc przy realizacji projektu kieruję w stronę instruktorów zespołów tj. Heleny Regecovej, Jadwigi Kobylarczyk P. Dusana Regeca, Józefa Zelonki, Artura Majerczaka, Marka Piątka oraz wszystkich tych, którzy uczestniczyli w naszych przedsięwzięciach.

Myślę, że kończący się właśnie projekt przetarł ścieżki, nawet można by rzec śmielej, wytyczył trakt, którym będziemy mogli w przyszłości wspólnie podążać dla dobra obu naszych Małych Ojczyzn.

Niech dopełnieniem tych wspólnych działań będą słowa zawarte w strofach wiersza, absolwentki Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach.