Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Powszechny Spis Rolny 2020

 

I N F O R M A C J A

Gminne Biuro Spisowe w Gminie Czorsztyn informuje, iż na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 będzie prowadziło dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych.

Dyżury pełnione są od 01 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu:

 • tel. 18/27 500 70 do 71 wewn. 114 (stanowiska ds. podatków)
 • tel. 18/27 509 82 wewn. 114 (stanowiska ds. podatków)

Jednocześnie przypominamy, iż osoby nie posiadające możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu, mogą skorzystać z przygotowanego stanowiska do przeprowadzenia samospisu, które znajduje się w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3 pok. nr 5 (parter). Stanowisko jest czynne od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku w godzinach pracy tutejszego Urzędu. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze stanowiska, z uwagi na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, powinny skontaktować się z Urzędem pod nr tel. 18 27 500 70 – 71 wewn. 114 lub 105 w celu ustalenia dogodnej godziny samospiu.  

Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy również do kontaktu z infolinią pod numerem  22/279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

 


 

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

#liczysięrolnictwo

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
 • 0,5 ha – dla chmielu,
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
 • 0,1 ha – dla tytoniu,
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
 • 20 sztuk– dla świń ogółem,
 • 5 sztuk – dla loch,
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
 • 20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

 Bezpieczeństwo danych

 Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

 Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

 Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 Organizacja prac spisowych w gminach

 W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 W dniu 15 czerwca br. urzędy gmin (miast) w całej Polsce rozpoczęły nabór na rachmistrzów terenowych do PSR 2020, który będzie trwał do 8 lipca 2020 r. Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich,
 • zamieszkałych w danej gminy,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Szkolenia te odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br., a kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu będą posługiwać się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Ukończenie szkolenia i uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu testowego (poprawna odpowiedź na co najmniej 60 proc. pytań) będzie warunkiem koniecznym do wpisania na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego, spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.                 

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych. 

Kontakt:

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Krakowie

ul. Kazimierza Wyki 3

31-223 Kraków

Tel.:  +48 12 42 04 050

e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym. Spieszmy się, jak na rolników przystało!

 

 


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Czorsztynogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przeprowadzanym w dniach od 1 września 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019 poz.1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Czorsztyn. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020r.

I. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1)    pełnoletnich;

2)    zamieszkałych na terenie Gminy Czorsztyn;

3)    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)    posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5)    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
 3. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki: 

a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadówz użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020

b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.(rachmistrz , który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz).

III. Termin składania ofert: od 15 czerwca do 8 lipca 2020r.

IV. Oferta musi spełniać wymagania formalne i zawierać dokumenty:

 1. Pisemne zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

1)    imienia i nazwiska,

2)    adresu zamieszkania

3)    numeru telefonu,

4)    adresu email.

2.  Oświadczenia o spełnieniu wymogu niekaralności o którym mowa w pkt. I 5 ogłoszenia o naborze, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3.  Kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej wykształcenia średniego.

4.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w pisemnym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na rachmistrza terenowego.

5. Oświadczam, że zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą naboru na rachmistrza terenowego.

V. Miejsce składania ofert:

1.    Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór na rachmistrza terenowego - powszechny spis rolny 2020” w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, pok. nr 17 ( dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy w terminie do dnia 8 lipca 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

2.    Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 8 lipca 2020 r. zostaną odrzucone.

3.    Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego w Krakowie kraków.stat.gov.pl.

4.    Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 18/27 500 70 wewn. 114.

5.    Ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Czorsztyn wynosi 2.

 

                                                                                          Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                          Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                          (-)Tadeusz Wach

 

Do pobrania

 1. Zgłoszenie do naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Informacja RODO


 


Drodzy Mieszkańcy,

z dniem 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny spis rolny PSR 2020, który zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 Obowiązek spisowy

Przypominamy, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

 Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS  https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu powinien udać się do swojego Gminnego Punktu Spisowego gdzie będą udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer  22 279 99 99 wew., wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Infolinia spisowa

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

Tajemnica statystyczna

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 27 Lut 20212 °
0.7 °C28 Lut
-0.3 °C01 Mar
2.1 °C02 Mar
3.2 °C03 Mar

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia