Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

OBWIESZCZENIE Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 6. Sprawozdanie Zastępcy Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok Nr XX/168/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021 – 2024.

opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czorsztyn, podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.
 • opiniuje: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach za 2020 r.
 • opiniują: Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Polityki Społecznej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu wdrożenia Nowego Kodeksu Wyborczego oraz wdrożenia w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego.

opiniuje: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Zapoznanie się z dokumentami:

a)      Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu”.

b)     Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2022”.

c)     Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn w 2020 r.

d)     Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn za rok 2020.

e)     Informacja o działalności PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu za 2020 r.

f)      Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.

g)     Sprawozdanie z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015- 2020” za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

h)     Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Gminy Czorsztyn za 2020 r.

i)      Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach za 2020 r.

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r.
(tj. poniedziałek) o godz. 0900 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

 /-/ Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 13 Maj 20218 °
8.0 °C14 Maj
4.7 °C15 Maj
7.0 °C16 Maj
4.9 °C17 Maj

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia