Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Pomoc Publiczna

POMOC PUBLICZNA

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o udzielenie pomocy publicznej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci:  

 1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
 2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa art.53a
 3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

 Jakie dokumenty należy złożyć: wniosek w formie pisemnej.

Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, oprócz wyżej wymienionych informacji do wniosku przedkładają:

Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010 r. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 Wymagania dotyczące wniosku:

 1. Dane identyfikacyjne podatnika - imię, nazwisko, adres, nr NIP,
 2. Wskazanie organu podatkowego / Wójt Gminy Czorsztyn /,
 3. Rodzaj ulgi podatkowej zobowiązanie, którego dotyczy, jego kwota, oraz powód, dla którego ubiega się o jej przyznanie,
 4. Argumenty uzasadniające ważny interes strony lub interes publiczny /wraz z dokumentami potwierdzającymi argumentację strony/,
 5. Pełna informacja o sytuacji ekonomiczno- finansowej i majątkowej firmy (sprawozdania za okres 3 lat),
 6. Propozycję uregulowania zobowiązania, czyli termin zapłaty, wysokość i ilość rat,
 7. Wskazanie nazwy pomocy, o którą wnosi np. de minimis,
 8. Ubiegający się o pomoc w obszarze de minimis wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, (załącznik Nr 1 ),
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz.U. Nr 53, poz.311/ który stanowi, że wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące jego sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Oczywiście w przypadku, gdy wnioskodawca obowiązany jest do ich sporządzania, a organ podatkowy rozpatrujący podanie nie jest w ich posiadaniu, (załącznik Nr 2)
 10. Oświadczenia o stanie majątkowym ( załącznik Nr 3)

Udzielanie ulg uznaniowych w spłacie należności podatkowych osobom nieprowadzącym  działalności gospodarczej.

Podatnik- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może ubiegać się o udzielenie pomocy publicznej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci: 

 1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
 2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa art.53a
 3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jakie dokumenty należy złożyć: wniosek w formie pisemnej.

 Wymagania dotyczące wniosku:

 1. Dane identyfikacyjne podatnika- imię, nazwisko, adres, nr PSEL,
 2. Wskazanie organu podatkowego Wójt Gminy Czorsztyn,
 3. Rodzaj ulgi podatkowej zobowiązanie, którego dotyczy, jego kwota, oraz powód, dla którego ubiega się o jej przyznanie,
 4. Argumenty uzasadniające ważny interes strony lub interes publiczny /wraz z dokumentami potwierdzającymi argumentację strony/,
 5. Dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji  materialnej i rodzinnej podatnika,
  np. zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym  gospodarstwie domowym, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu  zasiłku dla bezrobotnych i inne.
 6. Rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, za leki i inne.
 7. Informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływające na sytuację podatnika. 
 8. Propozycję uregulowania zobowiązania, czyli termin zapłaty, wysokość i ilość rat,
 9. Oświadczenia o stanie majątkowym ( załącznik Nr 4)

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja w sprawie udzielenia ulgi lub odmowy zostaje wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Załączniki:

Wniosek o udzielenie pomocy

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm z późn. zm./,
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404),
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia  2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379/5 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 i z 2006 r. Nr 183, poz. 1355).

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 28 Wrz 20206 °
9.3 °C29 Wrz
9.0 °C30 Wrz
9.8 °C01 Paź
9.5 °C02 Paź

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia