Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Termin najbliższej sesji

 

Maniowy, dnia 23 stycznia 2019 r.

RG.0002.1.2019

 

 

                                                                                               wg rozdzielnika

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz § 28 ust. 3 2 Statutu Gminy Czorsztyn, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/321/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia  28 września 2018 r. (Dz. Urz. woj. Małop. poz. 6913) Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn, zwołuje IV zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn, która odbędzie się w dniu 01 lutego 2019 roku (tj. w piątek) o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, sala narad, pierwsze piętro.        


 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje IV zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania „Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czorsztyn”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Przedłożone sprawozdania:

            a)  Sprawozdanie z realizacji założeń Strategii i ich skutków oraz postępu wdrażania zadań realizacyjnych z przyjętym harmonogramem w Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn za lata 2017 – 2018.

            b)  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego za 2018 rok

           c)   Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska za 2018 rok

           d)   Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2018 rok

           e)  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Gminy Czorsztyn za 2018 rok

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

 

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu  01 lutego 2019r. (tj. piątek) o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
  z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

                                                                                                       / - / Stanisław Chmiel

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn


 

Maniowy, dnia 18 grudnia 2018 r.

RG.0002.3.2018

 

 

                                                                                               wg rozdzielnika

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz § 28 ust. 3 2 Statutu Gminy Czorsztyn, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/321/2018 Rady Gminy Czorsztyn z dnia
28 września 2018 r. (Dz. Urz. woj. Małop. poz. 6913) Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn, zwołuje III zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku (tj. w piątek) o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, sala narad, pierwsze piętro.         

                                                                                                Z poważaniem

 Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Czorsztyn
 2. Skarbnik Gminy Czorsztyn
 3. Sekretarz Gminy Czorsztyn
 4. Radni Gminy Czorsztyn
 5. Sołtysi sołectw Gminy Czorsztyn
 6. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje III zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

1. Otwarcie sesji i powitanie.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.

5. Głosowanie poprawek.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2019 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2019 – 2021.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn na 2019 rok.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/108/08 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z 22.03.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czorsztyn do Stowarzyszenia „Gorce – Pieniny”.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

 

Część trzecia:

1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

2. Zapytania i wnioski.

3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.

4. Zakończenie sesji.

 

III zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu
28 grudnia 2018r. (tj. piątek) o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
 z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 / - / Stanisław Chmiel

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 23 Kwi 201913 °
14.9 °C24 Kwi
18.1 °C25 Kwi
21.5 °C26 Kwi
10.7 °C27 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia